Monday, September 5, 2016

သင္စာဖတ္လွ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္


“စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြ၊ အလိမၼာစာမွာရွိ” ဆိုသည့္အတိုင္း စာဖတ္ေသာသူသည္ အရာရာကိုလိမၼာပါးနပ္၍ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားတိုးတက္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အသက္ႀကီး လာသည္ႏွင့္အမွ် ဦးေႏွာက္အေလးခ်ိန္ပိုစီးၿပီး ပို၍ပညာရွိလာရန္ႏွင့္ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ အတိတ္ ထက္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္က ပို၍အသိဥာဏ္သာရန္မွာ စာမ်ားမ်ားဖတ္မွသာရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္စာေပသည္ လူသားတို႔၏ဥာဏ္ရည္ကိုအေကာင္းဆံုးျမင့္မားေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖန္တီး ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ၿပီး ဘ၀တြင္လည္းအယံုၾကည္စိတ္ခ်ရဆံုးေသာ အၾကံေပးအရာရွိ၊ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းရင့္က်က္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သေဘာထားႀကီးသည့္ဆရာတစ္ဆူပင္ျဖစ္သည္။
စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ သင္၏ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀မႈကိုလည္း အားေကာင္းလာေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေသြးၿပီးေသာဓါးကိုအသံုးမျပဳဘဲ ပစ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ သံေခ်းတက္သကဲ့သို႔ ဖတ္မွတ္ ေလ့လာထားေသာ စာေပမ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးမျပဳဘဲ ပစ္ထားမည္ဆိုလွ်င္လည္း အကုန္လံုး ေမ့ပစ္တတ္ၿပီး အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္သာေအာင္ျမင္ခ်င္သည့္စိတ္ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သည့္အေလ့အက်င့္ကို မလြဲဧကန္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာသူအားလံုးတို႔၏ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုသည္ စာဖတ္ၾကျခင္းႏွင့္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ လူတို႔၏အေတြးအေခၚ၊ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ အေျမာ္အျမင္မ်ားႏွင့္ဆင္ျခင္တံုတရားမ်ားကို ျမင့္မားလာေစပါသည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀ေရွ႕ေရးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။
လူတုိင္းသည္ အေတြးအေခၚေကာင္းရန္ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းရန္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား တိုးတက္ရန္အတြက္ စာဖတ္ၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ေသာသူသည္ အတန္းပညာ အဆင့္မျမင့္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းသင့္အက်ိဳးသင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာေသာအခါတြင္ တည္ၿငိမ္၍ေခါင္းေအးေအးျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ စာေပမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ဖတ္ေသာသူသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မမွားတတ္ ၾကေပ။ အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ စာဖတ္မွသာလွ်င္ မိမိဘ၀၊ မိမိႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေနေသာမိသားစု၊ ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လုပ္ငန္းတို႔ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေရွ႕သို႔ျမင့္မားတိုးတက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ယူေလ့လာစရာကုန္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ လူ႔ေလာက ႀကီးတြင္ အျမင္ေပါင္းစံု၊ အေတြးအေခၚေပါင္းစံု၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ ရရွိခဲ့ေသာလူေပါင္း မ်ားစြာတို႔၏အသိမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ေရးမွတ္ထားေသာစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရျခင္းသည္ ဗဟုတုတၾကြယ္၀ေစသည္သာမက လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္လည္း အရာရာကိုသတိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္ေစပါသည္။ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏အႀကံေကာင္းႏွင့္ က်ဆံုးသူမ်ား၏လုပ္ရပ္မ်ားကို သိရွိထား သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကိုပို၍ ျမန္ျမန္ေရာက္ရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔၏ ဘ၀သည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ျဖင့္ေနထိုင္ႏိုင္၍ မိမိတြင္စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥတို႔သည္လည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္သည္။
စာမ်ားမ်ားဖတ္ေသာသူသည္ ေလာကႀကီးအေၾကာင္းကိုပိုမိုသိရွိ၍ လူမ်ား၏အေၾကာင္း၊ စိတ္ထားႏွင့္စိတ္၀င္စားေနမႈမ်ားကိုလည္းသိရွိႏိုင္သည္။ သူတစ္ပါး၏စိတ္ကို နားလည္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္၍ ဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဴဟာ ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါးထက္သာ၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုဆြတ္ခူးႏိုင္ၿပီး မိမိႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနရေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္သည္ လည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ စာအုပ္စာေပမ်ားကိုဖတ္ရႈရသည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ပါ သည္။ မိမိရွာေဖြဖတ္ထားေသာ စာေပမ်ားေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္၍ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္လည္း ျမင့္မားေကာင္းမြန္လာေစသျဖင့္ အေတြးမ်ားကိုလည္း နက္နက္နဲနဲ ေတြးေတာတတ္လာမည္ျဖစ္သည္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကိစၥတိုင္းကိုစူးစမ္းလိုစိတ္ ျပင္းထန္ၿပီး ေအာင္ျမင္တိုးတက္လိုေသာစိတ္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ စာေပမ်ားကို ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႏွလံုးသားျဖင့္ဖတ္ရသည့္အတြက္ အာရံုစူးစိုက္မႈလည္းအားေကာင္းေစပါသည္။
စာဖတ္ျခင္းသည္ မွတ္ဥာဏ္ကိုတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ထံုထိုင္းပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္မသက္မသာနာက်င္မႈအာရံုကို လြဲေျပာင္းႏုိင္ျခင္း၊ အာရံုစူးစိုက္ေစၿပီး ေတြးေတာမႈအားေကာင္းျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်အားငယ္မႈမ်ားကို ကုစားႏိုင္ျခင္းႏွင့္စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြ၍ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ကို ရရွိခံစားေစႏုိုင္ပါသည္။  စာဖတ္ျခင္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ အတိတ္ေမ့ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းမွကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေလွ်ာ့က်ေစျခင္း၊ အျပဳသေဘာေတြးေတာမႈကို အားေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီ္းမႈမ်ားကိုလည္း အားေကာင္းေစလာႏိုင္ပါသည္။ စာမဖတ္ေသာသူသည္ ျပတင္းေပါက္မရွိေသာအခန္းႏွင့္တူၿပီး စာဖတ္ေသာသူသည္ ေလာကႀကီး ကို အလင္းႏွင့္ေအးခ်မ္းမႈကိုေပးသည့္ စႏၵာလႏွင့္တူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ဘ၀ႏွင့္ အနာဂါတ္ကမာၻ သာယာလွပႏိုင္ရန္အတြက္ ယေန႔မွစ၍ စာဖတ္ရန္မပ်င္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ခြန္တေက်ာ; (ခါ;ေျပာ၀္,ၿပံဳ;)
Powered by Blogger.