Tuesday, September 13, 2016

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း(သုိ႔မဟုတ္)ဆရာေကာင္းဟူသည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္


ငယ္စဥ္ကာလ လူ႔ဘ၀တြင္ အသိပညာအတတ္ပညာမ်ားကုိ သင္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း ေနာက္လုိက္ ငယ္သားမ်ား ဘ၀တြင္လည္းေကာင္း ဆရာေကာင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ အလြန္အေရး ပါလွပါသည္။ ဆရာေကာင္းဟုဆိုရာ၀ယ္ မိမိ၏တပည့္သားမ်ားႏွင့္ ေနာက္လုိက္ငယ္သား မ်ားတုိ႔ကုိ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားပဲ ေတာ္ေသာ၊ လိမၼာေသာ၊ အလိုက္သိတတ္ေသာ ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္ ေပးၿပီး၊ ဆိုးေသာ၊ ေပေပေတေတလုပ္တတ္ေသာ ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ားကို လူလိမၼာ ျဖစ္လာေအာင္ အျပစ္ျပ ဆိုဆုံးမတတ္ေသာ ဆရာမ်ားကို ဆရာေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟုဆုိႏုိင္သည္။ လူတုိ္င္းသည္ ဆရာ ေကာင္း ျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန္အတြက္ တပည့္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ေနာက္လုိက္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ေရွးဦးစြာ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ ထံတြင္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို သင္ယူမွတ္သား တပည့္ခံေသာသူမ်ားသည္ လူတစ္ရာကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ ရမည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ဆရာဟူသည္ ေခါင္းေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔ မည္သည္ ျမန္မာတြင္ျဖစ္ေစ ကမၻာတြင္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ေနာက္လုိက္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းငယ္ေလးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေအာင္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အသိပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အသိပညာရပ္မ်ားကို ဆရာစားခ်န္မထားပဲ ကုန္စင္ေအာင္သင္ၾကား လမ္းညြန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ “ငယ္ႀကီး ဆက္ခါ ရင့္က်က္ရာတြင္ အလွည့္အေျပာင္း စင္စစ္ေဟာင္း မေဟာင္းသည္မွာ ျမတ္ပညာရွင့္” ဆိုသည့္အတိုင္း ဆရာေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ားတုိ႔သည္ မိမိ၏တပည့္သား ေနာက္လိုက္ငယ္မ်ားကို မေကာင္းေသာ အမႈအက်င့္မ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ ႀကိဳတင္သြန္သင္ဆုံးမေပးျခင္း၊ အမွားမ်ားကို က်ဴးလြန္မိသည့္အခါ အျမင္မွန္မ်ား၊ အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ အျပစ္ညြန္ျပ သြန္သင္ဆုံးမျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားတို႔သည္ ေနာက္လိုက္ငယ္သား မ်ားအား၀ိဇာပညာႏွင့္ သိပၸံပညာမ်ား၊ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာရပ္မ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ တစ္လုံးတစ္ပါမွ် ခ်န္မထားပဲ သင္ၾကားျပသ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ားတို႔သည္ ေနာက္လိုက္ငယ္သား တပည့္မ်ား အေပၚတြင္ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္တုိ႔ကို ဒုိင္ခံေျဖရွင္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေနာက္လုိက္ငယ္သားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ ပတ္သည့္ေနရာ ရာထူးဌာနေနရာမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္ေပးစားရမည္။ သူႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ တာ၀န္၀တၱရာမ်ားကုိ အပ္ႏွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ ဒီေန႔ငါဘာလုပ္ေပးရမလဲ ဆိုတာကို အၿမဲတမ္း ေတြးၿပီး အလုပ္လုပ္သည္။ ေခါင္းေရွာင္မ်ားသည္ ဒီေန႔ငါဘာရမလဲဆိုတာကို ေတြးၿပီးအလုပ္ လုပ္သည္။
အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေသာ စူးစမ္းဆင္ျခင္ဥာဏ္မရွိေသာ ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ားကို ေနရာ၊ရာထူးေပးမိပါက ဆရာေရာတပည့္ပါ ပ်က္စီးေစႏုိင္ရုံသာမက ပတ္၀န္းက်င္အားလုံး ဆင္းရဲတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ရန္အတြက္အထက္ပါ ဆရာေကာင္းေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ က်င့္သုံးမည္ဆိုပါက မိမိတုိ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ မိမိတို႔ေဒသ၊ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ ဆထက္သပိုး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရမည္ဟု တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ 

Powered by Blogger.