Tuesday, May 31, 2016

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (စတုတၳအႀကိမ္) မ်က္ႏွာစုံညီ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁) ရက္


၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃၁)ရက္၊ အဂၤါေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းတြင္ (၂၀၁၅-၂၀၂၀) ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ (စတုတၳအႀကိမ္) မ်က္ႏွာစုံညီ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ သဘာပတိဦးခြန္ေမာင္တုတ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး ၿပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ ရံုးအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား ေရွးဆက္လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္စဥ္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္  အက်ယ္တ၀င့္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္မွ အမွာစကား ေျပာၾကားခ်က္မွာ အနာဂတ္တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး စည္းပင္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စည္းလံုးညီညႊတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာလွ်င္ မိမိတုိ႔ေမ်ာ္လင့္ထားေသာ   ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆ႒မအႀကိမ္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (၉)ရပ္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြႊးေကာက္ပြဲတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁) ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၁၀)ဦးက အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဗဟုိေကာ္မတီ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။   ဒီေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေက်နပ္အားရမႈမရွိဘဲ ဆက္လက္ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားအနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကိုလည္း လက္တြဲရန္၊ အားေပးကူညီရန္ အလြန္ပင္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေပးတာ၀န္မ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္စီ ပခံုးႏွစ္ဖက္တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အသက္ေသြးေၾကားတဖြယ္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို  မိဘျပည္သူမ်ားထံအခ်ိန္မွီ ျပန္လည္ ေျပာျပႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လႈမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္  အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုလည္း ေျပာျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒီကေန႔ ေခတ္အေျခအေနအရ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ညီညႊတ္မႈ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ အားေပးကူညီမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို အစဥ္ထာ၀ရဦးတည္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး စသည့္အေရးအရာမ်ားကို ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္လူႀကီးမင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြား ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရသည္ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ရန္ မူ၀ါဒ(၈)ခ်က္ျဖင့္ ရက္(၁၀၀) စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္သြားသည္ကို လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရေဖာ္ေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ သူတစ္ပါးဖိႏွိပ္မႈမ်ားမခံရေလေအာင္ လူတိုင္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳး မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔လူထုအသိတရားမ်ားရရွိရန္အတြက္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးစားေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ခ်ိတ္ဆက္ႏို္င္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး အရည္အေသြး ပိုမိုျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ပအို၀္းတမ်ိဳးသားလံုး၏ မူ၀ါဒေရွးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား(၉)ရပ္ကို အစဥ္တစိုက္က်င့္သံုးသြားရမည္ျဖစ္သည္။ မိဘျပည္သူမ်ားအသိပညာ တိုးတက္လာေလေလ ကၽႊန္ပ္တို႔အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အားကိုးရေလေလ၊ အနာဂတ္တိုင္းျပည္အတြက္ စိတ္ခ်ရေလေလျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယေန႔ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္သည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားမွ လာေရာက္ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းမ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္မလႊတ္ေစပဲ မိမိတို႔ေဒသတြင္း က်ေရာက္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္  တရား၀င္အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္စိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားစြာ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္  ႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္ရႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံတြင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အေနျဖင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအခြင့္အေရးမ်ား ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈသည္ အလြန္ပင္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ (ခ) ဟိုက္ေဇာ္၀မ္းမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္- ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  ၿပီးခဲ့သည့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေျခအေနမ်ား၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၀န္ထမ္းမ်ားမွ တစ္ႏွစ္တာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား ျပန္လည္တင္ျပျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိ (၅)ႏွစ္တာကာလ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားၾကရန္ႏွင့္  ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အေနျဖင့္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးႏုိင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း လက္ရိွႏုိင္ငံေရးအရ မိမိတုိ႔ပအို၀္းေဒသတြင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး လုံၿခံဳေရး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး မည္သူမဆို အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးစားသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဆက္လက္၍ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မဲဆႏၵနယ္(၁) ဦးခြန္လွဆန္းသည္ (၅)ႏွစ္တာကာလ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)  ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ဦးေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း တင္ျပေဆြးေႏြးေပးခဲ့ျခင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ စီမံဌာနမွ ဌာနမွဴး ခြန္ေက်ာ္ေအး၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာနမွ ဌာနမွဴး ခြန္ေအာင္ႏိုင္၊ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ဌာနမွဴး ခြန္ထြန္းလွေအာင္၊ ဥပေဒေရးရာဌာနမွ ခြန္ထြိဳင္း၊ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ သုေတသနဌာနမွ ဌာနမွဴး ခြန္ခ်စ္တင္၊ ၀ပ္ဆုိက္ဌာနမွ ခြန္ေအာင္မ်ိဳးဦး၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးဌာနမွ ဌာနမွဴး ခြန္ေဆာင္းေရႊ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနမွ ဌာနမႈး ဆရာခြန္ၾကည္၊ဥပေဒေရးရာဌာနမွ ခြန္ေစာလြင္၊ ဘ႑ာေရးဌာနမွ ခြန္ေအာင္ႏုိင္၊ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)ဗဟုိမွ ခြန္စုိးေမာင္၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)မွ အတြင္းေရးမႈး ခြန္ခ်စ္ဦးတစ္ႏွစ္တာကာလ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)မွဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕တာ၀န္ခံ ခြန္ေစာလြင္မွ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကုိတင္ျပျခင္း၊ အတြင္းေရးမႈး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ကုိယ္စား ရုံးအဖြဲ႕မႈး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းမွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးခြန္သိန္းေဖမွ အမ်ိဳးသားေရး ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စီမံခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆုိေဆြးေႏြးျခင္း၊ အနာဂါတ္ မိမိတို႔ေဒသဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥ လုံၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဒုဥကၠဌဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းမွ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္(၄၉)ဦးက အေထြေထြက႑ကုိေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆုံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၈)ခ်က္ကို ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အားလုံးက အတည္ျပဳေပးျခင္း၊ သဘာပတိျဖားတန္ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ ၎းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္(၄၉)ဦး၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးမွ ရုံး၀န္ထမ္္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္(စတုတၳအႀကိမ္) မ်က္ႏွာစုံညီ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ညေနခင္း(၅း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.