Sunday, February 7, 2016

သတိျပဳရမည့္ မိမိတို႔ေဒသ၏ ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေခတ္ပညာတတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ား၏ ပညာျဖန္႔ေ၀မႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္


ေရွးယခင္ကပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ သီးသန္႔ေနလိုေသာ ဆႏၵရွိၾကသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ဘီစီ ၁၂၀၀ တြင္ မြန္ဂိုလီးယားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အုပ္စု(၃)စုႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း(၃)ခုျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၾကသည္ကို သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာရာၾကားကာလမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးျခားတို႔၏ေနရာလုယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။


လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုေသာ္လည္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးႀကီးတို႔၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ခါးသီးစြာခံခဲ့ၾကရသည္။ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္အဖက္ဖက္တြင္ ေနာက္က်ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္မူ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္လည္း ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ား ႀကီးက်ယ္စြာျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ (၂၆)ႏွစ္ (၁၉၆၂-၁၉၈၈)၊ စစ္အစိုးရေခတ္(၂၂)ႏွစ္ (၁၉၈၈-၂၀၁၀) စသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။


ထိုအခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေခတ္စနစ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ အစစအရာရာ ေနာက္က်ခဲ့ေသာ္လည္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔ေဒသရပ္ရြာမ်ားကို စုေပါင္းကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ စကားမ်ားကို နားေထာင္ၾကၿပီး ရပ္ရြာႏွင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၌ စုေပါင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ-အိမ္ေဆာက္ရာတြင္  စုေပါင္းၿပီးအျပန္အလွန္ကူညီျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာ ေသာက္သံုးေရရရွိေရးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာပိုင္/ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပိုင္သစ္ေတာမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေႏြရာသီတြင္ ေက်းရြာမီးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုးရာသီတြင္လမ္းတံတားမ်ားျပဳျပင္/ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ျဖင့္ စုေပါင္းၿပီးလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာလံုၿခံဳေရးအတြက္ အလွည့္က် ရြာေစာင့္(ဒံုေပြါး) ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း စုေပါင္းၿပီးျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအတြက္ မေမ့အပ္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား အတုယူဖြယ္ မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ပအို၀္းေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္လာႏိုင္မည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ခံစားေနရပါသည္။


၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ၿပီး ပအို၀္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ ပညာေရးကို ျပဳလုပ္္လာခဲ့ရာ စာသင္ေက်ာင္းမရွိသည့္ ရြာမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားလံုေလာက္မႈမရွိသည့္ရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံမိဘျပည္သူ မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္တြင္ ေခတ္ပညာတတ္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား မရွိသေလာက္ ရွားပါးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ပအို၀္းေဒသတြင္ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္ မ်ား မ်ားျပားစြာေပၚထြက္လာသည့္ အသီးအပြင့္မ်ား ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားခံစားေနၾကရသည္ကို မိဘျပည္သူမ်ား အသိဆံုးပင္ျဖစ္ပါသည္။


ယခုေခတ္ပအို၀္းလူငယ္အမ်ားအျပားသည္ ေခတ္ပညာမ်ားကို တတ္ေျမာက္ၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာ၊ ေဒသ၊ လူမ်ိဳးအတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်သည္မွာ အလြန္ပင္နည္းပါးၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ မိမိအတြက္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္မွ်ပင္ ျပန္လည္အသံုးမခ်သည့္ လူငယ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ပညာတတ္ေသာ္လည္း ယခင္ကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီမႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ရပ္ရြာ/ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုမႈမ်ား နည္းပါးလာသည္ သာမက ပညာတတ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရမည့္အစား အခ်င္းခ်င္းျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္ကို ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ အျမင္မတူၾကေသာ္လည္း ပူးေပါင္းအေျဖရွာမႈ မလုပ္ဘဲ သေဘာထားကြဲလြဲေနျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား လက္တြဲေခၚမႈ မလုပ္ဘဲ တစ္စင္ေထာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ တတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာမ်ားျဖင့္ ရပ္ရြာ၊ ေဒသ၊ လူမ်ိဳးမ်ားကို ပညာျပေနၾကသည္မ်ားမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘိုးဘြားမ်ား၊ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားသည္မ်ားကို တန္ဖိုးမဲ့ ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းသည္ ရင္ႏွင့္ဖြယ္ရာေကာင္းလွပါသည္။ 


အခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ပညာမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာသင္ယူကာ ပညာတတ္(ဘြဲ႕ရ)လာသည့္အခါ မိမိတို႔ဇာတိေဒသရပ္ရြာ ျပန္လာၾကၿပီး ရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳျခင္း မရွိသည္သာမက ရပ္ရြာေဒသကို ျပန္လည္၍ အထင္ေသးအျမင္ေသးမႈ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္။ စာေရးသူ ႀကံဳေတြ႕ဖူးသည့္ လူငယ္တစ္ဦးသည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ျပန္လာေသာအခါ ''ငါတို႔ရြာဟာ မိုက္လဲမမိုက္ဘူး၊ တိုးတက္မႈလည္းမရွိဘူး၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈလည္းမရွိဘူး၊ ေနခ်င္စိတ္လည္းမရွိေတာ့ဘူး'' စသည္ျဖင့္ ဘ၀ေမ့ကာ ေျပာဆိုသြားသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ မိမိတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘိုးဘြားမိဘမ်ား၏ ေပးထားေသာအေမြျဖစ္ၿပီး ၎တတ္ေျမာက္ထားသည့္ပညာမ်ားျဖင့္ မိမိအက်ိဳး၊ မိသားစုအက်ိဳးႏွင့္တကြ ရပ္ရြာေဒသ၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳးမ်ားကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္မိပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ အညီ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္အထိ အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္း ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာၿပီး ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ တကြ  လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူေရး စသည္တို႔ လိုက္ပါလာၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔မွ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်သည့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ဗဟုသုတမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေဒသ၊ မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ မိမိတို႔၏ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ခ်ိန္ထိုးမႈ မရွိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ ရပ္ရြာ၊ ေဒသ၊ လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ မရွိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပအို၀္းေဒသရွိ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးလာၾကပါသည္။


သင္တန္းေပးရာတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည္တို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္းမ်ိဳးမ်ားကို ေပးမည္ဆိုပါက ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ား ၿပိဳကြဲေစႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ ေခတ္ပညာတတ္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပအို၀္းေဒသအတြင္းတြင္ သင္တန္းမ်ားေပးမည္ဆိုပါက ဘက္ေပါင္းစံု၊ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံု အျမင္မ်ားျဖင့္ ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္ လိုအပ္ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ေစမည့္ သင္တန္းမ်ိဳးကိုသာ ေပးသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပအို၀္းျပည္သူလူထုသည္ ရိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္းပဲ၊ ေခတ္စနစ္ေဟာင္း၏ ဆိုးေမြေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ပညာေရးေရခ်ိန္ ႏွိမ့္ပါးႏုိင္သလို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ႏိုင္မႈမ်ား အားနည္းေနႏိုင္ေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 


သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔ ပအို၀္းေဒသႏွင့္ ပအို၀္းမိဘျပည္သူလူထု တရပ္လုံး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ရန္ အတြက္ စာေရးသူအေနျဖင့္ မိမိျမင္ႏိုင္သည့္ ႐ႈေထာင့္မွ ပအို၀္းတစ္မ်ဳိးသားလုံး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ရပ္တြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းငွါ ရည္ေမွ်ာ္လွ်က္ ဥာဏ္မီသမွ် တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။


ခြန္လာထို(ေကာင္ရြဥ္)Powered by Blogger.