Monday, August 1, 2016

“စကားအရာ ပ်ားတကာ”

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္

           
ေလာကႀကီးတြင္ သဘာ၀တရားသည္က လူသားတို႔ကို ၾကည့္ရန္အတြက္ မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္၊ နားေထာင္ရန္အတြက္ နားႏွစ္ဖက္၊ အသက္ရႈရန္အတြက္ ႏွာေခါင္းေပါက္ႏွစ္ေပါက္ႏွင့္ စကားေျပာရန္အတြက္ ပါးစပ္တစ္ေပါက္ ဖန္ဆင္းေပးထားသည္။  ပါးစပ္တစ္ေပါက္သာ ဖန္ဆင္္းထားသည္မွာ မုသားစကားေျပာဆိုမည္ကုိ စိုးလြန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔သည္ မုသားစကားမ်ား ေျပာၾကပါက အားလံုးပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္။ လူတို႔တြင္ စ႐ိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ ခၽြတ္ယြင္းေသာ၊ မေကာင္းေသာ မုသားစကားေျပာသူ၏ အေရအတြက္မွာလည္း မနည္းေပ။  ေလာကီထုတ္ပတ္ လူတို႔ဇာတ္တြင္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္ေထြေထြ႐ွိ၍ ႏႈတ္ထြက္သည့္ စကားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စကားကုိ မီးကဲ့သို႔သံုး၍ရသကဲ့သို႔၊ စကားကို ေရကဲ့သို႔လည္း သံုးစြဲ၍ရႏိုင္ပါသည္။ စကားသည္ မီးလိိုပူႏုိင္သကဲ့သို႔၊ ေရလိုလည္း ေအးျမေစႏုိင္သည္။ ထို႔အတူ လူတို႔၏ ႏႈတ္လွ်ာငယ္ကေလးက ကုသိုလ္ရေၾကာင္း ေျပာဆို၍ရသကဲ့သို႔ အကုသိုလ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဖန္တီး၍ရႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ နီးေနမွသာ သူေတာ္ေကာင္းစကား ၾကားရdမည္။ သူေတာ္ေကာင္းစကား ၾကားရမွသာ အသိတရားရ႐ွိ္လာမည္။  စာေကာင္းဖတ္၍ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း တတ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဖတ္၍ တတ္လာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔အတြက္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိမည္။ စကားတြင္ စီးပြားေရးစကား၊ ေမတၱာစကား၊ သစၥာစကား၊ က႐ုဏာစကား၊ ဖ႐ုႆဝါစာစကား၊ သမၹပၸလာပစကား၊ မုသာဝါဒစကား၊ တရားစကား၊ အမွားစကား၊ သမီးရည္းစားအေရးစကားဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိသည္။
လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ အလုပ္သေဘာအရစကားမေျပာမျဖစ္ ေျပာရသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္တိုင္က ေျပာခ်င္ဆိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ရင္ဖြင့္ေျပာၾကရသည္လည္း ရွိသည္။ စကားေျပာေကာင္းသည့္သူက အေၾကာင္းကိစၥတိုင္း၌ လိုရင္းကို မွန္ကန္တိက်စြာ ေျပာႏုိင္သည္။ ၾကားရသည့္တစ္ဖက္သားက အက်ိဳးအေၾကာင္း ညီညြတ္ဆီေလ်ာ္သည္ဟု လက္ခံၾကသည္။ ၾကားရသူ၏စိတ္ႏွလံုး၌ ထိေအာင္၊ ၿငိေအာင္စကားလံုးျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ကိုယ့္စကားကို ၾကားနာရသူအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ကို မျဖစ္ေစပဲ လိုလားႏွစ္သက္စြာျဖင့္ နားေထာင္၍ မၿငီးဟု စိတ္ခံစားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။
စကားေျပာညံ့ေသာသူသည္ ဆိုလိုရင္းမေပၚႏိုင္ေအာင္ စကားကိုေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ေျပာတတ္သည္။ ဆိုလိုရင္းကို မသိႏိုင္သျဖင့္ က်ိဳးေၾကာင္းညီညႊတ္ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိမရွိလည္း မသိႏိုင္ေပ၊ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေပ။ အေျပာေကာင္းသူမ်ားကို လူအမ်ားက သေဘာက်ၾကသည္။ အေျပာေကာင္းသူ၏ စကားကိုႏွစ္လိုစြာ နားေထာင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူအခ်ိဳ႕သည္ အေျပာေကာင္းလို႔ပင္ ဂုဏ္တက္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စကားေျပာရာတြင္ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ ရွည္လ်ားစြာ မေျပာသင့္ေပ။ ေျပာရမည့္ အလွည့္က်မွ တိုတိုရွင္းရွင္း လိုရင္းကိုသာ ေျပာသင့္ပါသည္။ အမ်ားအတြက္သာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီး ေျပာဆိုရမည္။ မိမိ၏ အက်ိဳးအတြက္ ေျပာဆိုေနသည့္တိုင္ အမ်ားကနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ေျပာဆို တတ္ရမည္။ အမ်ားအတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ၍ အမ်ား၏႐ႈေထာင့္မွေန၍ ၾကည့္ကာ စကားေျပာတတ္ရပါမည္။
စကားေျပာရာ၌ မိမိတို႔၏ပင္ကိုအာဝဇၨာန္း အေျခအေနအရ အဆင္ေျပသလိုေျပာပါက သူတစ္ပါးစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ေျပာဆိုတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔ စကားေျပာၾကရာတြင္ စံနမူနာျပပင္ ျဖစ္ပါေစ။ မိမိကိုယ္ကို ထည့္သြင္းစကားမဆိုပါႏွင့္။ တစ္ဖက္သား နားလည္ လြယ္ေအာင္ သေဘာေပါက္လြယ္ေအာင္ ေစတနာထားၿပီး ဥပမာျပကာ ေျပာဆိုျခင္းျပဳပါ။ လူဟူသည္ ကမာၻအစကပင္ စကားကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေျပာတတ္ျခင္း၊ စကားကူးလူးပို႔ေဆာင္ ျဖန္႔ခ်ိတတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအေၾကာင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္၍ ထင္သလို ေျပာတတ္ျခင္းမ်ားမွာ ကမာၻတြင္ လူတို႔ မဆိတ္မသုဥ္းမခ်င္း ႐ွိေနမည္သာျဖစ္၍ မိမိ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို မည္သူ႔ကိုမွ်ယံုၿပီး မေျပာပါႏွင့္။ ေလာကတြင္ အျမင္အဆိုးဆံုးမွာလည္း မခန္႔ေလးစားမႈ၊ ေထ့ေငါ့ေစာင္း႐ြဲ႕ ေျပာဆိုသံပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ထိုကဲ့သို႔ ေခ်ာျပစ္ကုန္းတိုက္သည့္စကားကို ေျပာတတ္သူသည္ အျခားေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုလည္း က်ဴးလြန္ရန္ အသင့္႐ွိသူ၊ မယံုၾကည္ရသူပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။
လူတစ္ခ်ိဳ႕တို႔သည္ စိတ္ရင္းေကာင္း႐ွိလ်က္ အျပင္အမူအရာၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ အေျပာအဆို မတတ္ျခင္းသည္ စိန္႐ိုင္းႏွင့္တူသည္။ စိန္႐ို္င္းသည္ ေျမႀကီးေအာက္မွသာ ႐ွိေနတတ္သည္။ အရာမဝင္ေပ၊ ေသြးၿပီး၍ အေရာင္တင္ထားေသာ စိန္မွသာ မြန္ျမတ္ေသာ ေနရာကို ေရာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ရင္းေကာင္းသာ႐ွိ၍ အေျပာအဆို၊ အမူအရာၾကမ္းတမ္းပါက သူတစ္ပါး၏ အထင္ ေသးမႈကို ခံရတတ္သည္။ သို႔မွသာ စာမ်ားမ်ားဖတ္၍ မွတ္သားျခင္း၊ စာမ်ားမ်ားေရးသားျခင္း၊ စကားေဟာေျပာေလ့႐ွိျခင္းသည္ တိုးတက္ေသာ အသိဥာဏ္ကို ရႏိုင္ေလသည္။ တစ္စံုတစ္ဦး အေၾကာင္းကို  အတင္းေျပာတတ္ျခင္းမ႐ွိ႐ံုသာမက သူတစ္ပါးေျပာလာျခင္းကိုပင္ လက္မခံေသာ အက်င့္႐ွိသူမွသာ မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စာရိတၱကို စိတ္ခ်ရသူျဖစ္ေလသည္။ အေပါင္းအသင္း လူဝင္ဆန္႔ျခင္းအတြက္ စကားေျပာ လိမၼာေျပျပစ္သာယာျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာရွိျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိဂုဏ္ရွိသူသာလွ်င္ လူတိမ္၊ လူနက္(၂)မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ၿပီး ေပါင္းသင့္သူ၊ ခြာသင့္သူကို နားလည္ေပမည္။ လြယ္လြယ္ျဖင့္ “ဟုတ္ကဲ့’’ဟု ေျပာဆိုၿပီး ကတိေပး လြယ္ျခင္းကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။ အဘက္ဘက္မွ ပညာဗဟုသုတအရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူသည္ စ ကားေျပာရာ၌လည္းေကာင္း၊ စာေရးရာ၌လည္းေကာင္း အႏွစ္သာရပညာသားပါ႐ွိၿပီး တစ္ဖက္သား၌ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ျဖစ္ေစ၍ သဘာဝဓမၼႏွင့္ ကိုက္ညီေလသည္။ မိမိအေၾကာင္း၊ မိမိကိစၥကို ဦးစြာမထား၊ မေျပာဆိုပဲ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို အထူးျပဳကာ ၾကည့္႐ႈျပဳလုပ္တတ္ျခင္း၊ အမွန္ တရားဘက္မွ အားနာမႈမ႐ွိဘဲ ရပ္တည္ဦးေဆာင္ေပးျခင္းမ်ာသည္ မိမိတို႔အတြက္မ်ားစြာ တန္ဖိုး ႏွင့္ တန္ခိုးကို ျဖစ္ေစသည္။
ေလာကတြင္ ခံရအခက္ဆံုးေသာ အခ်က္မွာ မဟုတ္မမွန္ပဲ အထင္မွားကာ အစြပ္စြဲခံရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးက မိမိအေပၚ လႊဲမွားသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုမႈမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း မိမိအလုပ္၌ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက တုံ႔ျပန္ရန္မလိုအပ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္လုပ္ေသာသူသည္ ထိုသူကဲ့သို႔ စကားေျပာကဲ့ရဲ႕ေနရန္ အခ်ိန္မရ၊ အခ်ိန္မရွိ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အျပစ္တင္စကားေျပာခံရလွ်င္ ထိုစကား သည္ သင့္အား ဆံုးမသတိေပးေသာ စကားသာ ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ပါ။  ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႀကီးပြား တိုးတက္လိုလွ်င္ (၁) သူတစ္ပါးေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ့ပါ။ (၂) အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚတြင္ သတိထားၿပီး သင္ခန္းစာယူပါ။ (၃) လံု႔လဝီရိယႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာရွိပါ။ (၄) သူတစ္ပါးကို ခ်ီးမြမ္း ေသာစကား ေျပာပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စကားေျပာေကာင္းသူတစ္ဦး၏ လိုအပ္ခ်က္မွာ စာမ်ားမ်ားဖတ္ မွတ္၍ ဗဟုသုတကို ႐ွာရေပမည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည့္ဝေစၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေမးျမန္းျခင္းမွာ တက္ၾကြ ဖ်တ္လတ္ေစလ်က္ ေရးသားျခင္းက မွန္ကန္တိက်ျပည့္ဝေစသည္။ နားေထာင္ျခင္းမွ ပညာရ႐ွိေစ၍ စကားေဟာေျပာျခင္းမွ အမွန္ဥာဏ္ထူး ရ႐ွိေစသည္။
သို႔မွသာ ေလာက၌ လူသားတို႔သည္ အျပစ္တင္စကားေျပာျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်အျပစ္ေျပာျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဝဖန္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔သိ႐ွိရၿပီးေနာက္ မိမိတို႔အတြက္ အမွန္ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ အျပစ္ကို ကိုယ္တိုင္ထပ္မံ႐ွာေဖြစိစစ္လ်က္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။ ထိုအေလ့အထမ်ားကို သည္းခံတတ္ေလ့႐ွိၿပီး ဝမ္းေျမာက္စြာခံယူတတ္ေလ့႐ွိရန္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ ထား႐ံုမွ်မက ျပဳျပင္က်င့္သံုးသြားေသာသူမွသာ ေလာက၌ ေအာင္ျမင္ျခင္းေနရာကို ရႏိုင္ေလ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စကားေျပာရာတြင္ လုိရင္းတို႐ွင္းသို႔ ေရာက္ပါေစ။ ၾကည္လင္ျပတ္သားပါေစ။ လူမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရမည္ျဖစ္၍ အစြမ္းကုန္သည္းခံတတ္ပါေစေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ကိုးကား - ဘုန္းျမင့္ေသြး (သုေတသီ)
နန္းခမ္္းရတနာ; (ခမ္းစႏာၱးေဟ့,)


Powered by Blogger.