Thursday, June 23, 2016

(COM) ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ၊ PHAN TEE EAIN(PTE)ႏွင့္ Trocaire တုိ႔၏ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၃) ရက္


၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊ (COM) ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ လူငယ္အရင္းအျမစ္စင္တာတြင္ COM ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ၊ PHAN TEE -EAIN(PTE)ႏွင့္ Trocaire တုိ႔၏ စီမံကိန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေသာ သက္ဆုိင္ရာမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းကာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာသင္တန္းမ်ား၊ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ Debate မ်ားတြင္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Smart Consultancy Group, Program -me Development, M & E and Accountability Specialist မွ Team Leader    ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ COM  ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ အဖြဲ႕မွ Project Manager  ဦးကိုကိုေမာင္၊ PHAN TEE EAIN(PTE) မွ Program Coordinator ဦး၀င္းပိုက္မ်ိဳးႏွင့္ Trocaire မွ Project Officer ေဒၚျပည့္ျပည့္ၿဖိဳးေဆြႏွင့္ အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးရာတြင္ ယခုဖြင့္လွစ္ေသာ လူငယ္အရင္းအျမစ္စင္တာ ဖြင့္လွစ္ခါစႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္လွ်င္  တက္ေရာက္လာသူလူငယ္အေျမာက္္အမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္သင္တန္းသားမ်ား ပိုမိုတက္ေရာက္လာေစရန္ သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ Debate မ်ားေခၚယူရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္လာေသာ ေဒသအနီးအေ၀းေပၚမူတည္၍ လမ္းစရိတ္မ်ား လံုေလာက္စြာထုတ္ေပးႏိုင္လွ်င္ သင္တန္းသားမ်ားလည္း ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာကာ အေရအတြက္လည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ဟုျမင္မိပါေၾကာင္း၊  သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ Debate မ်ားေခၚယူရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ၎တို႔ေဆြးေႏြးရမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးရာတြင္လည္း သင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ား၊ ပန္းဖလက္မ်ားကို  သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသားဘာသာမ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ကာ ထုတ္ေ၀ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ Debate မ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုတည္းသာမက အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြင့္လွစ္က်င္းပ ေပးေစလုိပါေၾကာင္း အျပန္အလွန္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တု႔ိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ရရွိလာေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေပါမူတည္၍ ျပန္လည္လက္ဆင့္ကမ္း ဖြင့္လွစ္က်င္းပေပးခဲ့ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ Debate မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။ ထုိသို႔ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားႏွင့္ Debate မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူယ္မ်ား၏အရည္အခ်င္းမ်ား သိသိသာသာေျပာင္းလဲ လာခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း  အျပန္အလွန္တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္သက္ဆုိင္ရာ COM ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ၊ PHAN TEE EAIN(PTE)ႏွင့္ Trocaire အဖြဲ႕အသီးသီးမွ ၎တုိ႔၏စီမံကိန္းစနစ္သေဘာတရားမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းျပရာတြင္ ၎တုိ႔အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသာမက အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သင္တန္းမ်ား၊ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာေဒသခံ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။ COM ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာသည္ လူငယ္ေရးရာကိုဦးစားေပးကာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပဖြင့္လွစ္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး၊ PHAN TEE -EAIN(PTE)သည္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးအရာမ်ားကို ဦးစားေပးကာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ Debateမ်ား က်င္းပဖြင့္လွစ္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မတုိင္မီ မဲေပးပံုေပးနည္း သင္တန္းမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကေသးေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ COM ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ၊ PHAN TEE EAIN(PTE)ႏွင့္ Trocaire တုိ႔၏ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ၊ တုိင္းရင္းသား- စည္းလံုးညီညြတ္ေရး(တစည)ပါတီ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသာမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္(SNDP)ပါတီ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ေယြးယဲင္ (ခမ္းစႏၲာ;ေဟ့,)

Powered by Blogger.