Sunday, September 4, 2016

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ျပည္သူကသာအဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမည္ဟု ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္း ကေျပာ

ေတာင္ႀကီး၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ဒီမိုုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနရာ ျပည္သူမ်ားကသာအဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အဖြဲ႔၀င္ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ မႈေကာ္မတီဥကၠဌ)က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ MICC-2တြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္အထိက်င္းပသည့္ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အစုအဖြဲ႔အသီးသီးကတဖြဲ႕လွ်င္ ၁၀မိနစ္ၾကာစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္သြင္းဖတ္ၾကားရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားအျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္းက “အားလံုးက သမိုင္းကိုအေျခခံတဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ေခတ္စနစ္အျမင္ကိုအေျခခံတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိေနတာေပါ့။ ဒီေနရာမွာလူမ်ိဳးကိုအေျခခံမွာလား၊ ေဒသႏၱရကိုအေျခခံမွာလား၊ လက္ရွိ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ဆယ့္ေလးခုကိုပဲ အေျခခံမွာလားဆိုတဲ့ဟာရယ္ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔သြားရင္ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္မယ္ ဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ လာမယ့္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)ညီလာခံေတြရဲ႕ေဆြးေႏြးမႈေပၚမွာဘဲမူ တည္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။
အခုပထမျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အေရးမ်ား၊ တိုင္းျပည္ အနာဂါတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပၾကေသာ အေျခအေနသာ ရွိေနေၾကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ မတူညီေသာ အယူအဆ၊ အျမင္မ်ားကို လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခုညီလာခံတြင္ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္ရွိ ေနေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မေျပလည္စရာျဖစ္ႏုိင္ေလာက္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခုညီလာခံသည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို ျပန္လည္ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ညီလာခံဟု ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုညီလာခံတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ မတူကြဲျပားေသာ ဆႏၵမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပၾကရာမွ ျပည္သူမ်ားလည္း သိရွိခြင့္ရရွိၿပီး မည္သူက မွားသည္၊ မည္သူကမွန္သည္ဆိုသည္ကို သမိုင္းကေန အေျဖေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ႏိုုင္ငံ၏ကြဲျပားျခားနားေသာ ပထ၀ီေဒသ၊ လူမ်ိဳးဘာသာမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီးက်င့္သံုးပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္းDr.VEnketIyer ႏွင့္ Dr. Jim Gallagher တို႔၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံမ်ားစာတမ္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ရခုိင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ(ANC)မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဦးထြန္းေဇာ္က “ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က အျမင္သေဘာထားကေတာ့ လူမ်ိဳးေရာ၊ ပထ၀ီ ေျမအေနအထားေရာ ေရာေထြးတဲ့ ပံုစံေပါ့ေနာ္၊ အခ်ိဳးညီမညီ ႏွစ္ရပ္လံုးကိုအေျခခံရမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမင္တယ္” ဟုေျပာထားပါသည္။
တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(TNDP)မွ ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပး ဦး၀င္းေခါင္ က ပထ၀ီ၀င္ကို အေျခခံၿပီးသြားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ(KPP) မွ မခင္ေအးဦးက လည္းမိမိတို႔အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံကိုလိုလားေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုုျပင္ဆင္ရမည္ ဟုေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စု(ဖက္ဒရယ္)စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားစြာတည္ရွိေနေသာ ပထ၀ီအေနအထား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံုးစံ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ သမိုင္းေၾကာင္းစသည့္ အမ်ိဳးသားေရးစရိုက္လကၡဏာမ်ားအရ ကြဲျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို စၥဳပၸန္အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀င္ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၎တို႔ အားလုံး၏ တူညီေသာအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စုစည္း၍ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိရေၾကာင္းကို တပ္မေတာ္မွျဖန္႔ေ၀ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)တြင္ ပါရွိသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ား စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;
Powered by Blogger.