Wednesday, July 20, 2016

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၂၀) ရက္


ႏုိင္ငံေရးဟူေသာအရာသည္  အမ်ိဳးသားႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားက  ယူဆၾကသည္ကို အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံေရးဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို သိရွိ နားလည္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိသည္မွာ  ထူးဆန္းလွသည္ မဟုတ္ေပ။  ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူ၊ ေထာင္ခ်မႈမ်ား ခံေနရသည္ကို သိရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးဟူေသာ စကားလံုးကိုၾကားရသည္ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕သည္မွာ ယေန႔ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အခ်ိဳ႕ရွိေနပါေသးသည္။
ေရွးယခင္က ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အတန္းပညာကို သင္ၾကားျခင္းမျပဳဘဲ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးပိုမိုပီသသည္ဟု သြန္သင္ဆံုးမ ၾကသည္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မိသားစုမွ  ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္းမႈတာ၀န္၊ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု အမ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းပါ၀င္မႈ အားေပးျခင္းမျပဳသည့္အတြက္ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတားမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးအမီးေခါင္းေဆာင္သည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရွိျခင္း၊ အာေပးမႈမျပဳျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ အမ်ားအျမင္ျဖင့္မသင့္ေတာ္ျခင္း၊ မိသားစုအပါအ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္၏  အေလးထားမႈ တန္ဖိုးထားမႈခံရျခင္း မရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုေတာ္ေသာေမြးရာပါ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ယူဆၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ မိမိႏွင့္မသက္ဆိုင္ေပ” ဟူေသာ အယူအဆကို ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စာ၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း၊ မိသားစုသံုး၀င္ေငြမ်ား ရွာေဖြရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္တန္းတူ  ေက်းလက္ေန  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟုလည္း ေခၚႏိုင္ပါသည္။
ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးပါလွသည္။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သိသိသာသာ ေနရာေပးမႈ၊ ပါ၀င္လာမႈ၊ လက္တြဲေခၚယူမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္တုိင္ေနရာ ယူတတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို  ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပိုမိုပါ၀င္လာႏုိင္ရန္ စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္တြဲေခၚယူမႈမ်ားကို  ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။၊ ထို႔အတူ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း လက္တြဲေခၚယူရန္ အလြန္ပင္လိုအပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္းကသာ ပိုမိုနားလည္ေပးႏုိ္င္သကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား တာ၀န္ယူေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပိုမိုျပတ္သားသည္ကိုေတႊ႕ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေရွးဦးစြာ အမ်ိဳးသမီး၏ အႀကံေပးမႈကို ရယူၿပီး အမ်ိဳးသမီး အႀကံေပးမႈအတိုင္း၊ ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အႀကံေပးမႈအခန္းက႑တြင္ အမွားအယြင္းကင္းမႈႏွင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈရွိ ေသာေၾကာင့္  ေအာင္ျမင္မႈပုိမိုရရွိၿပီး အိမ္တြင္းသာမက ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ထိ က်င့္သံုးေနသည္ကိုလည္း ယခု မ်က္ျမင္သက္ေသ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သည္ကို အားလံုးသိရွိၿပီးျဖစ္ၾကပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈက႑ ပိုမိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စား ျပဳျခင္းတို႔သည္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးကိုဦးတည္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ရင္ေဘာင္တန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း က်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈသည္  တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးထားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔ႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ဟု ယံုၾကည္္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထက္၀က္ေက်ာ္ေသာ လူဦးေရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား၊ ေနရာမ်ားေပးထားၿပီျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တို႔တြင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအားလံုး ပါ၀င္လာေရးတို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ထို႔သို႔ပါ၀င္လာႏုိင္ေအာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း အဓိက စိတ္၀င္စားမႈရွိရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိရန္ အလြန္ပင္လိုအပ္ပါသည္။ လူမႈ၀န္းက်င္တြင္သာမက အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္အခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ အသီး သီးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အတြက္   အမ်ား၏ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ၊ အေလးထားမႈ၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်င္းခ်င္း တန္ဖိုးထားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ မရရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ နည္းပါးလာသည္ ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အဓိက တာ၀န္ရွိသကဲ့သို႔  ပတ္၀န္က်င္၊ မိသားစုမ်ား၊ အမ်ိဳး သမီးမ်ားအခ်င္းခ်င္း အားေပးမႈမ်ား အထူးလိုအပ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈနႈန္းျမင့္မားလွ်င္ အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးျပႆနာမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ၊ ပြင္လင္းျမင္သာမႈ၊ က်ားမတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားျပဳေတာင္းဆိုမႈ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားစသည္တို႔ကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္  ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီး ျပႆနာမ်ားလည္း ပိုမိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၀မတိုင္ခင္ကာလႏွင့္ ၂၀၁၀ေနာက္ပိုင္းကာလ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အခန္းက႑တြင္သာမက ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္လည္း  အရည္ အခ်င္းျပည့္၀သည့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျမာက္အျမား ေပၚထြက္လာသည္ကို သိသိသာသာ  ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႕အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ပိုမိုျမင့္မား လာေစရန္ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ က႑အသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္းႏွင့္ လက္တဲြေခၚယူျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ အရည္အေသြးျပည္၀သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းျပည့္၀ၿပီးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ  ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္ဟု တိုက္တြန္းရင္း   တင္ျပလိုပါသည္။

နန္းအြဥ္ရက္ခြိဳ,  
ခမ္းစႏၱား


Powered by Blogger.