Tuesday, June 14, 2016

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၏ အေျခခံျဖစ္ေသာပညာေရး


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ယေန႔ကမာၻႀကီးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္မွာ လိုက္လို႔မမီနိုင္ေသာအေနအထားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရေပမည္။ မိုးေမွ်ာ္တိုက္တာမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ျမစ္ကူးတံတားမ်ား၊ ရွည္လ်ားေကြ႔ေကာက္ေသာ ေတာင္ပတ္လမ္းသြယ္မ်ား၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာဆိုလွ်င္လည္း ႀကိဳးမလို၊ ပင္ပန္းစရာမလို တစ္ခ်က္နွိပ္လိုက္ရံုျဖင့္၊ တစ္ခ်က္ပြတ္လိုက္ရံုျဖင့္ မိမိလိုခ်င္ေသာေနရာေဒသ ဦးတည္ရာဆီသို႔ အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္။ ဇိမ္ခံစက္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း အသစ္သစ္ေသာေမာ္ဒယ္ျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုထြက္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲလာျခင္း၏ အေျခခံသည္ ေျပးၾကည့္မည္ဆိုပါက ပညာေရးေၾကာင့္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။
ဟုတ္ပါသည္။ ပညာေရးေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ကလည္း ပညာေရးေၾကာင့္ပင္။ လူေနမႈဘ၀ နွိမ့္က်ေနသည္ကလည္း ယင္းပညာေရး အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးဆိတ္သုန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ကလည္း ပညာေရးနွိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လူမ်ိဳးဆိတ္သုန္းမႈ၊ ပညာေရးနွိမ့္က်မႈမျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။
အစစအရာရာတိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေသာမိမိတို႔လူမ်ိဳးအဖို႔ ပညာေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၁၉၉၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးသည္မွစ၍ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ခံယူခ်က္လမ္းစဥ္အတိုင္း ပထမဦးစားေပး ပညာေရး၊ ဒုတိယဦးစားေပး ပညာေရး၊ တတိယဦးစားေပး ပညာေရး စသည္ျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ ယေန႔ထက္တိုင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္နိုင္ေရး၊ ေက်ာင္းမရွိေသးေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားထားရွိျခင္း၊  ေက်ာင္းေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ မူလတန္းအဆင့္ရွိရာမွ အလယ္တန္းအဆင့္ရရွိေရး၊ အလယ္တန္းအဆင့္မွ အထက္တန္းအဆင့္ အထိရရွိေရး၊ ေက်ာင္းဆရာမ မလံုေလာက္ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထဆရာမမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း စသည္မ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္သည္ေတာ့မဟုတ္။ အခ်ိန္ယူၿပီး လူအား၊ ေငြအား အသံုးျပဳၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္လိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား သတ္မွတ္ဦးေရနွင့္ မျပည့္မီ၍ မျပဳလုပ္နိုင္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းကို အဆင္ေျပေျပ တက္ေရာက္နိုင္ရန္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အစိုးရမွ ပံ့ပိုးေပးမႈျဖင့္ မလံုေလာက္သျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ပူးေပါင္း၍ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အလွဴရွင္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မွ ဦးစီးကာ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွလည္း ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းမ်ားကို အခ်ဳိးညီညီေဆာင္ရြက္လာရာ ယခုဆိုလွ်င္ ပညာေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ မ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုျပည့္စံုတိုးတက္လာလ်က္ရွိသည္ကို စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေတြ႕ျမင္နိုင္ေပသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ (၁၀၀၀) ဦးနွင့္အထက္ နွစ္စဥ္တက္ေရာက္ပညာသင္ယူလ်က္ရွိေနသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ား၊ အေရအတြက္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ပညာေရးအခန္းက႑တြင္ တိုးတက္လာသည္ဟု ဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္ထိုမွ်တိုးတက္မႈမ်ားကို တင္းတိမ္ေက်နပ္ေန၍မျဖစ္ေပ။ ပညာေရး၏သေဘာသဘာ၀အရ အရည္အတြက္သာမ်ားေန၍မျဖစ္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ားပါ တိုးတက္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။
ယခုပညာေရးစနစ္အရ အေထာက္အပံ့မ်ားေတာင္းခံပါက ေျပာေနရံုျဖင့္မၿပီး၊ ယင္းအတိုင္း ေတာင္းဆိုေနပါကလည္း ထူးျခားလာမည္မဟုတ္ေပ။ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စံ၊ မူ မ်ားနွင့္ ျပည့္မီမွသာရရွိနိုင္သည္၊ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာမူမ်ားမွာ မည္သို႔နည္း၊ အဘယ္သို႔နည္း။ သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အမကမွ မူလြန္၊ မူလြန္အဆင့္မွ အလယ္တန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္မွ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားသို႔ တိုးျမွင့္နိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္မူမ်ားမွာ-

၁။ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းခြဲ(မူခြဲ)အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုပါကမူလတန္းအဆင့္သင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၂၀) ဦးနွင့္ (၅၅) ဦး ၾကား ရွိရမည္။
၂။  အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုပါက မူလတန္းအဆင့္သင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ            (၅၅) ဦးနွင့္ အထက္ ရွိရပါမည္။
၃။ အေျခခံမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း(မူလြန္)အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုပါက မူလတန္းအဆင့္သင္ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူ (၂၅၀) ဦးနွင့္ အထက္ ရွိရမည္။
၄။ အေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ(လယ္ခြဲ)အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုပါက အလယ္တန္းအဆင့္သင္     ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၂၀၀) ဦးနွင့္ အထက္ ရွိရမည္။
၅။ အေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုပါက အလယ္တန္းအဆင့္သင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၂၄၀) ဦးနွင့္ အထက္ ရွိရမည္။
၆။  အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ(ထခြဲ)အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုပါက အထက္တန္းအဆင့္သင္ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ (၃၀၀) ဦးနွင့္ အထက္ ရွိရမည္။
၇။ အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုပါက အထက္တန္းအဆင့္သင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ  (၂၀၀) ဦးနွင့္ အထက္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူအရသတ္မွတ္ထားသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထိုသို႔သတ္မွတ္ထားရွိရာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ျပည့္မီျခင္းရွိမရွိ ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္လွပါသည္။
ပညာေရးအားေကာင္းမွသာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္နိုင္မည္ ဆိုသည္နွင့္အညီ ထိုသို႔တည္ေဆာက္နိုင္ရန္လည္း အနာဂတ္လူငယ္မ်ားလက္ထဲတြင္သာ ရွိေနသည္။ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ ပညာေရးစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ နည္းေကာင္း လမ္းမွန္ျဖစ္ရန္ ဦးေဆာင္လမ္းျပ ေဖာက္လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္၍ မျဖစ္နိုင္ေပ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္လည္းျဖစ္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အနုပညာရွင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားအားလံုး ေက်ာင္းတက္နိုင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးကူညီရန္နိုးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ ရပါသည္။

ခြန္ရိႈင္းကို

Powered by Blogger.