Thursday, August 18, 2016

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္


သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုသည္မွာ သက္ရွိသက္မဲ့အရာမ်ားအားလုံးကို ဆိုလိုၿပီး ထိုအရာမ်ားအားလုံးသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳ/အမွီျပဳလ်က္ရွိသည္ကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဟုဆိုလိုသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆက္အစပ္မရွိေသာ အရာဟူ၍ရွာမေတြ႕ႏိုင္ပါ။ အစားအေသာက္၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဆးဝါး၊ စြမ္းအင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အားကစားအပါအဝင္ မည္သည့္အရာမွ် သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မလြတ္ကင္းႏိုင္ပါ။ ထို႔အတူသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း လူသားမ်ားကို လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိပါသည္။ လူသားမ်ား၏ အေနအထိုင္၊ အစားအ ေသာက္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အားလုံး သဘာဝအေပၚ မွီခိုေနပါသည္။ လူသားမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အားမွီခိုေနသည့္ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား လူသားမ်ားကဖ်က္ဆီးေနျခင္းသည္ပင္ ၂၁-ရာစု၏ အႀကီးက်ယ္ဆုံးစိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔တစ္လႊား အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေနမႈသည္ စဥ္ဆက္မပ်က္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထုတ္ယူသုံးစြဲေနမႈသည္ လည္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားစိုးရိမ္သကဲ့သို႔ ကမာၻေျမႀကီးအားကြ်မ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္ေစရန္ တြန္းပို႔လ်က္ရွိ ပါသည္။
မိမိတို႔အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ေလ ႏွင့္ ေရရရွိႏိုင္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈွသည္ လြန္စြာပင္အေရးပါလွသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ မိမိတို႔က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေလထု၊ ေရထု ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားသည္အဆိပ္သင့္ေနပါက မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကိုပါထိခိုက္လာမည္ျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူသိန္း ေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ေသဆုံးေနၾကရသည္။  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ လူသားမ်ား၏ ဘဝအရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္လ်က္ရွိၿပီ္း ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါးလာမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးရျခင္းသည္ လူသားမ်ား၏ေလာဘေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ယာ မ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားကို စိုက္ခင္းအျဖစ္ ခုတ္ထြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျပင္ စိုက္ခင္းမ်ားကို အထြက္ႏႈန္းတိုးေစရန္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသုံးစြဲမႈျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ သက္ရွိမ်ားကို အဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ေရထုႏွင့္ ေျမထုတို႔၏ အရည္အေသြးပ်က္စီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အဆိုးဆုံးမွာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုပိတ္ဆို႔ၿပီး ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ ေန႔စဥ္က်န္းက်န္းမာမာႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္၏ သန္႔ရွင္းမႈသည္လည္းလြန္စြာမွအေရးႀကီးပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာ ေရးသည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနသည္။ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ အတၱေလာဘမ်ားေၾကာင့္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးလ်က္ရွိၿပီး သဘာဝသယံဇာတမ်ားပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား ေၾကာင့္ ရာသီဥတုသည္လည္းေဖာက္ျပန္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ကမာၻေပၚရွိႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႀကဳံေတြ႕ ေနရသည့္သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရႀကီးျခင္း၊မိုးေခါင္ျခင္းစသည္တို႔သည္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားကိုမွီခိုေနသည့္ ကမာၻေျမႀကီးသည္သဘာဝသယံ ဇာတမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ညစ္ညမ္းလာကာ က်န္းမာေရးလည္းလြန္စြာမွခ်ိဳ႕ယြင္းေနၿပီျဖစ္ သည္။ သဘာဝအေလ်ာက္တည္ရွိေနေသာပတ္ဝန္းက်င္မွာ လူတို႔ဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ သဘာဝ အတိုင္းသာတည္ရွိေနၿပီး သဘာဝအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားအသက္ဝင္လ်က္ရွိသည္သာမက ကမာၻ ေျမႀကီးကိုတေထာင့္တေနရာမွအလွဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ရွိသက္မဲ့အရာအားလုံးမရွိလွ်င္ ကမာၻ ေျမႀကီးသည္လည္း တည္ရွိေနႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သဘာဝအေလ်ာက္တည္ရွိေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေၾကာင့္ကမာၻေျမႀကီးသည္ယခုထိတိုင္ ေရရွည္တည္တံ့ေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မညစ္ ညမ္း၊ မပ်က္စီးမဆုံးရႈံးရေအာင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလြန္ပင္လိုအပ္ လွ်က္ရွိသည္။

နင္စင္ဗြာ ( ခြန္ျဖားဗြာခမ္း )
Powered by Blogger.