Saturday, May 21, 2016

က်န္းမာျခင္းအစ အိမ္တြင္းမွ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁) ရက္


အိမ္ေထာင္စုတိုင္းအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာလူက်န္းမာျဖစ္ေရးတြင္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနအားလံုးသည္ အဓိကအေရးပါအရာေရာက္ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါ၀င္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက “က်န္းမာျခင္းအစ အိမ္တြင္းမွ”ဆိုသည့္ အေရးပါလွေသာ က်န္းမာေရးေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့ေပသည္။
မိမိတို႔ အိမ္အသီးသီးတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူသားတိုင္းက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာရွိမွသာလွ်င္ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ရြာ၊ တိုင္းျပည္ အဆင့္ဆင့္၏ က်န္းမာမႈတိုးတက္လာေပမည္။ အိမ္သားတိုင္းအတြက္ လူက်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာျဖစ္ေစရန္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ အေျခခံအခ်က္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အိမ္ရွိမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အိမ္တြင္းေနထိုင္မႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အိမ္သည္ လူတိုင္း၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးလွေၾကာင္း ယခုေခတ္ ေဆးပညာ အယူအဆသစ္အျဖစ္ လက္ခံလာၾကသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕၊ ရြာ ေနအိမ္အေဆာက္အဦးမ်ားကို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေစရန္အတြက္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္လာႏုိင္ျခင္း၊ လူအမ်ားစုကလည္း မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပဳျပင္ဖန္တီး က်န္းမာေရးအသိရွိရွိျဖင့္ ေနထိုင္တတ္ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ ယခုအခါ အလြန္နည္းပါးသြားၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနအရ လက္ရွိအေဆာက္အဦးမ်ား တြင္ပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးေသာျပဳျပင္ေနထိုင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာအိမ္
အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းျဖစ္တိုင္းလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည္ဟု မဆိုသာေပ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာအိမ္တြင္ ေနထိုင္မႈ၏ အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ-
၁။ အိမ္တြင္ေနထိုင္သူတို႔၏ ကိုယ္ကာယက်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ရန္။
၂။ အိမ္တြင္ ေနထိုင္သူတို႔၏ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္။
၃။ ကူးစက္ျပန္႔ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္။
၄။ အိမ္တြင္ မေတာ္တဆအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ တို႔ ျဖစ္ေပသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အိမ္ျဖစ္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရန္လိုအပ္သည္။
အိမ္တည္ေနရာ။ ။ အိမ္၏တည္ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္အသစ္တြင္ ေနထိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ညႊန္းျပဆိုရေသာ အိမ္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာသည္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္ထက္ အနည္းငယ္ျမင့္ကာ မုိးေရမ်ား၀ပ္မေနပဲ အျမန္စီးဆင္းသြားႏိုင္ရမည္။ သဲေျမ၊ ရႊံ႕ေျမမ်ား မျဖစ္သင့္။ ေလေကာင္းေလသန္႔၊ အလင္းေရာင္၊ ေနေရာင္ျခည္တို႔ ေကာင္းစြာရရွိသင့္သည္။ လူေနထူထပ္၍ ယာဥ္အသြားအလာ ရႈပ္ေထြးေသာေနရာ၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ျမင္းေဇာင္း၊ ႏြားၿခံ စသည္တို႔ႏွင့္ ကပ္လ်က္မျဖစ္သင့္ပါ။ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေသာ အရပ္ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းသည္။
၀င္းၿခံႏွင့္ အိမ္၀င္းအတြင္းအေျခအေန။ ။ အိမ္၀င္းရွိေသာ အိမ္မ်ားတြင္ အကာအရံ အတားအဆီးအျဖစ္ ၀င္းၿခံကို ခတ္သင့္သည္။ ကာယက်န္းမာမႈအတြက္ အထူးမလိုအပ္လွေသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အိမ္၏လံုၿခံဳမႈကို ေပးေပမည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ကာရံေစကာမူ လံုၿခံဳမႈရွိရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ရန္သာ လိုအပ္သည္။ ဤအခ်က္ကို အေရးမႀကီးဟု ထင္ရေသာ္လည္း ေနရာအႏွံ႔တြင္ ၀င္းၿခံ မရွိေသာအိမ္မ်ား၊ ရႈပ္ေထြးဆက္စပ္လ်က္ မလံုၿခံဳေသာ ၀င္းၿခံမ်ားကို ေတြ႕ေနရေပသည္။
အိမ္၀င္းအတြင္း သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေနေစရမည္။ မလိုအပ္ေသာ ျမက္ပင္ ေပါင္းပင္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ ေျမျပင္သည္ သန္႔ရွင္းၿပီး ေရဗြက္၊ ေရအိုင္မ်ား မရွိသင့္ပါ။ ရွင္းလင္းေနလွ်င္ ေျမႊမ်ား၊ ကင္းမ်ား မခိုေအာင္းႏိုင္သျဖင့္ ၎တို႔၏ရန္မွ ကင္းေ၀းေစႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ လူ၅၀၀၀ခန္႔ ေျမြကိုက္ခံရ၍ လူ ၃၀၀ မွ လူ ၅၀၀ အတြင္း ႏွစ္စဥ္အသက္ဆံုးရႈံးရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေျမြကိုက္ခံရႏႈန္း အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံပါ၀င္ေနသျခင့္ ေျမႊအႏၱရာယ္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္သည္။
ျခင္သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါတို႔ကို ကူးစက္ျပန္႔ပြားေစသည္။ ၎ေရာဂါမ်ားရေစေသာ ျခင္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေရအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကြဲျပားျခားနားစြာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔ေပါက္ပြားရန္ အဓိကအခ်က္မွာ ေရရွိေရးသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျခင္အႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစရန္ အိမ္သံုး ေရအိုးေရစည္မ်ား အဖံုးကို လံုေအာင္အၿမဲပိတ္ထားပါ။ ေရမၾကာခဏ လဲလွယ္ေပးပါ။ ဘုရားပန္းအိုးမ်ားကို ေန႔စဥ္ေရလဲေပးပါ။ အိမ္၀င္းအတြင္းရွိ ေရဗြက္ေရအိုင္မ်ား အားလံုးကို ဖို႔ပစ္ပါ။ မိုးရြာၿပီး ေရမ်ားျပင္ပသို႔ ေကာင္းစြာ စီးဆင္းသြားႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွ်င္ ေရေျမာင္းမ်ား ေဖာက္ေပးပါ။
အိမ္၀င္းအတြင္း မေတာ္တဆ အႏၱရာယ္မ်ား ေပးတတ္ေသာ သစ္တိုသစ္စမ်ား၊ သံတိုသံစမ်ား၊ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲမ်ားကို ေနရာတက် အႏၱရာယ္ကင္းစြာထားရမည္။ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရကာ သာမန္အနာမ်ားမွ သံစူး၍ ေမးခိုင္ေရာဂါပိုး၀င္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
အိမ္အေဆာက္အဦး။ ။ တိုက္အိမ္၊ သစ္သားအိမ္မွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည္ မဟုတ္ပါ။ တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္ (သို႔မဟုတ္) ေန၏ အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရရန္၊ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းရန္၊ အခန္းတိုင္းတြင္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား လံုေလာက္စြာရွိသင့္သည္။ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကိုလည္း ေန႔အခ်ိန္တြင္ အၿမဲဖြင့္ထားသင့္သည္။ မေတာ္တဆ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ အိမ္ေဆာက္အဦးသည္ အသင့္အတင့္  ခိုင္ခန္႔ေစရမည္။ အိမ္သည္ က်ဥ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ က်ယ္သည္ျဖစ္ေစ အိပ္သည့္ေနေရာ၊ ဧည့္ခန္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္တို႔ကို သပ္သပ္စီခြဲထားႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ သို႔မွသာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းရွိေပမည္။
အိမ္တြင္းအေျခအေန။ ။ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ အိမ္တစ္ေဆာင္တြင္ လူတိုင္းမေနႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိေနထိုင္ရာအိမ္ေပၚတြင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ေနထိုင္ရန္ကိုမူ လူတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္တြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာထားပါ။ ပစၥည္းမ်ား ရႈပ္ေထြးျပန္႔ႀကဲေနလွ်င္ ၾကြက္၊ ပိုးဟပ္ႏွင့္ ျခင္တုိ႔ ခုိေအာင္းစရာေနရာ ဖန္တီးေပးထားသကဲ့သို႔ ရွိေပမည္။ ၾကြက္သည္ လူ႔အသံုးအေဆာင္မ်ားကုိ ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးသည္သာမက ပလိပ္ေရာဂါ၊ အစာအဆိပ္သင့္ေရာဂါ၊ အသား၀ါ၊ အညစ္အေၾကး၊ ပုပ္သိုးေနေသာ စားၾကြင္းစားက်န္တို႔ႏွင့္ လူ႕အစားအစာမ်ားအၾကား ကူးလူးစားေသာက္ေနထိုင္ေလ့ရွိသည္။
မီးဖိုေခ်ာင္သည္ က်န္းမာေရး ရႈေဒါင့္မွၾကည့္လွ်င္ အိမ္တြင္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈအရွိဆံုးေနရာ ျဖစ္သင့္ ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အညစ္ပတ္ဆံုးေသာေနရာျဖစ္ေနတတ္သည္။ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီးပါက ေဆးေၾကာၿပီး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ စီထားပါ။ စားၾကြင္းစားက်န္ဟူ၍ ထမင္းတစ္ေစ့ ဟင္းတဖတ္မွ်ပင္ မီးဖိုေခ်ာင္အတြင္း မက်န္ေစရန္ အၿမဲရွင္းလင္းထားပါ။
ေသာက္ေရသံုးေရ။ ။ မသန္႔ရွင္းေသာေရကို ေသာက္သံုးပါက ေရာဂါမ်ဳိးမ်ဳိး ကူးစက္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကို လူတိုင္း သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။  က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေစရန္ ေရသန္႔စင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ လြယ္ကူ၍ လူသံုးမ်ားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။
၁။ ေရကန္တြင္ၾကာျမင့္စြာ သိုေလွာင္ထားျခင္း၊ အနည္ထိုင္ေစျခင္း။
၂။ ေရပန္းစနစ္၊ (ေရကူးကန္မွေရကို သန္႔ရွင္းေစ၍ ေရပန္းျဖင့္ေရကို ေလႏွင့္ ေကာင္းစြာထိေတြ႕ေစသည္)
၃။ ေရစစ္ျခင္း၊ (၎တြင္သဲေရစစ္ကန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳၾကသည္)။
၄။ က်ဳိခ်က္ျခင္း၊ (အလြန္လြယ္ကူ၍ အက်ဳိးရွိေသာနည္းျဖစ္သည္)။
၅။ ခရမ္းေဘးေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႕ေစျခင္း၊(ဤနည္းသည္အကုန္အက်မ်ားေစသည္)။
၆။ ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ေရာဂါပိုးမ်ားေသေစျခင္း၊ (ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္)။
က်န္းမာေရးအတြက္ စံခ်ိန္မီ ေရေကာင္းေရသန္႔စစ္စစ္ ရရွိရန္မွာ မလြယ္ကူလွပါ။ မိမိတို႔ ေနရာေဒသအလိုက္ အဆင္ေျပဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးစီစဥ္ျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွွွင္းေသာေသာက္ေရရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေလသည္။
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးျဖင့္ အသန္႔ရွင္းဆံုးေရျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားသန္႔စင္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ျဖန္႔ျဖဴးေသာေရတိုင္းသည္ လံုး၀အျပစ္ကင္းလွၿပီဟုလည္း မဆိုႏိုင္ေပ။ ရရွိေသာ ေရကို ထပ္မံက်ဳိခ်က္၍ေသာက္သံုးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပသည္။ ဤေနေရာတြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႕ ေရွးရိုးစဥ္လာကတည္းကပါလာေသာ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ျခင္းအေလ့အထသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ “ေသာက္ေရသန္႔ရွင္း ေရာဂါကင္း”ၾကေစရန္အတြက္ မိမိေနရာေဒသအေလ်ာက္ ရႏုိင္ေသာေရကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အညီညႊတ္ဆံုးျဖစ္ေစၿပီးမွ ေသာက္သံုးၾကရန္ အထူးလိုအပ္လွေပသည္။
အိမ္သာ။ ။ အိမ္တိုင္းအတြက္ အိမ္သာသည္ မရွိမျဖစ္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ မည္သည့္အိမ္သာအမ်ဳိးအစားပင္ျဖစ္ေစကာမူ အဓိကအခ်က္မွာ မစင္ႏွင့္ ယင္ေကာင္မေတြ႕ ေစေရး၊ အနံ႔အသက္ကင္းစင္ေစေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္ေကာင္သည္ မစင္မွရႏုိင္ေသာ ေရာဂါပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ သယ္ေဆာင္လာကာ လူ၏အစားအစာတို႔တြင္ လာေရာက္နား၍ ေရာဂါမ်ားကူးစက္ေစသည္။ ယင္ေပါက္ပြားရာ အဓိကေနရာမွာ အိမ္သာပင္ျဖစ္သည္။ တတ္ႏိုင္ပါက ေရေလာင္းအိမ္သာသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း အိမ္သာတြင္းႏွင့္အိမ္သာအေဆာက္အဦးၾကား ဟာလာဟင္းလင္းမျဖစ္ေစသင့္။ ယင္မ၀င္ေစရန္ ၎ေနရာကို ပတ္ပတ္လည္ကာရံထားသင့္သည္။ အိမ္သာကို မသံုးသည့္အခ်ိန္၌ အိမ္သာေအာက္ခင္းအေပါက္ကို လက္ကိုင္တုတ္ပါေသာ အဖံုးရွင္တစ္ခုျဖင့္ ဖံုးထားသင့္သည္။
အမိႈက္သရိုက္သိမ္းဆည္းျခင္း။ ။ အိမ္၀င္းအတြင္းရွိ သစ္ရြက္သစ္ကိုင္း အမႈိက္သရိုက္မ်ား၊ အိမ္တြင္းသံုး ပစၥည္းမ်ားမွထြက္လာေသာ အမႈိက္မ်ားကို မွန္မွန္လွဲက်င္းကာ အိမ္ေရွ႕အမႈိက္ပံုးထဲသို႔ထည့္ပါ။ စည္ပင္သာယာ အဖြဲ႕မွ လိုက္လံအမႈိက္သိမ္ဆည္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမႈိက္မ်ားကို စုပံုကာ တစ္ပတ္တစ္ခါ၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခါ မီးရိႈ႕ပါ။ မီးရႈိ႕၍ရေသာျပာမ်ားကို ေျမၾသဇာအျဖစ္သံုးႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၿခံ၀င္းေထာင့္တြင္ အသင့္အတင့္က်ယ္၍ နက္ေသာ က်င္းတစ္ခုတူး၍ ၎အတြင္း အမႈိက္မ်ားထည့္ပါ။ မီးဖိုေခ်ာင္မွ စြန္႔ထုတ္ေသာေရမ်ား၊ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကိုပါ က်င္းထဲေရာထည့္၍ ၎တို႔အေပၚမွ ေန႔စဥ္ ေျမႀကီး ႏွစ္လက္မအထူခန္႔ဖံုးေပးပါ။ ဤအတိုင္း ေန႔စဥ္ဆက္၍ ထည့္သြားျခင္းျဖင့္ က်င္းျပည့္သြားလွ်င္ ေနာက္တစ္က်င္းတူး၍သံုးပါ။ က်င္းေဟာင္းမွ ႏွစ္လၾကာေသာအခါ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမၾသဇာကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤနည္းမွာ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးႏွင့္ အႏၱရာယ္အကင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုေဖာျ္ပပါ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး လိုက္နာ က်င့္သံုးေနထိုင္ၾကျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုး က်န္းမာျခင္းသုခကို အိမ္တြင္းမွစတင္၍ ရရွိႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

ကိုးကားစာအုပ္ - ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ထုတ္၊ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး ေရးသားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သင့္က်န္းမာေရး စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ခြန္ေကာင္ရြဥ္


Powered by Blogger.