Wednesday, June 29, 2016

တရားဥပေဒမ်ားကို စိတ္၀င္စားရန္လိုအပ္ေနေသာ တို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္
နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္သည္မ်ားမွာ ျပည္သူ(လူဦးေရ)၊ နယ္နိမိတ္၊ အစိုးရ စသည္တို႔ကိုရိွရမည့္အျပင္ နိုင္ငံကိုထိန္းေက်ာင္းမည့္ပံုစံ(ဒီမိုကေရစီ၊ ဆိုရွယ္လစ္…)ကို အေျခခံသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို အေျခခံ၍ ဥပေဒမ်ားကို ထပ္မံေရးဆြဲၿပီး လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကိုေရးဆြဲကာ တိုင္းျပည္နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းသည္ ဥပေဒမ်ားကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ နိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားကိုသိရိွမွသာ ဥပေဒမ်ားသည္ နိုင္ငံသားမ်ားကို မည္သို႔အကာကြယ္ေပးသည္ စသည္တို႔ကိုသိရိွနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ားကိုအေျခခံၿပီး နိုင္ငံသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏အေရးအရာ(စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး…)တို႔ကို မည္က့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ကို သိရိွနိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ဥပေဒမ်ားကို မသိရိွ၊ မေလ့လာဘဲ မိမိတို႔၏ အေရးအရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာအခါဥပေဒမ်ားနွင့္မလြတ္ကင္းပါက ဥပေဒမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုခြင့္လြတ္မည္ မဟုတ္ဘဲ အေရးယူမည္ကို စာဖတ္သူမ်ားသိရိွထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မိမိအေနျဖင့္ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္အရာမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္မိေစရန္ ဥပေဒအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ထားရိွသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈကို သိရိွနိုင္သည္။
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း နိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အေရးအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိတို႔အေရးအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ဥပေဒမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ျပဌာန္းထားသည္ကို မေလ့လာဘဲ စိတ္ထင္သည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း မလုပ္ေဆာင္၍ ဥပေဒမ်ားက အေရးယူသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ျပန္လည္ေခ်ပရသည္ကို မသိရိွသည့္အတြက္ အကူအညီမ်ားကို လိုက္ရွာရပါသည္။ ထိုအေျခအေနသို႔ေရာက္ေသာအခါ အျခားပုဂိၢဳလ္မ်ားက ေျခာက္တစ္ခါေခ်ာတလဲ့ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေငြေၾကးမ်ားကိုေျမာက္မ်ားစြာေတာင္းေသာ္လည္း မသိမနားလည္သည့္အတြက္ ေခါင္းၿငိမ့္ၿပီးေပးလိုက္ရသည္။ မိမိတို႔သည္တရားဥပေဒမ်ားကို သိရိွနားလည္မႈမရိွေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ တျခားပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ အထင္းေသးမႈမ်ားကိုခံခဲ့ေနရပါသည္။
မိမိအေနျဖင့္ ငယ္စဥ္အခါတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ ပအို၀္း၀တ္စံုကိုအျမတ္တနိုး တန္ဖိုးထားၿပီး ၀တ္ဆင္ေလ့ရိွသည္။ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မဟုတ္ေသာ္လည္း သကၠလပ္မဟုတ္သည့္ ရိုးရိုးပအို၀္းေဘာင္းဘီကို၀တ္ဆင္ၿပီး ပအို၀္းလြယ္အိတ္ကို  အၿမဲလြယ္ေလ့ ရိွသည္။ ထိုသို႔ ပအို၀္းေဘာင္းဘီႏွင့္ ပအို၀္းလြယ္အိတ္ကို ၀တ္ဆင္ၿပီးေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကို ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ တက္လာေသာအခါ ၿမိဳ႕အ၀င္ေပါက္ေရာက္လာေသာအခါ  ယာဥ္ထိန္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းလိုလို မိမိေမာင္းနင္ေသာ ဆိုင္ကယ္ကိုရပ္ေစၿပီး ယာဥ္လိုင္စင္၊ ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားကိုစစ္ေဆးပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရွိသည့္အတြက္ ဒဏ္ရိုက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရပါသည္။
ထိုသို႔ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးေတြ ကား၊ ဆိုင္ကယ္အမ်ားအျပား သြားလာေနၾကေသာ္လည္း ယာဥ္ထိန္းမ်ားသည္ ဆိုင္ကယ္မ်ားအားလံုးကိုရပ္ေစၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမရိွဘဲ  အခ်ိဳ႕ကိုသာ စစ္ေဆးမႈလုပ္ေနသည္ကို မိမိအားအထူးအဆန္းျဖင့္ ျမင္ေနရပါသည္။ စာေရးသူႏွင့္အတူ အျခားေသာ ဆိုင္ကယ္သမားမ်ားကိုလည္း ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ထိုသူတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုခု(လြယ္အိတ္၊ အလံ၊ ေဘာင္းဘီ…..)ပါသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ မိမိသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မေစ်းသို႔ေရာက္လာၿပီး ျမင္ေတြ႔ရေသာျမင္ကြင္းတစ္ခုတြင္ ပအို၀္း၀တ္စံု၀တ္ဆင္ထားၿပီး ဗမာစကားကို ေကာင္းေကာင္းမေျပာနိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး (၂)ဦးကိုေတြ႕ရသည္။ ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေစ်း၀ယ္ရန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးေနၾကၿပီးႀကိဳက္နွစ္သက္မႈ မရိွသည့္အတြက္ မ၀ယ္ယူဘဲျပန္ထြက္သြားသည္ကို ဆိုင္္ရွင္က ေအာ္ေငါက္ၿပီး “မင္းတို႔ယူၾကည့္ၿပီးၿပီေလ မယူလို႔ဘယ္ရမွာလဲ” စသည္ျဖင့္ေျပာၿပီး ပစၥည္းကို အတင္းယူခိုင္းရာ ထိုအမ်ိဳးသမီး(၂)ဦးသည္ မိမိတို႔မႏွစ္သက္သည့္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါက မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားက ဥပေဒသည္ နိုင္ငံသားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အကာအကြယ္ေပးသည္ကို မသိရိွခဲ့သည့္အတြက္ ျပန္လည္ခုခံနိုင္မႈ မရိွျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ေသာ လက္ေတြ႕သာဓကမ်ားကိုဤေဆာင္းပါးတြင္ ထည့္ေရးမည္ဆိုပါက စာမ်က္နွာသာ မ်ားျပားေနမည္ျဖစ္ၿပီး စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား ၿငီးေငြ႕သြားပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သူမ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔ကိုအထင္ေသးမႈမ်ားကို လုပ္ေနၾကသည္မွာ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ ပအို၀္းရုပ္ေပါက္ေနေသာသူမ်ားကို ေလးစားမႈမရိွသည္ အျပဳအမူမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ အခုေခတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔၏ရိုးရာ၀တ္စံုမ်ားကို အျမတ္တနိုး တန္ဖိုးထားမႈအားနည္းလာသည္မွာ မိမိတို႔၏အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္သည့္အခါ လူအမ်ား၏ အထင္ေသးအျမင္ေသးေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျမင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းအားလံုးကိုေရးသားထားျခင္းမဟုတ္ပါ နားလည္မႈေပးၿပီး ဖတ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပေနသည္မွာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးကို အထင္ေသးလိုေသာစိတ္မရိွပါ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေလ့လာသိရိွနားလည္ၿပီး လူမ်ားအလည္တြင္ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့စြာ ေနနိုင္ေစလိုေသာ ဆႏၵသက္သက္ျဖင့္သာ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ပအို၀္း မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္၏ အသက္ေသြးေၾကာတစ္ခုျဖစ္ေသာဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေလ့လာသိရိွ ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
အနာဂတ္တြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ထားမွသာ မိမိတို႔အေရးအရာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ (နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား…..) စသည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အခါ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္နုိင္ၿပီး လူအမ်ားတို႔၏ လိမ္လည္မႈမ်ားကုိလည္း ေရွာင္က်ဥ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏အေရးအရာမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ  ဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လူတို႔၏ကိစၥအ၀၀ကိုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသိရိွရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရပါသည္။..

ခြန္လာထို(ေကာင္ရြဥ္)

Powered by Blogger.