Monday, September 26, 2016

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာအသိ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္


အခ်ိန္အခါသည္ အျမဲေျပာင္းလဲေနသျဖင့္ ယေန႔တိုးတက္ေနေသာကမာၻသည္ အသိပညာေခတ္သို႔ေရာက္လာရ၏။ အသိပညာမတိုးတက္မီက ရွင္ဘုရင္ေသလွ်င္ အေျခြအရံအလုံးစုံ လိုက္ပါေသၾကရသည္ကိုပင္ ဓေလ့ထုံးစံတစ္ခုအျဖစ္ က်င့္သုံးရာမွ ယေန႔အသိပညာရွိလူသားမ်ားသည္ ကမာၻ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေဝဖန္သုံးသပ္ႏိုင္ၾကၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျဖကို ထုတ္ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲျမန္ဆန္ေနေသာေခတ္တြင္ မိမိအေနႏွင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ အသိပညာအေၾကာင္းကို တင္ျပေပးခ်င္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ သဘာဝတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လူသားတို႔၏ တိုးတက္ေသာအသိပညာမွ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာအေျပာင္းအလဲသည္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာပါသည္။ လူသားသည္ တိုးတက္မႈ အျမင့္ဆုံးႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္မႈအနိမ့္ဆုံးကိုလည္း ဖန္တီးသူျဖစ္ရျခင္းမွာ ၎၏အသိပညာကို  အသုံးခ်မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
စား၊ ဝတ္၊ ေန ေရးဟူေသာ အေျခခံအသိမွတစ္ဆင့္ျမင့္ တိုးတက္ေသာအသိကို လူသားတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္အခါ ကမာၻသည္ လ်င္ျမန္ေသာအဟုန္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြား၏။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ပညာေခတ္အတြင္း လူသားတို႔၏ အသိႏွင့္ အတတ္မ်ား အစြမ္းကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရာ တခ်ိဳ႕သည္ ပညာေၾကာင့္ပင္ ပူပန္ေနၾကရ၏။ ဤသည္မွာပညာကို တလြဲအသုံးခ်ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ပညာ၏အားသာခ်က္ကို သိသူတို႔အတၱျပင္းၾကသျဖင့္ လူသားက်င့္ဝတ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူသားတို႔၏တိုးတက္ေသာအသိပညာသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံရွိေသာ္လည္း အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာအသိသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။
လူသားမ်ား၏ အသိဉာဏ္ပိုမိုတိုးတက္လာၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အသိျဖင့္သာ တိုးတက္သိျမင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အတၱကိုအေျခခံသျဖင့္ လူသားသည္မိမိထက္ အျခားသူမ်ားကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားျဖစ္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကိုသဘာဝက်က် ပိုမိုေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ယေန႔လူသားတို႔၏ တိုးတက္လာေသာ အသိသည္ ကမာၻႀကီးကို ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေစမည္ျဖစ္သည္။
လူသားတို႔တြင္ အဆင့္ျမင့္အသိစိတ္ဟူေသာ အမွားအမွန္ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္ကိုလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ ႏိုင္ျခင္းဟူေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး အျခားေသာသက္ရွိသတၱဝါမ်ားတြင္ သာမာန္အသိစိတ္ႏွင့္ ခံစားမႈသာရွိၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္အသိစိတ္ကို ပိုင္ဆိုင္သျဖင့္သာ လူ႔ေဘာင္၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈသည္ လ်င္ျမန္ေသာအဟုန္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုးတက္လာေသာ အသိမ်ားေၾကာင့္ အယူအဆမ်ားလည္း အေျခခံမွတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာၾကၿပီး ကမာၻႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ၍ အသာစီးရရန္ႀကိဳးစားၾကသည္။
ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ တိုးတက္ေသာအသိမ်ားရရွိလာသကဲ့သို႔ တိုးတက္ေသာအသိ၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားတစ္ဖန္ျဖစ္လာရသည္။ အသိတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈတစ္ခုမွာ ယေန႔ေျပာဆိုေနၾကေသာ ကမာၻ႕ရြာဟူသည့္ ကမာၻ႔သြင္ျပင္လကၡဏာေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အတတ္ပညာ၏ အသီးအပြင့္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ သတင္းလ်င္ျမန္စြာကူးလူးေရာက္ရွိသည္ ကမာၻ႔ရြာကို ဖန္တီးျခင္း၏ အဓိကျဖစ္သည္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မ်ား၏ ျဖစ္ပ်က္မႈကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း အတားအဆီးမရွိ သိႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။
ရုပ္ဝတၳဳဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားထင္ရွားလာေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးမွာ က်ဆင္းလာႏိုင္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ယဥ္ေက်းမႈကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လက္ခံေရာေႏွာရာမွ မိမိတို႔၏ကိုယ္တိုင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားလည္း ၾကာလွ်င္ ေရာေႏွာရာမွ ကြယ္ေပ်ာက္လာႏိုင္သည္။ အတတ္ပညာမ်ား၏ အံ့မခန္းတိုးတက္မႈက ဘာသာေရး၏အဆုံးအမ၊ အသိတို႔ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဝါးမ်ိဳစုပ္ယူသြားႏိုင္သည္။
ေျပာင္းလဲျခင္း၏ ထင္ရွားေသာျမင္ကြင္းကို မိမိ၏အနီးအနားတြင္ပင္ ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တိုးတက္လာေသာ အသိကို တစ္ဦးခ်င္းမွ ဦးေဆာင္သူသို႔တိုင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္လိုသည္။ အသိကိုဘဝတြင္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးျပဳေစျခင္းကိုသာ ဦးတည္ေစလိုပါသည္။ အားထုတ္ရန္လည္း တိုက္တြန္းလိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရွိေသာ္လည္း သမိုင္းမွန္ရန္လိုအပ္သည္။ ၎သည္ပင္ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လူ႔တန္ဖိုးျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထားေစလိုပါသည္။ တိုးတက္လာေသာအသိကို ပညာျဖင့္ခၽြန္းအုပ္၍ ပညာသိ သိလာလွ်င္ သိသူေရာ ပတ္ဝန္းက်င္ပါ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ သယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိမႈမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး၍ အတၱထည့္ေပါင္းလွ်င္ ထုဆစ္စဥ္က သတိမမူမိေသာပန္းပုရုပ္မွာ ၿပီးသည့္အခါ မလွမပျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္သည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သိမႈကို အျပန္အလွန္သုံးသပ္ျခင္း၊ အမွားအမွန္ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသို႔ ေရွးရႈရန္ျဖစ္သည္။ အသိျမင့္ေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကင္းကြာ၍မရသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေႏွာင္းေခတ္လူမ်ိဳးဆက္မ်ားသုိ႔ တန္ဖိုးရွိေသာ အေတြ႕အႀကဳံအေမြတို႔ကိုေပးႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း မွန္ေသာအသိ ႏွင့္ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ ဦးတည္သင့္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာေခတ္တြင္ ပညာရွိပါ၊ ပညာတတ္ သက္သက္မျဖစ္ပါေစရန္ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု တိုက္တြန္းလုိပါသည္။

ဆားမူးေပး (စႏၱားခမ္း)
Powered by Blogger.