Sunday, May 22, 2016

စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေပါင္းစည္းမႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၂) ရက္


ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာတစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ စည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔မိသားစုအသုိုင္းအ၀န္းႏွင့္ ကိုယ့္ရပ္ရြာတြင္လည္း အမ်ားအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုေပါင္းအလုပ္လုပ္ေသာအခါ စည္းလုံုးေသာ စိတ္ဓါတ္ထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုတြင္ အလုပ္လုပ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားလွ်င္ လူအမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးတတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးကို ရယူရာ၌ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ဖဲြ႔တည္းျဖင့္ ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း၏ ညီညြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုညီညြတ္မႈစြမ္းအားသည္ ျပန္လည္ရရွိရန္ အလြန္တရာခက္ခဲသည္။ လြတ္လပ္ေရးကိုပင္ ရယူႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ အျခားေသာကိစၥမ်ား၌လည္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိေပ။ “ညီညြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ပန္းတိုင္သုိ႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္” ဆိုသည့္အတိုင္း အထူးသျဖင့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ မေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈအင္းအားသည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။
“ေရႊ” ဟူသည့္အရာကို ေသေသခ်ာခ်ာေတြးၾကည့္လွ်င္ ဇာတိ၊ ပုညဂုဏ္မာနတို႔၏ သေကၤတလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဇြဲ၊ သတၱိ၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈ၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ မုဒိသာျပည့္၀မႈနဲ႔ သေဘာထားႀကီးျမတ္မႈတို႔၏ သေကၤတလည္းျဖစ္သည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္း သေဘာထားကြဲလြဲသည့္အခါ စည္းစည္းလုံးလုံးညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာျခင္းမျပဳဘဲ ျငင္းခုန္ေနၾကသည္မွာ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလိုျဖစ္ေနပါသည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မည္သည္ျဖစ္သည္ကို ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္သင့္သည္။ “ေနရာရခ်င္တာလား၊ အာဏာျပခ်င္တာလား” စသည္တို႔ကိုေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးေျဖဆိုသင့္သည္။ “စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္း ရွိရုိးမွန္လွ်င္ ကိုယ့္နည္းတူရည္ရြယ္ခ်က္တူ ဆႏၵတူမ်ားေလ အားရွိေလမျဖစ္ႏိုင္ေပဘူးေလာ” ဟု စဥ္းစားစရာပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေပါင္းစည္းမႈစိတ္ဓါတ္ထားသင့္သည္။ အလုပ္တစ္ခု စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္သည့္သူမ်ားကလည္း “ငါတို႔သာအေရးပါဆုံး” ဟုမွတ္ယူကာ အာဏာမၿပိဳင္ေစလိုပါ။ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကလည္း “ဘယ္ေနရာက ပါ၀င္ရပါ၀င္ရ” ကိုယ္ေဆာင္ရြက္သမွ်လုပ္ငန္းသည္ ျပည့္စုံေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လို အပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟုခံယူၿပီး အခ်င္းအခ်င္းမုဒိတာစိတ္ ေမြးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ၎စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးသည္ အမွန္တကယ္ “ေရႊ” စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းတြင္ ပင္ကိုယ္စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားမတူညီၾကပါ။ တူညီေသာအခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီးလုပ္ကိုင္ကာ အစုအဖဲြ႔မ်ားျဖစ္လာသည္။ အလုပ္ဆိုသည္မွာ မလုပ္လွ်င္ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိလာမည္မဟုတ္ပါ။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လိုသည့္ စိတ္ဓါတ္ မခိုင္မာလွ်င္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရလဒ္ရရွိမည္မဟုတ္သလို တိုးတတ္လာမည္လည္း မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓါတ္ဆိုသည္မွာ ပြင္းလင္းျမင္သာၿပီး နားလည္မႈ မတူညီခ်က္မ်ားကို နားလည္ လက္ခံတတ္ေအာင္၊ တူညီမႈမ်ားျမင္တတ္ေအာင္၊ မတူတိုင္းလည္း ရန္သူဟုမယူဆဘဲ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိမႈကို လက္ခံတတ္ေအာင္ တစ္ဦးခ်င္းေလ့က်င့္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ပြင့္လင္း ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္လိုအပ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို အမွန္္တကယ္ရလိုလွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေပၚ အေျခခံေသာဒီမိုကေရစီကို က်င့္သုံးသင့္ပါသည္။
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အခ်င္းခ်င္းတန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ဓါတ္မ်ား၊ သံေယာဇဥ္မ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ က်င့္ေဆာင္ထားႏိုင္ရန္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္က အစဥ္ႏိႈးေဆာ္ေပးသင့္သည္။ တခါတရံ အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းတြင္ ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈအားနည္းေနလွ်င္ ေစာဒကတက္တတ္ၾကသည္။ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤအေျခအေနမ်ဳိးေတြ႔ရွိခဲ့လွ်င္ အခ်ိန္မီျပန္လည္ရွင္းျပေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။
အမ်ားစုက ကိုယ့္ေလွကိုစီးၿပီးခရီးထြက္ၾကပါသည္။ ၎ကိုအျပစ္ဟု ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ ေျပာဆို၍မသင့္ေပ။ “ငါးခုံးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံးပုတ္” ျဖစ္သည့္အခါ ထိုေလွကိုစြန္႔ၿပီး မိမိလြတ္ရာသို႔ ထြက္သြားတတ္သူတို႔မွာ အျပစ္ရွိသူု မဆိုသာေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၎ကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေသာသူသာလွ်င္ အမြန္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၎ေလွထဲတြင္ ေရသာခိုသူ ပါမည္။ ဦးေဆာင္သူပါမည္။ ေနာက္လိုက္သူပါမည္။ သူ႔နည္းနဲ႔သူ အမႈအက်င့္ ကုိယ္စီနဲ႔႔ ပါလာေသာ လူမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ မိမိမွ စတင္ျပဳျပင္ရပါမည္။ ထိုသို႔စည္းစည္းလုံးလုံးႏွင့္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္၊ ခရီးဆက္သြားၾကလွ်င္ လွပေသာတိုင္းျပည္အနာဂါတ္မွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္သုံးသပ္မိပါသည္။

မူေပမုဲင္းေကာင္


Powered by Blogger.