Monday, July 25, 2016

ပစၥဳပၸန္ဘ၀ဘုရားရွင္ေဟာၾကား ခ်မ္းသာျခင္းအေၾကာင္းတရား(၄)ပါး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၂၅) ရက္


လူသားတုိင္းသည္ ေဘးကင္းရန္ရွင္းသည့္ဘ၀၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာသည့္ဘ၀ကို အစဥ္လိုလားေတာင့္တၾကေလသည္။ လူသားတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္မွ် သြားလာလႈပ္ျခားေနရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ပါက ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာလုိျခင္းေၾကာင့္ သြားလာလႈပ္ရွား ေနၾကရသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စ႐ုိက္အဖုံဖုံႏွင့္ ျပည့္စုံေနေသာ လူသားတို႔ကမၻာတြင္ လူသားခ်င္းတူျငားေသာ္လည္း လူေနမႈအဆင့္အတန္း အေျပာအဆို အေနအထိုင္မ်ားသည္ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ဆင္းရဲသည့္ လူ႔အသုိင္း၀ုိင္းဟု ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲျခားေလသည္ ေဒသအလိုက္ လူေနမႈဘ၀သည္ မတူပဲတစ္မူကြဲျပားၾကေလသည္။
ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းဒဏ္ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ လူသားတုိ႔ ေတြ႔ႀကံဳခံစား သိထားၾကေသာ္လည္း ခ်မ္းသာသည့္နည္းလမ္းကိုကား မသိရွိၾကပါ။ ခ်မ္းသာရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို လူသားတိုင္းမသိၾကသလုိ ခ်မ္းသာၿပီးေသာလူေတြဟာလည္း ခ်မ္းသာသည့္နည္းလမ္းမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တူညီၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ ခ်မ္းသာျခင္းနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာမွာ ေရွးဘ၀က ကုသိုလ္ကံထူးလို႔ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသလို ရုိးသားႀကိဳးစားၿပီး ခ်မ္းသာလာသူေတြလည္းရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ ေခတ္စနစ္အရ ခ်မ္းသာျခင္းနည္းလမ္းရွိသလုိ (သမၼာအာဇီ၀)ေကာင္းေသာအသက္ေမြးျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကား ခ်မ္းသာျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပေရးသားရလွ်င္ ၁။ ဥဌာနသမၸဒါ- ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းဆုိရာ၀ယ္-မိမိ၏လုပ္ငန္းအေပၚ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လုပ္ျခင္း သည္းခံၿပီးလုပ္ျခင္း စိတ္ပါ၀င္စားစြာလုပ္ကိုင္ျခင္း နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း သမၼာအာဇီ၀က်က် ႀကိဳးစားရွာေဖြျခင္း၊ လုံ႔လ၀ီရိယျဖင့္အားထုတ္ျခင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေတြးေတာ ႀကံစည္ျခင္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။၂။အာရကၡသမၸဒါ-ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းဆိုရာ၀ယ္-ေခႊ်တာစုေဆာင္း သူေဌးေလာင္း ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိရွာေဖြရရွိသည့္ ေရႊ၊ေငြစည္းစိမ္ ဥစၥာရတၱနာမ်ားကို မေပ်ာက္မပ်က္ရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း  မ်ားသထက္မ်ားလာေအာင္ စုေဆာင္းျခင္း အလဟႆမျဖဳန္းတီးျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ၃။ ကလ်ာဏမိတၱတာ-မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းရွိျခင္း၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းဆိုရာ၀ယ္-မိမိဘ၀ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ သစၥာ-ေမတၱာရွိေသာ ႏွစ္ကိုယ္တစ္စိတ္ရွိေသာ မိမိႏွင့္တန္းတူ ရည္တူရွိေသာ မိတ္ေဆြစင္စစ္ကိုဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။၄။သမဇီ၀ိတာ-၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တမႈရွိျခင္း၊ ေန႔စားသၼား ျဖစ္ေစ၊ လခစား သၼားျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေစ မိမိရရွိသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ တစ္ေန႔တာ အသုံးစရိပ္ကို မွ်တစြာသုံးစြဲတတ္သည္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္၊ ခ်မ္းသာလိုေသာသူတိုင္းသည္ ၀င္ေငြထက္ စုေငြကပုိ၍ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ဖူးေလသည္ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္းဘ၀ကို ရယူပိုင္ဆိုင္လိုေသာသူတို႔သည္ မွတ္ရလြယ္ကူၿပီး ႐ုိးရွင္းေသာ အထက္ပါဘုရားရွင္ေဟာၾကားေသာ ခ်မ္းသာျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးၾက၍ ခ်မ္းသာေသာဘ၀ကို လူသားတိုင္း ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.