Thursday, September 29, 2016

စြဳမ္;နီ,မာ,စြစ္,လီေဖ;ေသြာ႔ ေငါ၀္းသံြငြါ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္
နီပအို၀္;လို,မ်ုိ,ဖံု; မဥ္;ေလြာက္,နာ;လြဥ္,ေႏြာင္, ရြဳမ္ၿဖဲုင္,ကို ကပါဒ်ားအတိြဳင္,ေနာ၀္, အမိြဳင္သြတ္,တဗာ;  အီ;လခ်ာဗာ; ခမ္းထီ အမန္;သြဴ။


ခြန္ခၽြန္း(မဲုင္းေကာင္)
Powered by Blogger.