Wednesday, March 30, 2016

မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ခိုင္မာေစလိုေသာ္….

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ 


 မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ေနထိုင္ၾကေသာ လူသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔ ဆင္းသက္လာသည့္မ်ဳိးႏြယ္၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊  မိမိတို႔ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားရာ ႏိုင္ငံ၊ ေနရာေဒသကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကၿပီး အမိျမန္မာ ႏိုင္ငံကိုလည္း တန္ဖိုးထား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကမည္မွာ လြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ပအို၀္း လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း “မိမိတို႔လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကပါသည္ေလာ” ဟု ေမးလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖမွာ “ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသည္”ဟု ေျဖၾကားမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးကို မည္သုိ႔မည္ပံု ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကရမည္ ဆိုသည္ကို  သိရိွရန္ လိုအပ္ေပသည္။
စာေရးသူအေနႏွင့္ မိမိလူမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါက မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရမည္၊ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၾကရမည္ဟု အသိေပး  လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ေစသည္မွာ သူ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဟူေသာ ေ၀ါဟာရ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 


ဤေနရာတြင္ စာေရးဆရာ ေက်ာ္၀င္း ေရးသားထားေသာ “ေထာင္စုသစ္ အိုင္ဒီယာမ်ား” စာအုပ္မွ ျပန္ဆိုထားသည္ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေစခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာေ၀ါဟာရ “ယဥ္ေက်းမႈ” ဆိုေသာ စကားကို အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားတြင္ Culture ဟုလည္းေကာင္း၊ Civilization ဟူလည္းေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးသံုးထားပါသည္။ အဘိဓာန္၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ Culture ၏ သေဘာမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရွိ လူမ်ား မွ်ေ၀လက္ခံထားၾကသည့္ အိုင္ဒီယာမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ “စရိုက္”ႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ Civilization မွာ Culture ျဖင့္ စည္းရံုးဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုလုိပါသည္။ ဤသို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုး လြမ္းၿခံဳတည္ရွိေနေသာ အိုင္ဒီယာမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ၿခံဳငံုၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ဘာသာစကား၊ သမိုင္း၊ ဘာသာတရား၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါရွိသည္ဟု ၄င္းက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 


ထို႔ေၾကာင့္  မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္မသြားေစရန္အတြက္  မိမိတို႔ ဘာသာစကား၊ သမိုင္း၊ ဘာသာတရား၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထာ၀စဥ္ရွင္သန္ေနမွသာလွ်င္ အသက္ရွဴေခ်ာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတည္သေရြ႕ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္အတြက္ အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ လကၡဏာမ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ကာလ၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ယေန႔အခ်ိန္ႏွင့္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရာ၌ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔အေနႏွင့္ ေခတ္ကာလ ေျပာင္းလဲတို္က္စားမႈမ်ားကို မခံရေလေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာေျမႀကီးသည္ က်ဥ္းက်ဳံ႕လာသည့္ သေဘာရွိသည္။ ကမၻာေျမႀကီးက်ဥ္းက်ံဳ႕လာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႔၏ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားလည္း အခ်င္းခ်င္းေနရာလုလာသည့္ သေဘာရွိသည္။ 


ယခုလက္ရွိ ပအို၀္းေဒသတြင္ ယခင္က မသိမၾကားဖူးေသာ Happly New Year ၊ Valentines Day စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ သိထားရန္သာလိုၿပီး က်င့္သံုးရန္ မသင့္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ ကမၻာ့ရြာယဥ္ေက်းမႈအရ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ Happly New Year သည္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ကုန္ဆံုးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုက္ေရာရန္သင့္ေသာ္လည္း  Valentines Day မွာမူ သမိုင္းအေထာက္အထားမရွိ၊ အခ်က္အလက္ ခိုင္လံုမႈမရွိဘဲ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ဖန္တီးမႈ၊ အႏုပညာသမားမ်ား၏ တြန္းအားေပးမႈ တစ္ခုသက္သက္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံရန္ စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဟုေခၚေသာ Valentines Dayကို အျပစ္တင္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမဟုတ္။ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးတစ္ခုက လႊမ္းမိုးသြားႏိုင္ သည္ႏွင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေနရာလုလာႏိုင္သည့္ သေဘာရွိသည္ကို အသိေပးလိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 


ဒုတိယ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရုန္းကန္ေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုလွ်င္မမွားေပ။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား သည္လည္း အမိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားနည္းတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘက္သို႔ ဦးတည္သြားေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ထိုသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္သြားရာတြင္ အဘက္ဘက္က ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးရမည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားဘက္သို႔ အခ်ိန္ေပးမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ဤသည္ကို ၿမိဳ႕ေပၚေန ပအို၀္းလူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ အခ်က္အခ်ာက်ရာၿမိဳ႕ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ (ဗဟို)အဖြဲ႕အစည္း၊ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ပြဲေတာ္ က်င္းပရာ (ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆိုင္ရာရံုးခ်ဳပ္မ်ား  တည္ရွိရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး အျခားၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အစစအရာရာ သာလြန္ေနသည္ကို  ေတြ႕ေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚေန ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ပအို၀္းစာ၊ ပအို၀္းဘာသာစကားကို ေကာင္းမြန္စြာ မဖတ္တတ္၊ မဆိုတတ္ သည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာအျဖစ္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ 


ထိုသူတို႔သည္ ပအို၀္းစာေပးေလ့လာ သင္ယူရမည့္အခ်ိန္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အျခားေသာ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို အစားထိုးလာၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  ဤသည္မွာ တစ္ဖက္တြင္ တိုးတက္မႈဘက္ကို ဦးတည္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အေနေ၀းေအာင္ တြန္းပို႔ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။  တစ္ဖက္တြင္လည္း ပတ္၀န္းက်င္၏ လႊမ္းမိုးတိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေနရသည့္ အခ်က္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။ ဤသည္မွာ ထိုသူမ်ားကို အျပစ္ဆို၍ မရပါ။ အခ်ိဳ႕တြင္ ေနရာေဒသႏွင့္ အေျခအေနအေပၚ မႈတည္ၿပီး ေနထိုင္ရာရသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာ အားနည္းသည္က တစ္ေၾကာင္း ရွိေနပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္၏ လႊမ္းမိုး ၀ါးၿမိဳျခင္း ခံရမႈမ်ားကို ပအို၀္းအနည္းစု ေနထိုင္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္လည္း မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစရန္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ 
ယဥ္ေက်းမႈဟုဆိုရာတြင္ သူသူငါငါ အသိမ်ားသည့္ အရာတစ္ခုမွာ ဓေလ့ထံုးစံပင္ ျဖစ္သည္။ ပအိုု၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကို လည္း အနည္းအက်ဥ္း ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္ယာမ်ားလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး စိတ္ထားျဖဴစင္ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ၾသ၀ဒကို ခံယူၾကၿပီး စုေပါင္းေဆာင္ရြက္  တတ္ၾကေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေတာရြာမ်ားတြင္ လူပ်ဳိအပ်ဳိ လည္သည့္ ဓေလ့ရွိၿပီး အခ်စ္ေရးဆိုရာတြင္ ရိုးရွင္းေသာ စကားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စကားထာ စကား၀ွက္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ဆိုတတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ ပအို၀္း၀တ္စံုမ်ားကို အျမတ္တႏိုး ၀တ္ဆင္ၾကသည္ စသည့္ မ်ားျပားလွေသာ ဓေလ့ထံုးစံကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ကြယ္ေပ်ာက္မသြားေစရန္ ေခတ္စနစ္၏ ႀကိဳးဆြဲရာတြင္ သတိျပဳေနထိုင္တတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ကိုးရီးယားဇာတ္လမ္း မေပၚမီ အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး အကြဲအၿပဲ၊ ဆန္းျပားေသာ၀တ္စံုမ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း မရွိေပ။ အေရးအေၾကာင္း တစ္ခုခုေပၚပါက္ပါက ေခၚရေျပာရ လြယ္ကူ၏။ ဆိုင္ကယ္၊ ကား ေခတ္မစားမီ အခ်ိန္ကာလတြင္ မိမိလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေက်ာင္းကန္၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို ညီညီညြတ္ညြတ္ စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ သြားၾကသည္။ ဖုန္းေခတ္မေပၚမီ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူပ်ိဳ အပ်ိဳမ်ား ဆြမ္းေတာ္ျပင္ဆင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာက်က္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သာေရး၊ နာေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ရာ တြင္လည္းေကာင္း တက္တက္ၾကြၾကြရွိပါသည္။ Facebookက ေမြးဖြားေပးေသာ ယဥ္ေက်းမႈလားမသိ မိသားစုေတာင္ စကားသိပ္မေျပာျဖစ္ေတာ့ေပ။ ဤသည္မွာ ေခတ္စနစ္၏ ႀကိဳးဆြဲရာကို လိုက္က ေနရေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္တြင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား အထီးက်န္ေနရပါသည္။ ေခတ္စနစ္အေျပာင္းအလဲကို မလိုက္ေလ်ာျပန္ေသာ္လည္း ေခတ္စနစ္၏ ပစ္ပါယ္မႈကို ခံရတတ္ျပန္၏။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမႈ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ရင္ဘတ္ထဲတြင္ မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရမည္ဟူေသာ အသိစိတ္ကို အစဥ္ကိန္းေအာင္းေနေစလိုပါသည္။ 
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္လာသည္။ သမိုင္းကုိ မခ်စ္လွ်င္ သမိုင္း၏ တရားခံ ျဖစ္တတ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈကို မခ်စ္လွ်င္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည့္ တရားခံျဖစ္မည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘ၀ရွင္သန္ရာျခင္းမတူေသာ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ လူ႔ဘ၀တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေနရာ၌ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊ မိမိတို႔ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚ ထာ၀စဥ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း၊ မေပ်ာက္ျခင္းသည္ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထာ၀စဥ္ ခိုင္မာေစရန္အတြက္ မိမိတို႔ တတ္ကြ်မ္းေသာ အဘက္ဘက္မွ ၀ိုင္း၀န္းလႈပ္ရွား ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ 

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;


Powered by Blogger.