Thursday, June 2, 2016

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟုိေကာ္မတီ(၂၀၁၅-၂၀၂၀)သက္တန္း ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံလင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲဲျပဳလုပ္က်င္းပ

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃) ရက္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႔ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္း ဒဲဥ္သီးေဗြ  ေဟာ္တန္ခန္းမအတြင္း ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟုိေကာ္မတီ(၂၀၁၅-၂၀၂၀)ခုႏွစ္သက္တန္း ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစုံလင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ-၁-ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေရွးဦးစြာပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ နာယကႀကီး အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ မဏိေဇာတဓရ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ သဘာပတိႀကီး ဦးေအာင္ခမ္းထီမွ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ လူႀကီးမ်ားအား ေမတၱာပို႔သေပးခဲ့ၿပီး အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္- အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာက္ုိ  အခြင့္သင့္တိုင္း ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လြားနဳိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာမ်ားကို အႀကံေပးေဆြးေႏြး ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ထမ္းေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၃-ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကို သူရိယ(ခမ္း)တိုင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္က္ို စႏၱာ(ခမ္း)တိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ျမင့္မုိရ္(ခမ္း)တုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရုိင္ေတာင္းပိုင္းကို ခြန္ျဖားဗြာ(ခမ္း)တုိင္းဟု တိုင္းေလးတုိင္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တစ္မ်ိဳးသားလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အနာဂါတ္က်ေရာက္လာမည့္ တာ၀န္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္လူႀကီးမ်ား လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထင္ရွားေသာ လူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳးျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္ ပညာတတ္မ်ိဳးခ်စ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားတုိ႔သည္လည္း မိမိတို႔မိခင္ျဖစ္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ရဲ႕ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္မ်ားကို ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏ္ိုင္ရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကို ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)က အဓိကပထမ ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးဆက္ဆြဲေဆာင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ စည္းရုံးေရးစြမ္းရည္ရွိေသာ လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးၿပီး မိမိတုိ႔အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ား၊ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပည့္စံုမႈမရိွပါက မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သူ႔အျမင္ ကိုယ့္အျမင္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ၿပီး သူတစ္ဖြဲ႕ကိုယ္တစ္ဖြဲ႕မ်ား သင္းမကြဲၾကေစဘဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေၾကာင့္ ဖဆပလပါတီႀကီး ကြဲျပားခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာသုုံးသပ္ၿပီး အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ၿပီး သခၤန္းစာယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီလမ္းစဥ္မ်ား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလမ္းစဥ္မ်ား ေခတ္စားသည့္ကာလတြင္ မိမိတို႔တစ္မ်ိဳးသာလုံးအတြက္ မည္သည့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မရရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္ မိမိတို႕အမ်ိဳးသားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ား စစ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရိွသည့္လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အခြင့္လမ္းမ်ားကိုရယူ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္သည္ ေစ်းသုံးမလြယ္နဲ႕ ေရွးထုံးမပယ္နဲ႕ ဆိုသည့္အတိုင္း ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားဟာ မိိမိတို႔ပအို၀္းအမိ်ဳးသားဆီကို ျပန္လာၿပီး အဖြဲ႕အစည္းခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္စရာမလုိဘဲ မူလရွိၿပီးေသာ အမိ်ဳးသားေရး တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေလ မိဘျပည္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားဆုတ္ယုတ္ေလေလ မ်က္စိေယာင္ နားလြဲေလေလျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္တြင္ ျဖားဗြာဦးလွေဖ ဗုိလ္ခ်န္စုံတို႔ႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိန္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အမိ်ဳးသားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစြာလႈပ္ျခားခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္  ပအို၀္းေလြာင္းဗူးကုိဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေနာင္တြင္ ပအမဖဟုလည္းေကာင္း ပအမဖမွ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဟူ၍လည္းေကာင္း (PNO)ဗဟုိရုံးခ်ဳပ္တြင္ အမ်ားသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ၿပီးခဲၿ့ပီျဖစ္ေၾကာင့္၊ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို (PNO)ကေနဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရွးဆက္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိၿပီး စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ ကိုယ္အား ဥာဏ္အား ဓနအားတုိ႔ျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္း)ကို (PNO)ပါတီ ဗဟိုဒုတိယဥကၠဌ ဦးခြန္၀င္းကိုကိုယ္တိုင္ ကိုယ္အားဥာဏ္အားတို႔ျဖင့္ ႀကိဳးစားေပးမႈေၾကာင္း အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  ေ၀ဖန္ေရးကို အဓိကမထားပဲ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အားလုံးနားလည္မႈရိွၾကရန္ ေမတၱာတရားထားေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသပညာေရးကိစၥမ်ားကို အေလးထားၾကိဳးပမ္းေပးၾကရန္ႏွင့္ မူလတန္းမွ အလယ္တန္းအဆင့္ အထက္တန္းအဆင့္ထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စီးပြားေရးတစ္ခုသာ မျမင္ပဲ အမ်ဳိးသားေရးကိုပါ စဥ္းစားသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရဌာနဆိုင္ရာတြင္ မိမိတို႔အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္တစ္ဦးပါ၀င္ပါက ဘယ္ေလာက္ပင္ ၀မ္းေျမာက္ရမည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ကၽြဲးကူးေရပါဆိုသက႔ဲသုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္(PNO)ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္အားလုံး မိမိတို႔အမိ်ဳးသားေပးတာ၀န္ႏွင့္ တုိင္းျပည္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
တစ္ဆက္တည္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုေကာ္မတီနာယက ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ကုိ သဘာပတိအျဖစ္ တင္ေျမာက္သည္။ ဆက္လက္၍ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ား အက်ိုဳးစီးပြားေတြကို ဆက္လက္ က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးအသြင္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အစုိးရ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားလည္းရိွၿပီး အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္မ်ားကို လက္တြဲညီစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္သာ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 တစ္ဆက္တည္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးခြန္သိန္းေဖမွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ ဆက္လက္၍ ပအို၀္းအမိ်ဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ရုံးအဖြဲ႕မႈးေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း စီမံဌာနမွ ဌာနမႈးခြန္ေက်ာ္ေအး၊ လႊေတာ္ေရးရာဌာနမွ ဌာနမႈးခြန္ေအာင္ႏိုင္၊ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ဌာနမႈးခြန္ထြန္းလွေအာင္၊ ဥပေဒေရးရာဌာနမွ ဌာနမႈးနန္းစိန္း၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနမွ ဌာနမႈးခြန္ၾကည္၊ သုေတသနႏွင့္နည္းဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးဌာနမွ ခြန္၀င္းႏုိင္၊ ၀က္ဆိုက္ဌာနမွ ခြန္ေအာင္မ်ိုဳးဦး၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာနမွ ဌာနမႈးခြန္ေဆာင္းေရႊ၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနမွ ခြန္လွစုိး၊ ဘ႑ာေရးဌာနမွ ခြန္ေအာင္ႏုိင္၊ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN)မွခြန္စုိးေမာင္၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)မွ အတြင္းေရးမႈးခြန္ခ်စ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေကာ္မတီ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဒုတာ၀န္ခံခြန္ခ်စ္တင္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းအမ်ိဴးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီကိုယ္္စားလွယ္၊ ေက်ာက္တစ္လုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲကိုယ္စားလွယ္၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ကို္ယ္စားလွယ္၊ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘားအံ့ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔က တစ္ႏွစ္တာ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း အေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
ဆက္လက္၍ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား(CIT)မန္ေနဂ်ာခြန္ထြန္းဦးမွ မိမိတို႔ပအုိ၀္းေဒသ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း စတင္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္  ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ခြန္လွေဖမွ ယေန႔ပအို၀္းေဒသ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားႏွွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
 ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္(PNO) စုိက္ပ်ိဳးေရးအႀကံေပး ခြန္ခ်စ္လယ္မွ ပအို၀္းေဒသ အာလူးစုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိိမိတုိ႔ေဒသႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အာလူးမ်ိဳးဥအမ်ိဳးအစားမ်ား အာလူးစိုက္ပ်ိဳးေရး လႈပ္ျခားမႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာန(ေတာင္ႀကီး) ဦးခြန္ေက်ာ္ေဌးမွ စားသုံးရန္မသင့္ေသာ အစားအစာမ်ား သဘာ၀ဆုိးေဆးမ်ားႏွင့္ ဓါတုဆိုးေဆးမ်ားအေၾကာင္း အဆိပ္ရွိေသာ မုန္႔ပဲသေရစာ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO) တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခြန္ေသာမတ္သည္ ၎အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္စာတမ္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမိ်ဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္္ ဦးခြန္သိန္းေဖသည္ (PNO)ပါတီဗဟုိေကာ္မတီထံမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၈)ခ်က္ကို အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး၊ သဘာပတိႀကီး ဦးခြန္ေမာင္တုတ္မွ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ၾကၿပီး ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းအဆင့္ထိ ရရွိေအာင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လုံး ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးစားသြားၾကရန္ တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.