Friday, August 19, 2016

ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဂုဏ္ကိုျမွင့္တင္ေပးသည့္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးတန္(၃၀၀၀)ေက်ာ္မဟာေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္


မိမိဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္းတံုးကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ဖူးသည္ဟူေသာ ဂုဏ္ကိုျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့ေစလိုေသာဆႏၵ၊ မိမိလူမ်ိဳးအေပၚျပန္လည္ဂုဏ္ယူေစလိုေသာဆႏၵအျပင္ ၎သမိုင္းကိုမေမ့ေလ်ာ့ဘဲ အခ်ိန္တိုင္းမွတ္မိကာ သားစဥ္ေျမးဆက္ထိလက္ဆင့္ကမ္းေပးေ၀ေစလိုေသာဆႏၵမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္၎ ေက်ာက္စိမ္းတံုးကို မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားတူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ခုႏွစ္၊ ေနရာ၊ အရြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအားလွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ခုႏွစ္၊ ေနရာႏွင့္ လွဴဒါန္းရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အျခားေသာတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားေမးလာခဲ့လွ်င္ျပန္လည္ေျဖၾကား ႏုိင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ သိိရွိရန္လိုအပ္သည္ ဟူေသာစိတ္သေဘာထားဆႏၵမ်ားပင္ျဖစ္သည္။   
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားၾကြယ္၀လွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးနီလာ ေကာ္ႀကိဳး၊ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ေျပာင္ေဂါင္းစိမ္း၊ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးပုလဲအျပင္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္သာမက ကမၻာ႔ သမိုင္းတြင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံထြက္တြင္းထြက္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ “ပတၱျမားငေမာက္” ဟူေသာ ပတၱျမားတံုးသည္ အင္မတန္နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ပတၱျမားကိုသာမက ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး နီလာေကာ္ႀကိဳး၊ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ေျပာင္ေဂါင္းစိမ္း၊ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးပုလဲျမင္ဖူးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာရွားပါးလွပါဘိ။ ထို႔အျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထြက္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားအျပားရွိရာ တန္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ရွိ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ေက်ာက္စိိမ္းသည္ နာမည္ႀကီးလွပါသည္။ အဆုိပါ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္းတံုးကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့သူ မ်ားမွာ၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရယူခဲ့ေသာ အထူးေဒသ(၆)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ပင္ျဖစ္သည္။
ကမၻာတြင္ လူမ်ိိဳးေပါင္းစံုကထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူမ်ားသည္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတစ္မ်ိ္ဳးမိ်ဳးကို အေဆာင္အျဖစ္ဆင္ယင္ေလ့ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူတုိင္းတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးျခားေသာတန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္မ်ားရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္စြဲလမ္းမႈမ်ားရွိေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာ္ေဇာကိတၱိအတြက္လည္းေကာင္း၊ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ လာဘ္လာဘအတြက္လည္းေကာင္း၊ ပီယသိဒၶိအတြက္လည္းေကာင္း၊ မေကာင္းေသာၿဂိဳလ္ဆိုးၾကမၼာဆိုးမ်ား ပယ္ရွားရန္အတြက္လည္းေကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာအမ်ိဳးမိိ်ဳးကို ေဆာင္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ေက်ာက္စိမ္းကို ဆင္ျမန္းသူမ်ားသည္ သဒၵါရက္ေရာျခင္း၊ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ တရားမွ်တေသာစိတ္ဓါတ္ရွိျခင္း၊ အသိအလိမၼာဉာဏ္ပညာႀကီးျမင့္ျခင္းစသည့္ အဂၤါ မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေၾကာင္းယူဆၾကသည္။
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို အာဖရိက၊ ကိုးရီးယား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးဇီလန္၊ ပိုလန္၊ ဆုိက္ေဘးရီးယား၊ တာဂ်စၥတန္ႏွင္ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ထြက္ရွိၾကသည္။  ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ေပါမ်ားစြာေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ နက္ဖရိုက္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အလြန္ရွားပါးေသာ အယ္ဘိုက္ေဂ်ဒိုက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ နက္ဖရိုက္ေက်ာက္စိမ္းကို ကမၻာ႔ ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ေတြ႔ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေဂ်ဒိုက္ေက်ာက္စိမ္းကိုမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာေတြ႕ရသည္။ ေက်ာက္စိမ္း ျဖစ္ပံုရင္းျမစ္အေနအထားသည္ အသြင္ေျပာင္းမ်ားရွိရာ၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္မတူညီျခား နားမႈမ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္တည္ေနတတ္သည္။ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေဂ်ဒိုက္ေက်ာက္စိ္မ္းကို ၁၃-ရာစုခန္႔တြင္ တရုတ္ကုန္သည္တစ္ဦးမွ ခရီးသြားရင္းေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္းပင္ရင္း ထြက္ရွိရာေဒသကို မသိခဲ့ရေၾကာင္း ၁၈၈၈-ခုႏွစ္ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္တစ္ဦး၏မွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထား သည္။ တရုတ္တုိ႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိေသာ ေဂ်ဒိုက္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ၁၇၈၄-ခုႏွစ္တြင္စ၍သံုးစြဲ ခဲ့ၾကသည္ဟုယူဆၾကသည္။ ပထမဦးဆံုးခြဲျခားသိရွိသူမွာ ျပင္သစ္လူမ်ိိဳး အလက္စစ္ဒါေမာ- (ALEXIS DAMOUR)ျဖစ္သည္။ ၁၈၇၂-ခုႏွစ္တြင္ စြန္႔စားေသာတရုတ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖားကန္႔ဥရုျမစ္၏အေနာက္ဖက္ ျခမ္းေဒသမ်ားတြင္ ေဂ်ဒိုက္အမ်ိဳးအစားထြက္ေၾကာင္းစတင္သိရွိလာၾကသည္။ ၁၉၃၄-ခုႏွစ္တြင္ ခ်စ္ဘာ (CHIBBER)ဆုိသူက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားသို႔ တိက်စြာ ကြင္းဆင္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အားတက္ဂုဏ္ယူစရာ၊ ၀မ္းသာစရာစတင္ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ကား (၂၇-၅-၂၀၀၂) ရက္ေန႔ထုတ္ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ဘာသာသာသနာပြင့္လင္းထြန္းကားစည္ပင္၊ ထူးျခားသည့္ အဖိုးအနဂၣထုိက္တန္သည့္ ရတနာမ်ားအစီအရီေပၚထြန္းလ်က္ရွိ၊ တန္သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိ မဟာေက်ာက္စိမ္း ရတနာအား ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ေပးအပ္လွဴဒါန္း” ဟူေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုတန္သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိ မဟာေက်ာက္စိမ္းရတနာလွဴဒါန္းပြဲႀကီးကုိ (၂၆-၅-၂၀၀၂) ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိကုန္သည္ ႀကီးမ်ားဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ စီးပြားေရးတာ၀န္ခံဦးေန၀င္းထြန္းသည္ “မိမိတုိ႔ကုမၸဏီကို ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းရွဴးေဒသႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိုင္းရွဴးေဒသတြင္ လုပ္ကြက္(၇၁)ကြက္၊ ဖားကန္႔ေဒသတြင္လုပ္ကြက္(၆၆)ကြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ မိမိိတုိ႔လူအား၊ ေငြအား၊ စက္အားႏွင့္ ဇြဲလုံ႔လျဖင့္တူးေဖာ္ခဲ့ရာ ယခုတန္သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးကို တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ လုပ္ကြက္ဖိုးက်ပ္(၆၁၇)သန္း၊ ရတနာခြန္က်ပ္(၃၅)သန္းႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၇)သန္း ေပးသြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တန္သံုးေထာင္ေက်ာ္ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးတူးေဖာ္ရရွိၿပီး ပအို၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီထံတင္ျပရာ ဦးေအာင္ခမ္းထီက ၎ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးသည္ ႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္သာထိုက္တန္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ သန္း(၅၀)ေက်ာ္ပိုင္ဆုိင္သည့္ ရတနာျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔လွဴဒါန္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္က မိမိတု႔ိအလွဴကို လက္ခံသျဖင့္ ပအို၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌဦးေအာင္ခမ္းထီ အမွဴးျပဳေသာ ပအို၀္းျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ပအို၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီသည္လည္း  “တန္သံုးေထာင္ေက်ာ္ မဟာေက်ာက္စိမ္း ရတနာအား ႏုိင္ငံေတာ္သို႔လွဴဒါန္းရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႔ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာန၏ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ကိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း(၁၇)ဖြဲ႕ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၀င္ေရာက္ လာၾကသျဖင့္ ေဒသအားလံုးနီးပါး ၿငိမ္းခ်မ္းလာ၍ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား တရား၀င္ ရွာေဖြတူးေဖၚေရာင္း၀ယ္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အဖြဲ႕သည္ဖားကန္႔ လုပ္ကြက္(၆၆)ကြက္အနက္ နမ့္ေမွာ္ေဖာ္ထုတ္(၁၀၉)လုပ္ကြက္တြင္   (၅-၅-၂၀၀၀) မွ စတင္တူးေဖာ္ရာ ယခုတန္သံုးေထာင္ေက်ာ္ မဟာေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရတနာမ်ားစုေ၀းရာ ျမန္မာ့ေျမထြက္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္းတံုးေတြ႕ရွိျခင္းသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေအာင္ပြဲသည္ မိမိတို႔ပအို၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ိဳး(၁၃၅)မ်ိဳး လူဦးေရသန္း(၅၀)ေက်ာ္တို႔၏ ေအာင္ပြဲဟုခံယူပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို လွဴဒါန္းျခင္းသည္ လာဘ္လာဘကုသိုလ္ကံေကာင္းေစၿပီး ႀကံတုိင္းေအာင္ေဆာင္တုိင္းေျမာက္သည္ဟု ေရွးဘိ္ုးဘြားစဥ္ဆက္က ယုံၾကည္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာက အထူးစိတ္၀င္စားေနေသာ ယခုေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီး မိမိတုိ႔အဖြဲ႕အစည္းလက္ထဲတြင္ ထားရွိျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေတာ္လက္ထဲမွာ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ရတနာတစ္ပါး အျဖစ္ထားရွိျခင္းက ပို၍သင့္ေလ်ာ္လိမ့္မည္ဟု မိမိတုိ႔ခံယူပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးပတၱျမား၊ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး နီလာေကာ္ႀကိဳး၊ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ေျပာင္ေဂါင္းစိမ္း၊ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးပုလဲ ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာႏုိင္ငံေတာ္ကို တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးကိုလွဴဒါန္းရန္ မိမိတုိ႔တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းဆံုးျဖတ္ ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း” ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေက်ာက္စိမ္းတံုးကို လွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူသြား ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ကိုသာမက ပအို၀္းလူမ်ိဳးတစ္ခုလံုးအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္အေလးေပးမႈမ်ား ယေန႔တိုင္ပိုမိုရရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ အာဏာရလာေသာ မည္သည့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မဆို ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးတန္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ မဟာေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးကိုလွဴဒါန္းခဲ့ေသာ မိမိတ႔ုိပအို၀္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဦးေအာင္ခမ္းထီရွိရာ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕ ထိလာေရာက္ေတြ႕ဆံုၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးအေပၚထားရွိသည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈစသည့္ ေစတနာေမတၱာဓါတ္မ်ားအေရာင္ျပန္မႈကို ယေန႔အထိထင္ဟပ္ေနေသးသည္ကို စာဖတ္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ျမင္သိရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
အဆုိပါ ျမန္မာ့သမုိင္းစာမ်က္ႏွာတြင္သာမက ကမၻာ႔သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ယေန႕ထိ စံခ်ိန္တင္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးတန္(၃၀၀၀)ေက်ာ္မဟာေက်ာက္စိမ္းတံုးကို တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သူမ်ားမွာ မိမိတို႔ပအို၀္း လူမ်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာသမိုင္း၊ ၎ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ေက်ာက္စိမ္းတံုးကို မိမိတုိ႔၏အဖြဲ႕အစည္းအက်ိဳး၊ မိမိတုိ႔၏လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္အသံုးမျပဳဘဲ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ဆႏၵကိုခံယူကာ ပအို၀္းျပည္သူတစ္ရပ္ လံုး၏ႏုိင္ငံေတာ္ကိုလွဴဒါန္းမည္ဟူေသာ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သႏၶိ႒ာန္ခ်ခဲ့ၾကသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာတြင္သာမက ကမၻာေပၚတြင္ ေစတနာတရားအထက္သန္ဆံုး၊ အညီညြတ္ဆံုး လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အလယ္ တြင္သာမက ကမၻာ႔အလယ္တြင္ပါ ပအို၀္းလူမ်ိဳးကိုယ္စား မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားႏုိင္မည္ ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။
ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ယခုလက္ရွိ ပအို၀္းလူႀကီးမ်ားသာမက လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ “အတိတ္ကိုအေျခခံ ပစၥဳပၸန္ကိုအ ေျချပဳ အနာဂါတ္ကုိေရွ႕ရႈ” ဆုိ္သည့္အတုိင္း  မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးတန္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ မဟာေက်ာက္စိမ္းတံုးကို ရွာေဖြတူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ဖူးသည္၊ လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးသည္ဟူေသာ အတိတ္သမိုင္းကို အေျခခံ ၿပီး ယခုပစၥဳပၸန္တြင္ မိမိတုိ႔သားသမီးမ်ားကိုအေျချပဳ၍၎သမုိင္းကိုေျပာျပျခင္း၊ ေနာင္လာမည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳး အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ၎သမိုင္းကို ဆက္လက္ၿပီးလက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေ၀ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါစို႔လားဟု တုိက္တြန္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ကိုးကားခ်က္မ်ား။    ။ ျပည္ေထာင္စုထဲက “ပအို၀္း”
 ခြန္ေယြးယဲင္ 
(ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,)
Powered by Blogger.