Thursday, July 28, 2016

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ နည္းပါးျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၂၉) ရက္


ကမာၻဦးအစတြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာစဥ္ကတည္းကပင္ ေယာက်ာ္းႏွင့္မိန္းမဟူ၍ အတူတူ ျဖစ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္တြင္ လူသားဘဝသည္ မိန္းမျဖစ္၍ ေယာက်ာ္းေနာက္ကသာလိုက္ရမည္ဟု ပညတ္ ထားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ခြန္အားဗလႀကီးမားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို အဓိကတာဝန္ယူၾကရပါသည္။ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္းသည့္ အခ်ိန္ကာလမွာပင္ ဗလအားကိုးျဖင့္ ေယာက္က်ာ္းမ်ားသည္ ေရွ႕ေဆာင္ေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ရပ္တည္လာမႈအစဥ္အလာအရ မိသားစုေရွ႕ေဆာင္မွသည္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မွတစ္ဆင့္  ႏိုင္ငံအထိ အဆင့္ဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ မူလအစကတည္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေပၚအေျခခံၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေနရာရရွိလာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား မ်ားျပားလာေသာအခါ ၎တို႔သည္ တိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး စစ္လက္နက္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္တပ္ဆင္ရာမွ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္းစစ္မက္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကမူ စစ္ပြဲ၏ဒုကၡအသီးသီးကို လိုက္လံခံစားေနရသူမ်ားျဖစ္လာရသည္။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းကို မလိုလားၾက၊ ရြံ႕မုန္းလာ ၾကေတာ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏူးညံ႔သူမ်ား၊ သိမ္ေမြ႔သူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနလိုၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပိုမိုလိုလားၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ မရွိမရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္း သာယာမႈမွာ ေရရွည္မျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အလြန္အားနည္းေနေသာ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္လာၾကပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္ရမၼက္မ်ားထူေျပာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေရရွည္တည္တံ့မႈမရွိဘဲ ထိုစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ မတိုးတက္သည့္အျပင္ ဆုတ္ယုတ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လိုလားေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါက ျပည္တြင္းစစ္မ်ားလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားအဆုံးသတ္ႏိုင္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္စည္ပင္ဝေျပာလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေရးႀကီးလွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မ်ားကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမိုေပၚထြန္းလာေစရန္ လိုအပ္ေပသည္။
၂၀ရာစုကာလမတိုင္ခင္ထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္မႈမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀ရာစု ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားစြာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏႈန္းမွာလည္း သိသိသာသာျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အာဏာရေနေသာ လူတစ္စုမွ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးကို လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဟု သေဘာတူထားၾကေသာ္လည္း အစိုးရအမ်ားစုမွာ ယေန႔ခ်ိန္ထိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ နည္းေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္ေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းဟု ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ အစိုးရမွ ႏုိင္ငံတကာအား ျပရုပ္အျဖစ္အသုံးျပဳထားေသာ အစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာေဗဒအရ အားနည္းျခင္းအေပၚယံကိုသာၾကည့္ၿပီး အားႏြဲ႕သူ၊ စိတ္ဓါတ္ ေပ်ာ့ညံ့သူ၊ စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္သူမ်ားဟု အလြယ္တကူသတ္မွတ္ကာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးလုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္စြမ္းမရွိဟု ၿခံဳငုံေျပာဆုိတတ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို မိမိကိုယ္တိုင္မသိရွိေသးခင္မွာပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သတ္မွတ္ေပးျခင္းခံလိုက္ရပါသည္။ ထိုသို႔ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိမိကိုယ္ကိုမိမိယုံၾကည္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္တြင္သာ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနရသည့္ ဘဝမ်ိဳးေရာက္ရွိသြားပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ဓေလ့ထုံးစံအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ၎တို႔အေပၚတြင္သာ အစစအရာရာမွီခုိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္တြင္သာ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေတာ့သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။
ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကြာသလိုျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းဝင္ေရာက္သည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာ အားနည္းမႈႏွင့္ ႀကံဳၾကရသည္။ ဤသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားညံ့ဖ်င္း၍မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈနည္းပါးခဲ့၍ျဖစ္သည္။
“မိန္းမဖ်က္ေတာ့ျပည္ပ်က္သည္” ဟူေသာစကားပုံရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါတီဝင္မ်ား အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီမံလုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္ေနရာေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္အရသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ေနရာေပးတတ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္  အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓိကေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးသည္ထက္ ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္သာ တာဝန္ေပးတတ္ၾကသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ၌ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင့္ အေရးမ်ားရရွိခဲ့ပါက ႏိုင္ငံ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝပိုမိုလုံၿခဳံလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာအျမင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္  ဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ဆုိပါက တိုင္းျပည္မွာလည္း အလွ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိုးတက္ၿပီး လုံၿခံဳေသာကာကြယ္ေပးမႈျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ပဋိပကၡျဖစ္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

မိြဳးပိုမူ - စႏၵာခမ္း (ပင္ေလာင္း)

Powered by Blogger.