Tuesday, February 2, 2016

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သစ္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ႀကဳိေနေသာ စာေမးပြဲပုစၦာမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါက အဆင့္(၄)ဆင့္ျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
၁/    အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပုံသ႑န္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း(Transition)
၂/    ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း(Decentralization)
၃/    ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း(Democratization)
၄/    ဒီမုိကေရစီ အတည္တက် ျဖစ္ေပၚျခင္း(Democratic Consolidation) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အဆင့္တစ္ဆင့္မွ ေနာက္တဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ၾကန္႔ၾကာေလ့ ရွိသည္။ ကူးေျပာင္းရာတြင္လည္း ေရွ႕မတုိး၊ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ရပ္တန္႔ေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ရပ္တန္႔ ေနရာမွ ေနာက္သုိ႔ ျပန္လွည့္သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။
ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ၏ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္ဆန္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုမွ ေနာက္ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး အဆင့္(၁)ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ကာအလြန္တြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းဆုိေသာ အဆင့္(၂)အထိ (၂)ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အေပါင္းလကၡဏာမ်ားျဖင့္ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္အေနျဖင့္ အဆင့္(၂)ျဖစ္ေသာ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ အဆင့္(၃) ျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း ဟူေသာ ဆင့္(၂)ခုၾကားတြင္ ေရာက္ရွိဟန္တူသည္။ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အဆင့္တစ္ခုမွ ေနာက္အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ ၾကန္႔ၾကာေလ့ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္ဆန္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ စတင္ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ေရးဆြဲျပဌာန္းထား ရွိမႈအရ ႏုိင္ငံ၏ အဓိကမ႑ဳိလ္ႀကီး (၃)ရပ္ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိလ္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိလ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိလ္ကုိ သီးျခားရပ္တည္ေစခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ ေမာင္းႏွင္ေစခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ပထမသက္တမ္းသည့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅-ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ယခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေခၚယူ က်င္းပျပဳသြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒တုိ႔ကုိလည္း ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မေခၚယူမီ ရက္အနည္းငယ္ကပင္ အႏုိင္ရပါတီမွ ခန္႔အပ္အတည္ျပဳ ထားႏွင့္ၿပီးသား ကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာရ လႊတ္ေတာ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူ အစုိးရအဖြဲ႔ကုိ အတုိင္းအတုိင္တစ္ခုထိ ထိန္းညိႇေပးႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္မွတ္သားထား ရပါသည္။ ပထမသက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီမွ စုိးမိုးခဲ့ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕တြင္လည္း ထုိနည္းလည္း   ေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခု လာမည့္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ စုိးမုိးလာမည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕တြင္လည္း ၎တုိ႔ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရထားသည္။ ဤအခ်က္ေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ားမွ စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။  စည္းရုံးေရး ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏  ေဟာေျပာစည္းရုံးမႈအရ လူကုိမၾကည့္၊ ပါတီကုိသာၾကည့္ ဆုိသည့္အတုိင္း ျပည္သူမ်ားမွ မ်က္စိစုံမိွတ္ မဲေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ယခုထြက္ေပၚလာေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္လည္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခၚယူက်င္းပမႈ မျပဳလုပ္ခင္ သိသင့္သိထုိက္သည့္ ႏုိင္ငံ့အေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားကုိ ေလ့လာသင္ယူ ျမွင့္တင္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ပထမလႊတ္ေတာ္ ကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္လား (သုိ႔မဟုတ္) ပထမလႊတ္ေတာ္ထက္ ပုိမုိထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္လား ဆုိသည္ကုိ ျပည္သူမ်ားမွ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။
လူကုိမၾကည့္၊ ပါတီကုိသာၾကည့္ ဆုိသည့္အတုိင္း ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံေသာ ပါတီတစ္ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား  လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာၾကမည္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံ့အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္တုိ႔ ပုိမုိျမန္ဆန္လာမည္ဟု ယူဆစရာမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဘက္တြင္လည္း လူထုေထာက္ခံေသာ ပါတီတစ္ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာ စုိးမုိးထားေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တုိ႔ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားနည္းခ်ိႏွဲ႔လာႏုိင္ဟု ယူဆစရာ ရွိလာသည္။ အတုိက္အခံ ေပ်ာက္ဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ အတုိက္အခံ အားနည္းပါက အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳမႈအပုိင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာရွင္ ဆန္သြားႏုိင္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္က ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ တစ္ခုတည္းလုိ ျဖစ္သြားကာ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္သည္။ တဘက္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္သူ ပါတီစုစုေပါင္းသည္ (၁၀)ပါတီထက္ မပုိေသာ အေရအတြက္ပင္ ျဖစ္ေနသည္ကုိလည္း စဥ္းစားစရာပင္ ျဖစ္လာသည္။
ထုိ႔အျပင္ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကား ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြန္းလာရန္ ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ဟူသည္ကုိ ၎တုိ႔၏ နားလည္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး သေဘာေပါက္ရန္ ခက္ခဲဆဲ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ မည္ကဲသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနသည္၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရွိသည္ စသည္တုိ႔ကုိ ခ်ျပႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ဤသည္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကား အေရးႀကီးေသာ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဆုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ားကုိယ္စား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္အမႈထမ္းရေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား၊ ရလဒ္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားမွ သိထုိက္သည္။ သိခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထတစ္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ  ျပည္သူသုိ႔ ခ်ျပႏုိင္ပါက ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ကၽြဲကူးေရပါ ရရွိလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေျခအေနမ်ား ခ်ျပႏုိင္မႈ မရွိ သေလာက္ပင္ နည္းပါးခဲသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံ၍ ပန္း၀င္သြားသည့္ ပါတီလည္း ၀င္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား လုိခ်င္သည့္၊ ျပည္သူအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္သည့္ အစုိးရျဖစ္ဖုိ႔သာ လုိေတာ့သည္။ ျပည္သူကုိ ေရွးရႈ၍  ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳဖုိ႔ရန္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ လႊတ္ေတာ္ ရွိ၍ရွိမွန္း မသိေသာ ျပည္သူမ်ားအား သိရွိႏုိင္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပး ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အသံ ျပည္သူ႔ အသံ၊ ျပည္သူ႔လုိအပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ဆုိသည့္အတုိင္း ျပည္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေပးလုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အသစ္မ်ားအေနႏွင့္ ပထအမႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေလာက္ ျပည္သူ႔တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ ပထမသက္တမ္း လႊတ္ေတာ္၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ရယူျပင္ဆင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ ကတိက၀တ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ပုိမုိထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္ေလာ ဆုိတာကုိ ျပည္သူမ်ား၏ ေမးခြန္းပုစၦာမ်ားကုိ ေျဖၾကားရဖုိ႔ ရွိေနၿပီး ျပည္သူမ်ားမွ အေျဖရလဒ္မ်ား ေစာင့္ႀကဳိလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း မိမိ၏ အျမင္မ်ားအား ေရးသားသုံးသပ္လုိက္ရပါသည္။

Kka Sp(Opinion)Powered by Blogger.