Saturday, October 31, 2015

Skynet ရုပ္သံလိုင္းအဖြဲ႔မွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ ဒု-ဥကၠဌ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းအား ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ PNOပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို လာေရာက္ေမးျမန္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁) ရက္ေရြးေကာက္ပြဲနီးစပ္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းကို ရိုက္ကူးေနသည့္ Skynetရုပ္သံလိုင္းအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊  ေအာက္တိုဘာလ(၂၈)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ ဒု-ဥကၠဌ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းအား ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ PNOပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို လာေရာက္ေမးျမန္း ရိုက္ကူးသြားခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ေမးျမန္းရာတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ ဒု-ဥကၠဌ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းက ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပေသာ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ညီလာခံႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ တည္ေထာင္လာခဲ့သည္မွာ (၅)ႏွစ္ပင္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီအေနႏွင့္ ေတာင္ေပၚ၊
 ေျမျပန္႔ ေပါင္း၍ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္(၂၂)ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ယွဥ္သြားသည္ျဖစ္ေၾကာင္း။    
ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရွိင္၊ လြိဳင္လင္ခရုိင္တို႔တြင္ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပခူးတိုင္းေဒသတို႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူဦးေရအေနႏွင့္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သ႔ူအင္အားဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  (၁၅၆၉၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၄လူဦးေရစစ္တမ္း ထြက္ရွိလာပါက လက္ရွိလူဦးေရကို သိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေတာင္ယာကို အဓိကထား၍ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး သနပ္ဖက္၊ လက္ဖက္၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္၊ ေျပာင္း၊  မီးဖိုေခ်ာင္သံုး သီးႏွီးႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ သမာရိုးက်မွ သိပၸံနည္းက်အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ႏုိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကူညီေပးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။    
ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးစုေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ မူလတန္းအျခခံပညာမသင္မေနရဟူသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ေပၚမူတည္၍ ေက်းရြာတိုင္း အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လိုအပ္ေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က ဘြဲ႔ရပညာတတ္ မရွိခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ ယခုလက္ရွိတြင္ ရြာတိုင္း ဘြဲရပညာတတ္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း။     က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေတာင္ယာမ်ားကို လုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းသည္ဟု ရႈျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးဌာန၊ တိုက္/နယ္ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္မ်ား ပအို၀္းေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေဒသမ်ားတြင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊမ္းၿခဳံေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္မျပည့္စံုေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေနေၾကာင္း။      မိမိတို႔ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား  စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အာခ်ဳပ္အာျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မိဘျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင္းတေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးေပၚေပါက္လာ ေစေရးႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို  တဖက္တလွမ္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားလိုလားေတာင္းတေနသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားပါတီအေနႏွင့္ တျခားတိုင္းရင္းသားနည္းတူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။           
မိမိတို႔ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ရိုးသားျဖဴစင္ၾကၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္   ေအးအတူပူအမ်ွ  ေနထုိင္လာၾကလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း သဟဇာတေနထိုင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီက ပအို၀္းဟုအမည္ခံထားေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားအက်ိဳးစီးပြားကိုပါ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီကို ေထာက္ခံအားေပးေစလိုေၾကာင္း 
 ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ခြန္ထင္းေလေအာင္း
Powered by Blogger.