Monday, April 4, 2016

“လုပ္အားတန္းဖိုး တို႔ျမတ္ႏိုး”


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ (၅) ရက္


 “လုပ္အားတန္ဖိုးတုိ႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုး” ဟူေသာစကားကို လူတိုင္းၾကားဖူးၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤစကားသည္ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ စာအုပ္စာတမ္း၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စသည္တို႔တြင္ မၾကာခဏ ၾကားဖူးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ “လုပ္အားတန္ဖိုး” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ လုပ္အားတန္းဖိုးကို အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္လိုသနည္း ဟူေသာအေမးပုစာၦ၏အေျဖကို သိသူကား အလြန္နည္းပါးမည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ယူူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္အားတန္ဖိုးအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။
“ အလုပ္ လုပ္မွ ထမင္းစားရတာပဲ”၊ “ေသြးေခြ်းအက်ခံထားရတဲ့ ကိုယ္ကုိုယ္ပိုင္လုပ္အားပဲ”၊ “အရာ၀တၳဳပစၥည္းေတြကို ဖန္တီးေနတာ ဒီလုပ္အားပဲ၊ ဒါေတြေၾကာင့္လုပ္အားတန္းဖိုးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ရတာေပါ့၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္လိုတာေပါ့” ဟူေသာအေျဖမ်ဳိးကို လူတိုင္းေပးႏိုင္၊ ေပးတတ္ၾကမည္မွာ မွန္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ၎အေျဖမ်ားသည္ မျပည့္စုံေသးေသာ တစ္၀က္တစ္ပ်က္သာမွန္ကန္ေသာ အေျဖမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုခ်င္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လုပ္အားေခတ္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ လုပ္အားတန္ဖိုး အေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာသိထားရန္ လိုေပသည္။ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ လုပ္အားတန္ဖိုးကို ပိုမိုသိရိွထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာ မိမိ၏ လုပ္အားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားတန္ဖိုး သမိုင္း၊ လုပ္အား၏ အေရးပါပုံ၊ လုပ္အားတန္ဖိုးကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္  လိုအပ္ပုံတို႔ကို သေဘာေပါက္ေပမည္။ ထိုသို႔ သေဘာေပါက္မွသာ အလုပ္လုပ္ရသည့္ “အရသာ” ကို ပို၍ သိျမင္ခံစားတတ္လာမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္အားကို တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ သိျမင္လာခဲ့သည္မွာ ကာလအားျဖင့္ မၾကာေသးသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။  
ဤကမၻာေလာကႀကီးထဲတြင္ ဥစၥာဓနမ်ားကိုလူနည္းစုက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားသမွ်ကာလပတ္လုံး လူအခ်ုင္းခ်င္းမတရားအႏိုင္က်င့္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္းေသြးစုတ္ျခယ္လွယ္မႈ၊ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လူ အမ်ားစု ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနမႈ ရိွေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်င့္သိကၡာ၊ စာရိတၱေကာင္းၿပီး လူအခ်င္းခ်င္း၊ စာနာမႈ၊  အခ်င္းခ်င္းရိုင္းပင္းကူညီမႈတို႔အေပၚ အေျခခံဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းေနထိုင္မွသာ စိတ္၏ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းအျဖာျဖာႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး လူတိုင္းေနခ်င္စဖြယ္ သာယာလွပေသာ ေလာကႀကီး ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေရးသားထားေသာ္လည္း ပညာရွင္မ်ားကလူအမ်ား၏ ဆင္းရဲ ေနမႈမ်ား အေၾကာင္းရင္းကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္္ႏို္င္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ ျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေျခအေနအရ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏိုင္ေသာ စိတ္ကူးယဥ္ ကြန္႔ျမဴးခ်က္ကသာ မ်ားေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမင္လိုေသာေလာက၊ ျဖစ္လိုေသာေလာကမွာ မေပၚလာပဲ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာခြဲေ၀ျခင္း မညီမွ်မႈ၊ လူတန္းစားမညီမွ်မႈ၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညင္းမႈ စသည္တို႔မွာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ပိုတိုး၍လာခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္အတူ ေခတ္ကာလကိုျပဳျပင္ခ်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားကလည္း တစ္ေခတ္ၿပီး တစ္ေခတ္ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ အယူအဆမ်ားသည္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ မွန္ခဲ့ ၾကေသာ္လည္း လူ႕ေလာကတစ္ခုလုံးကို အက်ဳံး၀င္ေအာင္ ျပည့္စုံေသာအေျဖကို မေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။
လူနည္းစုက ဥစၥာဓနအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကၿပီး လူအမ်ားစုက ဥစၥာဓနမပိုင္ဆိုင္ၾကရာမွ မညီမွ်မႈ၊ မမွ်တမႈတို႔ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးပညာရွင္ေခၚ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ၎ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ဥစၥာဓနကို မည္သူ ဖန္တီးသနည္းဟု စူူးစမ္းရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းဥစၥာဓနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျဖကို အေလးအနက္ထားကာ စူးစမ္းရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ဥစၥာဓန၏ အရင္းခံသည္ ေရႊတုံးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ပထမဦးဆုံး တင္ျပခဲ့သည္။ ေရႊတုံးေရႊခဲမ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္လူပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ ခ်မ္းသာ၍ ၾသဇာအာဏာရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဇာအာဏာရိွေသာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစလိုလွ်င္ ေရႊတုံး၊ ေရႊခဲမ်ား ရေအာင္စုေဆာင္းရမည္္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥစၥာဓန၏ အရင္းခံသည္ ေရႊတုံးေရႊခဲမ်ားျဖစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဥစၥာဓနဖန္တီးသူမွာ ကုန္သည္လူတန္းစားမ်ားသာျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆသစ္တစ္ခုကို အဆိုျပဳခဲ့ၾက သည္။
၎တို႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ကုန္သည္လူတန္းစားမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွ ကုန္ပစၥည္းကို ေစ်းႏႈန္းတစ္မ်ဳိးျဖင့္၀ယ္၍ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ၀ယ္ေစ်းထက္ျမင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အျမတ္ရေအာင္ ဖန္တီးေပးၾကသူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ဥစၥာဓနကို ဖန္တီးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေရႊေငြပိုလွ်ံတိုးပြားလာသည္ႏွင့္အညီ လူတစ္ဦးစီအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အင္အားၾသဇာအာဏာလည္း တိုးပြားလာေသာေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ား ဥစၥာဓန၏အရင္းခံ ျဖစ္သည္။ ေခတ္စနစ္ ေျပာင္းလာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥစၥာဓနကို ဖန္တီးသူမွာ ကုန္သည္လူတန္းစားမ်ား မဟုတ္၊ ဥစၥာဓန၏အရင္းခံသည္လည္း ေရႊေငြမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥစၥာဓနကိုဖန္တီးသူတို႔မွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးသူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥစၥာဓနကို အမွန္တကယ္ဖန္တီးသည့္ အရင္းခံမွာလည္း လယ္ယာက႑သာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလာသည္။ ၎တို႔က ကုန္သည္လူတန္းစားတို႔သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သူမ်ားမဟုတ္၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သယ္ေဆာင္၍ ဖလွယ္မႈျပဳလုပ္ေနၾကေသာ သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းကိုလႊဲေျပာင္းလက္လႊဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးသူ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ကုန္သည္တို႔သည္ ပစၥည္းဥစၥာဓနကို တိုးပြားေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ ေရႊခဲ ၊ ေငြခဲမ်ား သည္လည္း လူအမ်ားစားသုံးမႈကို အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥစၥာဓနဖန္တီးသူမ်ားမွာ ေရႊတုံး၊ ေရႊခဲမ်ားလည္းမဟုတ္၊ ကုန္သည္မ်ားလည္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေျမကို ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးရာ၌ မူလစိုက္ပ်ိဳးေသာ ပမာဏထက္ ပိုလွ်ံေသာပမာဏကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွသျဖင့္ ဥစၥာဓနကိုတိုးပြားေအာင္ဖန္တီး ေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသာလွ်င္ လက္ရိွ လူဦးေရအျပင္ တိုးေနေသာလူဦးေရကို ေကြ်းေမြးေထာက္ပံ့ႏိုင္မည့္ ထုတ္ကုန္ကို ထုတ္လုပ္ေပးေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥစၥာဓနကိုဖန္တီးသူမ်ားမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ဥစၥာဓန၏အရင္းခံ သည္လည္း လယ္ယာက႑သာျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာအယူအဆ မ်ားအားလုံးသည္ မမွန္ကန္ခဲ့ ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “လုပ္အား” အေၾကာင္းကို လုံး၀မေတြးေတာ မစူးစမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္အားရွင္အလုပ္သမားတို႔၏ အခန္းက႑မွာလည္း ေမွးမွိန္ ခဲ့ရေပသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဥစၥာဓန အရင္းခံသည္ ေရႊလည္းမဟုတ္၊ ေငြလည္း မဟုတ္၊ လယ္ယာက႑လည္းမဟုတ္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရွိ ဥစၥာဓနမွန္သမွ်ကို ၎တိုင္းျပည္ရိွ အလုပ္သမားတို႔၏ “ လုပ္အား” ျဖင့္ အားစိုက္ျပဳလုပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥစၥာဓန၏ အရင္းခံသည္ “ လုပ္အား” ပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္အားသာမရိွလွ်င္ မည္သည့္ပစၥည္းမွျဖစ္ေပၚမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဥစၥာဓန၏အရင္းခံသည္ လုပ္အား၊ ဥစၥာဓနကိုဖန္တီးသူသည္ လုပ္အားရွင္လုပ္သားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ လုပ္အား၏အခန္းက႑သည္လည္းေကာင္း၊ လုပ္သား၏အခန္းက႑သည္လည္းေကာင္း ေနရာမွန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀တြင္သာရိွသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ကို ဆက္လက္ေရးသား ရမည္ဆိုပါက အရင္းရွင္စနစ္ကို တရားခံအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လာခဲ့မိသည္။ အရင္းရွင္တို႔သည္ အျမတ္ရရိွေရး အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ၾကရာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အဓိကက်ေသာ “လုပ္အား” အေရးပါပုံကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရုံသည္ သာမက နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ လုပ္အားကို ဖုံးကြယ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ဖုံးကြယ္ထား ႏိုင္မွသာ အလုပ္သမားတို႔၏လုပ္အားကို မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် ျခယ္လွယ္အျမတ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  ဤနည္းျဖင့္ အရင္းရွင္တို႔သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးျခယ္လွယ္ ေသြးစုပ္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဥစၥာဓနပိုင္ရွင္အစစ္ျဖစ္ၾက၍ အရင္းရွင္မ်ားကို ေတာ္လွန္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။
ဤမွ်ဆိုလွ်င္ လုပ္အားရွင္တို႔လုုပ္အားေနရာမွန္ေရာက္ရိွေရး၊ လုပ္အားတန္ဖိုး အျပည့္အ၀ခံစားရ ေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ရသည့္ သမိုင္းေၾကာင္း၏ခရီးၾကမ္းကို သိသေလာက္ရိွသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕အရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္မိမိတို႔၏ လုပ္အား မ်ားကို ေခါင္းပုံျဖတ္ျခယ္လွယ္ေသြးစုပ္ခံေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္စနစ္ေျပာင္း လဲလာျခင္းႏွင့္အညီ လုပ္အားကိုတန္ဖိုးထားသည့္ေခတ္သို႕ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ လုပ္အားတန္ဖိုး ႏွင့္ အညီ လုပ္အားရွင္တို႔ကိုလည္း ေရွ႕တန္းတင္ဂုဏ္ျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ေျမရွင္ေခတ္မ်ားတြင္ လုပ္အား တန္ဖိုးကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးပိုင္ခြင့္မရိွခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ယခုအခါမွာေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “လူသာ ပဓာန” ၊ “လုပ္အားသည္အဓိက” ဆုိသည့္ေခတ္သို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ မိမိႀကိဳးစားလုပ္သမွ် မိမိ အက်ဳိးႏွင့္ မိမိ၏သားစဥ္ေျမးဆက္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ မိမိအလုပ္လုပ္သည္ႏွင့္အမွ် မိမိ၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းသာမက ႏိုင္ငံအတြက္ပါအက်ဳိးျပဳရာေရာက္သျဖင့္ အတၱႏွင့္ပရ အက်ဳိး စီးပြားေရးႏွစ္ရပ္ကိုရႏိုင္ေလၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ မပ်င္းမရိပဲ မိမိတို႔ကာယဥာဏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သေရြ႕ မိမိလူေနမႈဘ၀ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လူတိုင္းအလုပ္ လုပ္ရန္တိုက္တြန္း လုိပါသည္။ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာမည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အလုပ္အျဖစ္ သေဘာထား၍ မိမိတို႔ရရိွေသာလုပ္အားကိုလည္း တန္ဖိုးရိွရိွ အသုံးခ်တတ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္လွ်င္၊ မိမိတိုင္းျပည္၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳးကိုခ်စ္လွ်င္ “လုပ္အားတန္ဖိုး” ကို  လူတိုင္း“ခ်စ္ျမတ္ႏိုး” ရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုးကားခ်က္။ ။ ပညာေလာကစာေစာင္ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၄) ၁၉၇၂ ေအာက္တိုဘာလ

ခြန္လိုရုဲင္း (လြယ္ေကာင္း)
Powered by Blogger.