Sunday, May 15, 2016

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပန္လည္ကယ္တင္ၾကစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၅) ရက္

ကြ်နု္ပ္တို႔ေနထိုင္ေသာကမာၻတြင္ ေရထု၊ ေျမထု၊ ေလထုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားျပီး အျပန္အလွန္ မွီတင္းကာ သံသရာလည္လ်က္ရွိသည္။ ကမာၻတြင္ သက္ရွိလူ၊ သတၱ၀ါမ်ား၊ သဘာ၀ေပါက္ပင္ မ်ားနွင့္္ အျခားသဘာ၀သယံဇာတမ်ားစြာတို႔သည္ ဒြန္တြြဲကာတည္ရွိေလသည္။ ကမာၻတြင္္ မွီတင္း ေနထိုင္ၾကေသာသတၱ၀ါမ်ားအနက္ လူသားသည္ ဥာဏ္ပညာအထက္ျမက္္ဆံုးျဖစ္ျပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို အေရာင္ဆိုးသူလည္း ျဖစ္ေပသည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၏ဦးေရသည္ နာရီမျခား၊ မိနစ္မျခားတိုးပြားလ်က္ရွိသည္ႏွင့္အမွ် သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ေရၾကည္ရာျမက္နုရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လုယက္ပြဲႀကီးလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တိုးပြားလာမႈနွင့္အမွ် လူ႔လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ေပးစြမ္းနိုင္မႈမွာ မ်ားစြာကြာဟလ်က္ရွိကာ အလ်င္အျမန္ ကုုန္ဆံုးရေတာ့သည္။
လူသားတို႔၏လိုအပ္ခ်က္အရ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ (၂၄)နာရီမျပတ္ လည္ပတ္ေပးေနရသည့္ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ မီးခိုး၊ အခိုးအေငြ႔၊ အက္ဆစ္ေငြ႕စသည့္ စက္ရုံေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး၊ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုနွင့္ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲေၾကာင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေတာမီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာဆံုးရွဳံးရျခင္း၊ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ စားက်က္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ထင္း၊ မီးေသြး စေသာေလာင္စာအတြက္ သစ္ေတာ ခုတ္ထြင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခင္က သဘာ၀အေလွ်ာက္ စိမ္းစိုေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုံးရွံဳးရျပီး ျဖစ္သည္။ လူနွင့္အပင္တုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိသည္။ လူတို႔သည္ အပင္မွထုတ္ လႊတ္ေသာ ေအာက္စီဂ်င္ကိုရွဴသြင္း၍ အသက္ရွင္ၾကျပီး၊ အပင္သည္ လူတို႔မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို ဆုပ္ယူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ျခင္းသည္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းနွင့္ လူတို႔၏ အသက္ရွဴမႈျပသာနာက္ို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ (ဆယ္)စုနွစ္ကပင္ ေနေရာင္ျခည္မွက်ေရာက္တတ္သည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ ေပးေသာ အိုဇုန္းလႊာကို ကၽြနု္ပ္တို႔လူသားကပင္ ဖ်က္ဆီီးခဲ့ေလျပီ။
“ဥတုရာသီ ေတာကိုမွီ၏” ဆိုေသာစကားအတိုင္း ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈ တိုးပြားလာသည္ နွင့္အမွ် ဟန္ခ်က္ညီညီ ေျပာင္းလဲေနေသာ ရာသီဥတုလည္း ကေမွာက္ကမျဖစ္ရေလျပီ။ “အရိပ္္ခိုခို အခက္ခ်ိဳးခ်ိဳး” မျဖစ္ရေလေအာင္ ေတာေတာင္ေရေျမကို ကၽြနု္ပ္တို႔ကမာၻ လူသားအားလံုး  ၀ိုင္း၀န္းျပီးကယ္တင္ရန္မွာ လြန္စြာအေလးနက္ထားျပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ “သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္တစ္ေသာင္းနား” ဟူေသာ စကားရပ္နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္မွာ ကၽြနု္ပ္တို႔လူသား၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။

သက္ရွိသတၱ၀ါနွင့္ အပင္တို႔သည္ အျပန္အလွန္မီွခိုေနၾကရသည္။ သက္ရွိတို႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ေလထုႏွင့္ ေရၾကည္ေရသန္႔တို႔ကိုရမွသာ က်န္းမာသက္ရွည္မည္။ ေျမဆီၾသဇာ ေကာင္းမွသာ အပင္မ်ားရွင္သန္ႀကီးထြားၿပီး သန္မာမည္။ ယခုကမာၻ႔အႏွံ႔အျပားရွိ လူသားမ်ား စားသံုးေနေသာ သီးႏွံနွင့္သစ္သီးမ်ားမွာ ေျမဆီၾသဇာကုန္ခန္းၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာေဆး၀ါး မ်ား၏အကူျဖင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားခဲ့ျပီး  ၎တို႔ကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ယခင္ကဲ့သို႔ သက္တမ္းေစ့ေနရမႈမွာ ရာခိုင္နႈန္းအားျဖင့္ အလြန္နည္းေလၿပီးျဖစ္သည္။
စာေရးသူ၏ေလ့လာခ်က္အရ ဘိုးဘြားေဘာင္ဆက္ စားက်က္ေျမတြင္  နွစ္စဥ္ေႏြရာသီ၌ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အာလူး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စေသာ စားနွပ္သီးႏွံထုတ္လုပ္ရန္ ေရအလံုအေလာက္မရသျဖင့္ ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေသာ အဘြားအို၏ ေျပာျပခ်က္အရ လြန္ခဲ႔ေသာနွစ္ေပါင္း (၇၀) ခန္႔၌ စပါးသီးနွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ မည္သည့္ဓာတ္ေျမၾသဇာမွ်သံုးရန္မလိုဘဲ ေအာ္ဂဲနစ္နည္း ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးရွင္သန္ကာ အထြက္တိုးခဲ့ပါသည္။  သို႔ေသာ္ယခုအခါတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမသံုးလွ်င္ သီးႏွံမ်ားမျဖစ္ထြန္းေတာ့ေပ။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ စားက်က္ေျမတြင္္ စားႏွပ္ရိကၡာအတြက္ နွစ္စဥ္တရစပ္ထြန္ယက္  စိုက္ပ်ိဳးေနျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ေျမဆီေျမႏွစ္ကုန္ခန္းသြားရျခင္းနွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ေျမဆီလႊာကုန္ခန္းသျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို အသံုးျပဳလာၾကျခင္း၊ ကာလအထိုက္အေလ်ာက္ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ သဘာ၀ထက္ပို၍ ျမန္ဆန္လာေစရန္ ျပဳျပင္ဖန္တီးထားေသာ ဓာတုေဆး၀ါးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သီးနွံမ်ား ေစာႏိူင္သမွ်ေစာေအာင္ သီးပြင့္ေစျခင္းသည္ လတ္တေလာတြင္ အျမန္စီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္မွာ ေျမဆီလႊာမ်ားသည္ ဓာတုအဆိပ္သင့္ ေျမဆီလႊာျဖစ္လာကာ သဘာ၀ ေျမဆီလႊာပို၍ပ်က္စီးျပီး ဓာတ္ေျမၾသဇာကိုပင္ သံုးၿပီးရင္းသံုးကာ ေျမဆီေျမႏွစ္ကလည္း ပ်က္စီးၿပီးရင္းပ်က္စီးရေလသည္။
စာေရးသူသည္ အင္းေလးကန္ကို ၁၉၉၉-ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၆-မတ္လတြင္တစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။  လြန္ေလၿပီးေသာ(၁၆)ႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၉-ခုႏွစ္တြင္ အင္းေလးေဒသသုိ႔သြားေရာက္စဥ္၌ အင္းေလးကန္၏ေရသည္ ၾကည္လင္ နက္ရႈိင္းစိမ့္ျမၿပီး ေရျပင္မွာလည္းက်ယ္ျပန္႔ေနပါသည္။ ကန္၏ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း  စိမ္းလဲ့ ေသာေတာင္တန္းရႈေမွ်ာ္ခင္းနွင့္ ခ်မ္းစိမ့္ေသာေလနွင္းမႈန္၏ တိုက္ခတ္မႈတို႔ကို ရင္သပ္ရွဳေမာစြာ ခံစားခဲ့ရပါသည္။
အင္းေလးကန္ထဲသို႔တတိယအႀကိမ္သြားေရာက္စဥ္တြင္  ေႏြရာသီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေရမ်က္နွာျပင္မွာ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ (၁)ေပသာသာမွ်ပင္ရွိေတာ့သည္။ ေရမ်က္နွာျပင္နိွမ့္က်သျဖင့္ ယခင္က စက္ေလွတစ္စီးလွ်င္ လူဦးေရ (၂၀)ဦးခန္႔တင္ေဆာင္နိုင္ရာမွ ယခုအခါတြင္ (၈)ဦး ခန္႔မွ်သာ တင္ေဆာင္နိုင္ေတာ့သည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေျခရင္းတြင္ စက္ေလွရပ္ နားရာေနရာ ယခင္ေရျမင့္တက္ခ်ိန္ကဲ့သို႔ ေရမ်က္နွာျပင္ၾကည္လင္ျခင္းမရွိေတာ့သည္ကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ခံစားရပါသည္။ အင္းေလးကန္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း လူေနအိမ္နွင့္ ဟိုတယ္တိုးပြားလာျခင္း၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ား ကန္ထဲသို႔စီးေမ်ာလာျခင္း၊ အင္းေလးကန္ထဲသို႔စီး၀င္ ေသာေခ်ာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း၊ အင္းေလးကန္ပတ္၀န္းက်င္ရွိသစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာျခင္းနွင့္ ရာသီဥတုပူေႏြးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အင္းေလးကန္ေရမ်က္နွာျပင္နွိမ့္က်ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။
အင္းေလးကန္သည္ ေရွ႕ယခင္က ယခုထက္မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုက်ယ္၊ ပိုနက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ရွမ္းရိုးမအေပၚယံတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္သားအနည္မ်ား၊ အျခားဘူမိေဗဒ      ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားနွင့္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ထိုေနရာတြင္ တစ္ခ်ိန္က အင္းမ်ား၊ အိုင္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးဟန္ရွိသည္ဟုခန္႔မွန္းယူဆရသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ကန္မ်ား၊ ပုန္းအင္းကဲ့သို႔ အင္းမ်ား၊ အိုင္မ်ားသည္ ေရွးအလြန္က်ေသာအခ်ိန္ သမိုင္းတစ္ေခတ္တြင္မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဟန္္တူ သည္ဟုယူဆၾကသည္။ ႏူန္းေျမမ်ားေၾကာင့္ ကန္ဧရိယာက်ဥ္းျခင္း၊ တိမ္ေကာျခင္းအျပင္ လူေနထူထပ္လာမႈေၾကာင့္ အျခားစြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ အက္ဆစ္ျဖစ္ၿပီး ထုံးေက်ာက္မ်ားကို တိုက္စားသြားျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေအာက္တြင္ အေပါက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေရမ်ားယိုစီးထြက္သြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကယူဆၾကသည္။
ကန္ထဲသို႔ေရစီး၀င္မႈႏႈန္းမွာ တစ္နွစ္လွ်င္ကုဗေပ ကုေဋသိန္း(၄၀)ရွိၿပီး နုန္းေျမအနည္က်မႈ မွာတစ္နွစ္လွ်င္ကုဗေပ(၂၂)သန္းရွိသည္ဟုခန္႔မွန္းၾကသည္။ ကန္၏ နုန္းေျမသိမ္းဆည္းထားနုိင္မႈ မွာကုဗေပ(၁၂.၂)သိန္းျဖစ္သည္။ ကန္အတြင္းအနည္ထိုင္မႈကို ေသာင္မခုတ္ေပးနုိင္လွ်င္ ေနာင္ နွစ္ေပါင္း(၅၅၀)ခန္႔တြင္ အင္းေလးကန္တိမ္ေကာသြားနုိင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကသည္။
အင္းေလးကန္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ က်က္သေရေဆာင္ အလွတရားတစ္ခုျဖစ္သလို နိုင္ငံျခားခရီးသည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္နိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။ အင္းေလးကန္ မတိမ္ေကာေစရန္္ ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္းဆိုသည္မွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈွမ်ားသာမက လူေန ထူထပ္ေသာၿမိဳ႕ျပတြင္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုမ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိသည္။ ေခတ္မီ တိုးတက္ေသာစက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ မီးဖိုေဆာင္သုံးအမိႈက္မ်ားအထိ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင္း ေျမဆီလႊာရွိ ဘက္တီးရီးယားတို႔က နုိက္ႀတိဳဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေစၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ပလတ္စတစ္စေသာအမိႈက္မ်ားသည္ နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေျမဆီလႊာတြင္ ေဆြးျမည့္သြားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ မီးရွိဳ႕ဖ်က္စီးျပန္လွ်င္လည္း ေလထု ညစ္ညမ္းမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕အမိႈက္မ်ားသည္ မိုးရြာခ်ရာမွ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ပင္လယ္ထဲ သို႔ေမ်ာပါသြားၿပီး ေရထုညစ္ညမ္းမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ထိုအမိႈက္မ်ားမွတဆင့္ အက္စစ္အျဖစ္သ႔ို ေျပာင္းလဲကာ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားေသေၾကၾကရသည္။
ကမာၻ႔အျပင္ဘက္ကိုေလ့လာပါလွ်င္ စက္ရံုအလုပ္ရံု၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ မီးဖိုေဆာင္မွ ထုတ္လႊြတ္လိုက္ေသာမီးခိုးမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကမာၻႀကီးပူေႏြးမႈသည္ ကမာၻ႔ေရခဲျမစ္ကိုပင္အရည္ေပ်ာ္ေစခဲ့သည္။ ေရခဲျမစ္ အရည္ေပ်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ထဲသို႔စီးေမ်ာသြားကာ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရလြမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ေပၚကာ ပင္လယ္အနီးတ၀ိုက္တြင္ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအဖို႔ အိုးအိမ္၊ ရိကၡာ၊ အသက္မ်ားဆံုးရႈံးရေလသည္။
ကၽြနု္ပ္္တို႔ေမ်ာ္မွန္းေသာအနာဂတ္တြင္ လူသားသည္ ဤကမာၻေလာကထဲတြင္ေနထိုင္ က်က္စားရန္ လံုေလာက္ေသာ သယံဇာတမရွိေတာ့လွ်င္ အျခားကမာၻသို႔ေျပာင္းေရြ႕ရန္မရွိေပ။ ကမာၻႀကီးပူေႏြးမႈျပသနာကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာအဆင့္သို႔ေရာက္ ေလၿပီးျဖစ္သည္။ လူတို႔နွင့္သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုျပဳျပင္ဖန္တီးရန္ အမိႈက္ မ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္၊ ပလတ္စတစ္ကဲ့သို႔ မေဆြးေျမ႕လြယ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့နိုင္ သမွ်ေလွ်ာ့သံုးရန္ျဖစ္သည္။
စင္ကာပူနိုင္ငံနွင့္ တရုတ္တိုင္ေပတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ (Reducing)၊ ျပန္လည္သံုးဖို႔ (Reusing)၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္အသံုးခ်ဖို႔ (Recycling) စေသာအစီအစဥ္ကို စနစ္တက် က်င့္သံုးေနျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေစခဲ့သည္။ ၂၀၀၈-ခုနွစ္ မွ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္အေစာပိုင္းထိ စာေရးသူသည္စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထ႔ိုအတြက္စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းနွင့္ စည္းစနစ္က်က်ေနထိုင္မႈအခ်ိဳ႕ ကိုေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ “Reducing၊ Reusing၊ Recying”ဟူေသာစကားရပ္ကိုအသံုးျပဳပံုမွာ သတင္းစာႏွင့္အျခားစကၠဴမ်ားမွန္သမွ်ကိုတစ္စု၊ သြားတိုက္ေဆးဘူးခြံ၊ ေရခဲေသတၱာထုပ္္ပိုးမႈ တြင္သံုးေသာ ကတၳဴမွန္သမွ်ကိုတစ္စု၊  ဘီယာဘူးကဲ့သို႔ေသာသံဗူးမ်ားကိုတစ္စု စုစည္းကာ စည္ပင္မွသတ္မွတ္ထားေသာ စည္ပင္ပံုးထဲသို႔ သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ကိုထိန္းသိမ္းၾကသည္ကို ေလးစားအတုယူဖြယ္ေတြ႔ရသည္။ Super Market မွ ေဆး၀ယ္ယူ ျခင္းေၾကာင့္ ထုပ္ပိုးေပးလိုက္ေသာ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားကို အိမ္ေနာက္ေဖးသံုးမီးဖိုေဆာင္တြင္ ထြက္လာေသာမီးဖိုေဆာင္သံုးအမိႈက္မ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ပိုးရန္ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းေလ့ရွိ သည္ကိုေတြ႔ရသည္။  စည္ပင္မွလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္အႏွံ႔ရွိ လမ္းသြားလမ္းလာတစ္ေလွ်ာက္တြင္အ မိႈက္ပံုးမ်ားကိုခ်ထားျခင္းျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ားစည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ပစ္ျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္သည္။
စင္ကာပူနိုင္ငံသည္ ကၽြန္းစုနိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရခ်ိဳအလံုအေလာက္မရေပ။ ၁၉၆၅-ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ စင္ကာပူသည္ မေလးရွား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိခဲ့စဥ္ ေသာက္သံုးေရကိုလည္း မေလးရွားတြင္ ၀ယ္ယူခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္တြင္ စင္ကာပူျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုး ေရအလံုအေလာက္မရသည့္ ျပသနာမ်ားႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ နိုင္ငံတြင္းတြင္ရွိေနေသာ ေရကိုပင္ ေခတ္မွီနည္းပညာျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ သန္႔စင္ကာ ျဖန္႔ေ၀လ်က္ရွိသည္။ စာေရးသူသည္ ေရကို ေဖ်ာေဖ်ာသီသီ သုံးႏိုင္ေသာအရပ္တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္။ စင္ကာပူစေရာက္စဥ္တြင္ အေတြးတစ္ခု၀င္မိသည္မွာ ဤသို႔တိုးတက္ေသာနိုင္ငံတြင္ ေရကိုေခၽြတာစြာ သံုးေနျခင္းကို  အံ့အားသင့္ေနမိသည္။ “ဖိနပ္နွင့္ေရဗူးမပါ ေႏြခါမွသိ” ဆိုေသာစကားပံုကိုသတိရ၍ ေရကိုတန္ဖိုး ထားရေကာင္းမွန္းသိလာခဲ့ရပါသည္။
လူသားမ်ိဳးႏြယ္သက္တမ္းရွည္ၾကာစြာေနႏိုင္ေရး၊ တိရစာၦန္မ်ား မ်ိဳးမျပဳန္းေရး၊ သီးႏွံရိကၡာ မ်ားတိုးပြားေရးအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မပ်က္ယြင္းေစဘဲ စက္မူသိပၸံနည္းပညာျဖင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ စက္မူသိပၸံနည္းျဖင့္ တက္လွမ္းမည့္ေျခတစ္လွမ္း ခ်င္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္မညစ္ညမ္းေစေသာနည္းလမ္းျဖင့္ တက္လွမ္းရမည္သာျဖစ္သည္။ “ၾကာၾကာ၀ါးမည့္သြားအရိုးေရွာင္” ဆိုသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္မွစက္မႈသိပၸံပညာရပ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရင္း အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ပတ္၀န္းက်င္မညစ္ညမ္းရေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ျဖစ္သည္။
ကၽြနု္ပ္တို႔လူသားမ်ားေနထိုင္ေသာေဒသႏွင့္ကမာၻကိုခ်စ္မွသာ ကၽြနု္ပ္တို႔ကိုယ္ ကၽြနု္ပ္တို႔ခ်စ္ ရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻေျမလာကႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သာယာေစရန္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုညစ္ ညမ္းေစေသာအရာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်အသံုးျပဳျခင္း၊ အမိႈက္နွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳနိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္း က်င္ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းထိန္းသိမ္းသင့္ေပသည္။ ရာသီဥတုမွ်တမႈရွိေစရန္ သစ္ေတာမ်ားခုတ္ ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ သစ္ပင္္မ်ားခုတ္လွဲျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ရန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။ သစ္ပင္ခုတ္၍ (၁)ႏွစ္မွ(၂)ႏွစ္အတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးႏိုင္ၿပီး သစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ ရန္မွာ (၁၀)ႏွစ္အထက္မွသာလွ်င္ သစ္ေတာျပန္လည္စိုေျပျဖစ္ထြန္းမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္  ပ်က္စီးလုျဖစ္ေနေသာ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပန္လည္ကယ္တင္ နိုင္ရန္  သစ္တစ္ပင္၏တန္ဖိုးကိုသိျပီး သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကပါရန္ဟု ႏိုးေဆာ္ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါသည္။

နင္ခမ္းေကာင္
ခြန္ျဖားဗြာခမ္း


Powered by Blogger.