Sunday, August 7, 2016

ဘ၀ကံၾကမၼာအေရး ကံစမ္းေနၾကရသည့္ေတာင္သူမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ေသာ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပေနလူတန္းစားႏွင့္ ေက်းလက္ေနလူတန္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားေသာ လူတန္းစားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ လူတန္းစား ႏွစ္ရပ္တို႔သည္ ဘ၀ကံၾကမၼာအေရးကို မတူညီေသာ ေနရာေဒသႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ ကံစမ္းေနၾကရသည္။ လူသားတို႔သည္ နတ္၊ ဘုရားမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ မနက္ျဖန္ႏွင့္ ေန႔ရက္မ်ားစြာေသာ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္မျမင္ႏိုင္၊ မသိရွိႏိုင္ၾကေပ။ အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္မည္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈ မ်ားျဖင့္ ေရွ႕သို႔ဘ၀ခရီးလွမ္းေနၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမရွိပဲ တစ္ေန၀င္ တစ္ေနထြက္ အဓိပၸါယ္မဲ့စြာ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္မ်ားအေပၚ မွီျငမ္းၿပီး မိမိတို႔ဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ တစ္ေန၀င္တစ္ေနထြက္ တိုက္ကြက္အလွမ်ားျဖင့္ ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းၾကပါသည္။ ႀကိဳတင္မျမင္ႏုိင္ေသာ မသိရွိႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကံစမ္းျခင္းလုပ္ငန္းပင္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ၿမိဳ႕ျပေနလူတန္းစား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းလက္ေန လူတန္းစားေသာ္လည္းေကာင္း ကံစမ္းျခင္း လုပ္ငန္းကို ေအာင္ဘာေလသိန္းထီ ထီထိုးသမားမ်ားပမာ မိမိတို႔အလိုရွိေသာ ဆုလာဒ္အရာမ်ားကို ကံစမ္း ေနၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ မတူကြဲျပား ျခားနားေသာ အရာမ်ားကို ကံစမ္းေနၾကပါသည္။ ေက်းလက္ေန လူတန္းစားတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကို နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ျဖင့္ ရာသီဥတု၊ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ားကို ဦးစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေစ်းကြက္ကိုလည္း ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရပါေသးသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီ မ်ိဳးေစ့ေျမမခ်ခင္အႀကိဳကာလတြင္ စိုက္ခင္းေနရာမ်ားတြင္ ျမက္ပင္မ်ား၊ ၿခံဳပုတ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ငုတ္ကိုင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ ထယ္ထိုးျခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ရသည္။ ႀကိဳျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္စရိတ္မ်ား မတတ္ႏိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ပြဲစားမ်ားထံ(သို႔မဟုတ္) ေငြတိုးေငြေခ်းပုဂိၢဳလ္မ်ားထံတြင္ ေငြေၾကးကို  အတိုးျဖင့္ ေခ်းယူရပါသည္။ ထို႔အျပင္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျမၾသဇာမ်ားကိုလည္း ပြဲစားမ်ားထံတြင္ ႀကိဳတင္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းကာ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ ျပန္ဆပ္ သည့္စနစ္ကို သံုးစြဲၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားသည္ ဘ၀ေပးကံၾကမၼာမလွသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမေနရာ၊ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မ်ား မရွိၾကသျဖင့္ အစစအရာရာ ေငြတိုးေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ အတိုးေငြျမင့္မားစြာ ေခ်းယူၿပီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရသည္။ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ သီးႏွံမ်ားအထြက္တိုးပါက ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ေကာင္းစြာရရွိပါမွ ရင္းခဲ့ရသည္မ်ား တြက္ေခ်ကိုက္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ရရွိရင္း ျပန္ဆပ္ရင္းႏွင့္ သံသရာလည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ သီးႏွံမ်ား ထြက္ရွိသင့္သေလာက္မထြက္ရွိဘဲ ေၾကြးၿမီမ်ားကိုသာ ဆပ္ေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိပါက မရွိဆင္းရဲသည့္ဘ၀တြင္ နစ္သထက္ ပို၍နစ္ကာ “စားစရာမရွိ ဆပ္ရန္ရွိ” ဆိုသည့္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားမွ ရင္ ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ကံစမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ေက်းလက္ေနလူတန္းစားေတာင္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးကို စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျဖင့္ အဓိက ၀င္ေငြရွာေနရသူ မ်ားျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ထြက္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထြက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ ေက်းလက္ေနလူတန္းစားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ အာမခံရွိေသာ ေစ်းကြက္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အာမခံခ်က္ မ်ားရွိပါမွ ၎တို႔စား၀တ္ေနေရးဖူလံုမႈရွိမွသာ ၎တို႔၏ သားသမီးပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာဖူလံုေရးမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးသူႏွင့္ သံုးစြဲသူတို႔မွ အျပန္အလွန္ အာမခံခ်က္မ်ား စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ေလ့လာၾကားသိရပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူမ်ားဘက္မွ မိမိတို႔သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားရရွိပါက စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား အရည္အေသြးျပည့္၀ေရးႏွင့္ လိုအပ္ေသာသီးႏွံပမာဏမ်ားကို အာမခံေပးၿပီး၊ သံုးစြဲသူ၀ယ္ယူသူမ်ား ဘက္မွ လည္း အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ သီးႏွံမ်ားရရွိပါက သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ညီသင့္ျမတ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အာမခံေပးၿပီး အျပန္အလွန္ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္တို႔ကို မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသသို႔ အာမခံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ၾကၿပီး ပ်က္ျပယ္ သည့္အာမခံမ်ား၊ လိမ္လည္သည့္အာမခံမ်ားကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူမ်ားက ခံစားၾကရသည္။ ဤသည္ တို႔ျဖစ္ရသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူမ်ားသည္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္သည့္အသိပညာနည္းပါးျခင္း၊ ဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္း၊ ေငြကိုသာၾကည့္ၿပီး ေလာဘတက္ျခင္း၊ အယံုလြယ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာမွ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားသည္ ရင္ဆိုင္မႈအဖံုဖံု ကုန္ဆံုးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခံစားလာခဲ့ၾကေသာ တလႊဲအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အဆံုးသတ္လိုပါၿပီ။ ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ခိုင္မာေသာေစ်းကြက္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ေတာင္းတလိုလားလွပါၿပီျဖစ္သည္။ ယခုကာလသည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးရာသီသို႔ေရာက္ရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူတို႔သည္လည္း ဘ၀ကံၾကမၼာအေရး ကံစမ္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေလၿပီ၊ ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳး၀င္ေငြတိုး လိုၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ႏွင့္ပိုးမႊားဒဏ္ကို အန္တုၿပီး ခိုင္မာေသာေစ်းကြက္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္ကိုးရင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။


ခြန္ဗန္ထို၊ စမ္းဖက္ေရြ၊ ခြန္ျဖားဗြာခမ္း

Powered by Blogger.