Friday, September 9, 2016

သင့္အေရးမဟုတ္ေတာင္မွ ဒါေလးသိသင့္သည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္


ယခုေခတ္ Social Network ဟုေခၚသည့္ လူမႈကြန္ရက္သည္ နည္းပညာေခတ္၏ ေရပန္းအစားဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ပံုသ႑ာန္တခုျဖစ္လာၿပီး လူမႈကြန္ရက္သည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထြန္းကားခဲ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္သည္ Facebook SocialNetwork သည္ လူသံုးအမ်ားဆံုး ျဖစ္လာပါသည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုႏွင့္ သံုးစဲြေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ လူမႈကြန္ရက္ေတြေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားေပၚေပါက္လာသကဲ့သုိ႔ ဆုိးက်ိဳးမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာျပန္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ဆင္ျခင္သင့္သည့္ အျပဳအမူမ်ား ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။
အမ်ားစုသည္ Facebook သုိ႔မဟုတ္ Social Network မ်ားေပၚ၌ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ တျခားအေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုေပၚတြင္ အုပ္စုကဲြျပားမႈမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း အမုန္းပြားရန္ ၊ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ရန္၊ အဓိကရုဏ္းမ်ားေပၚေပါက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖစ္ေစ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲႏွင့္ျဖစ္ေစအျပန္အလွန္ လံႈ႕ေဆာ္ ေရးသား ေျပာဆုိေ၀ဖန္ၾကၿပီး အျပင္းအထန္တုိက္ခုိက္ အပုပ္ခ်ၾကေလ့ရွိပါသည္္။ ဤကဲ့သုိ႔ အြန္လိုင္းေပၚ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ထိခုိက္ဆံုးရႈံးရသည့္ မိသားစုမ်ား လူမႈဘ၀မ်ား ေျမဇာပင္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ သူတုိ႔သည္လည္း သင္နဲ႔ထပ္တူ မိသားစုဘ၀၊ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀၊ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ရွိေနမည္၊သူတုိ႔သည္လည္း သင့္ကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ေနလုိၾကမည္သည္မွာ သင္ကုိယ္ခ်င္းစာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ အမုန္းပြားမႈမ်ား၊ အျငင္းအခုန္မ်ားကုိ Facebook မွတစ္ဆင့္ ထပ္မံ မီးမေတာက္ပါေစရန္ Facebook သည္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အမုန္းပြားမႈမ်ားကုိ အစပ်ိဳးခဲ့ၿပီး အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ သင္သည္ ဥပေဒအရ အေရးယူမခံရလည္း သင္သည္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူတစ္ေယာက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Facebook မွတစ္ဆင့္ လူသားအခ်င္းအခ်င္း အမုန္းပြားေစေသာအျပဳအမႈမ်ား မလံႈ႕ေဆာ္မိပါေစရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။
သင့္ Statusက သင့္ကုိေဖာ္ျပေနသည္ကုိလည္း သတိထားဆင္ျခင္ရန္ လုိျပန္ပါသည္။ Facebook သံုးစဲြသူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ Status ေပၚတြင္ ကုိယ့္ခံစားခ်က္မ်ား တင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရၿပီး ဤသည္မွာ Facebook သံုးစဲြသူ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆဲြေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် Facebook သံုးစဲြရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုပင္ ပါ၀င္လာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားစုသည္ Status မ်ားတြင္ အစြန္းေရာက္သြားတတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ကုိ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသကဲ့သုိ႔ မိမိ၏စိတ္ထဲက ခံစားခ်က္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းကုိ အျခားသူမ်ားဖတ္ေနေပေသာ္လည္း တျခားသူမ်ား ႀကိဳက္မႀကိဳက္ သင့္မသင့္ မစဥ္းစားမိပဲ ေရးျဖစ္သြားမ်ားလည္းရွိတတ္ပါသည္။ ၎အတြက္ သင့္ကုိယ္ သင္မျမင္ေစလုိသည့္ ပံုစံႏွင့္ လူမ်ားထင္ျမင္သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ၿပီး Status မ်ားေၾကာင့္ နားလည္မႈလဲြမွားၿပီး သင့္ကုိ အစြန္းေရာက္သူ ၊ အတၱႀကီးသူ၊ မုိက္မဲသူဟု ထင္ျမင္သြားတတ္ျပန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အမ်ားစုသည္ သင္၏ တကယ့္အျပဳအမူမ်ားကုိ မသိရွိပဲ Facebook-Status မွတစ္ဆင့္ သင့္ကုိ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကမွာျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္သည္ Status ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး Comment စစ္ပဲြမ်ားထဲ သင္ဘယ္ေတာ့မွ ၀င္မပါရန္လုိအပ္ၿပီး ၎လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိပဲ မုိက္မဲသူမ်ားသာ ျပဳလုပ္ၾကပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Facebook သည္ ဒီမုိကေရစီအရ သင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ သင့္အေတြးမ်ား၊ သင့္ခံစားမႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္မႈသည္ တျခားသူမ်ားအပၚ ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစသည့့္ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ အခြင့္အေရးယူၿပီး တစ္ျခား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အယူအဆမ်ား၊ အေတြးအေခၚစသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ နစ္နာေစျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေအာင္ မလုပ္မိေစရန္ အေရးပါပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သင့္ႏွင့္သင့္သေဘာထား ကုိက္ညီသူကဲ့သုိ႔ပင္ အျခားဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားမွာလည္း သူတုိ႔အစုအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အလဲြသံုးစားလုပ္လာၾကႏုိင္ၿပီး -
"လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ကုိ အလဲြသံုးစဲြျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ၏ မ်က္ႏွာကုိ အုိးမည္းသုတ္သည္ႏွင့္တူသည့္အျပင္ တရားမွ်တမႈကုိလည္း ေသြဖည္ေစသည့္အတြက္ ဤအက်ိဳးအျပစ္ေတြသည္ သင့္အေပၚ ျပန္က်ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။"
လူမ်ား ေဖ့ဘုတ္ခ္ကုိ သေဘာက်သည့္အခ်က္သည္ ကဲြကြာသြားသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မိတ္ေဆြမ်ား၊မိသားစုမ်ားကုိ မထင္မွတ္ပဲ အလြယ္တကူ ျပန္ဆက္သြယ္ရန္ရႏုိင္သကဲ့သုိ႔ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားလည္း အၿမဲတုိးပြားေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။
Facebook သံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတ္ပံု ၊ ဗြီဒီယုိဖုိင္မ်ား မတင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကုိလည္း သင့္အေနႏွင့္ သိရွိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Andriod ဖုန္းေတြ၊ ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား ဂ်ာနယ္လစ္၏ အခန္းက႑သည္ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။ ၂၁ရာစုတြင္ ဓာတ္ပံုအမ်ားဆံုးရုိက္သည့္ ကိရိယာသည္ တယ္လီဖုန္းကင္မရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဖုန္းကင္မရာႏွင့္ ရုိက္ၿပီး Social Network ေပၚပစ္တင္လုိက္သည့္ အေလ့အက်င့္သည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဓာတ္ပံုတုိင္းသည္ အေကာင္းဘက္ခ်ည္းသုိ႔ ရလဒ္ထြက္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်သည္ ေသသူမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ အြန္လုိင္းေပၚ မတင္ရန္ပုိၿပီးအေရးႀကီးပါသည္။ မလဲြမေရွာင္သာ တင္ရန္ႀကံဳမည္္ဆုိရင္လည္း သတိထားဖုိ႔လုိပါသည္။ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈေၾကာင့္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊မႈခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အမ်ားသူငါ မၾကည့္ရႈသင့္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ လူအုပ္စုအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡမီးေတာက္ေလာင္ႏုိင္ေစမည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိသတိထားရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္မျပည့္ ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္၏ ဓာတ္ပံုကုိလည္း အလြယ္တကူမတင္သင့္ပါ။၊ ကေလးခုိးဂုိဏ္းမ်ား၊လူကုန္ကူးသူအဖြဲ႕၏ ပစ္မွတ္သည္ မိမိကေလးသူငယ္အေပၚ အြန္လုိင္းေပၚကတဆင့္ က်ေရာက္လာႏုိင္သည္္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီးေတာင္းစားေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိျဖစ္ေစ၊ ေလလြင့္ကေလးငယ္တို႔၏ ပံုကုိျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈျပစ္ခင္း က်ဴးလြန္ထားမိသည့္ ကေလးငယ္ တုိ႔၏ဓာတ္ပံုမ်ားကုိျဖစ္ေစ အြန္လုိင္းေပၚမတင္မိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သူတုိ႔၏အနာဂါတ္သည္  မသိဘာသာ ရုိက္တင္ လုိက္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ အမည္းစက္ႀကီး တစ္ခုအေနျဖင့္ တစ္ဘ၀လံုးလႊမ္းမုိးေအာင္ မလုပ္သင့္ေပ။ ဤလုပ္ရပ္သည္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးကုိ သြယ္၀ုိက္ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ေနပါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ Social Network သံုးစဲြသူအေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္လစ္အေနႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အြန္လုိင္းေပၚ မတင္ရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ Facebook သည္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား တစ္ဦး၏ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ စိတ္ကူးစိတ္ကူး တီထြင္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္မူ Facebook သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အေလးအနက္ အတည္တက် သံုးစဲြျခင္းထက္ အေပ်ာ္သေဘာ သံုးစဲြမႈက ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Facebook ေပၚတြင္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းအရာ တေလးတပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးသည္ ရလဒ္မေကာင္းသည့္ အျငင္းအခံုမ်ားသာ ဦးတည္ေစတတ္ၿပီး ဘာသာကဲြ၊ဘာသာျခား၊ဘာသာမဲ့မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေျပာဆုိအျငင္းပြားမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ဘာသာေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနသူမ်ားသည္လည္း Facebook ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ဆဲြေဆာင္စည္းရံုးျခင္း၊ ဘာသာေရးမိႈင္းသြင္းျခင္းမ်ိဳးသည္ မႀကိဳးပမ္းသင့္ဟုထင္ပါသည္။ Facebook ႏွင့္ သာသနာျပဳရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အေလးအျမတ္ျပဳစရာ ဘာသာတရားတို႔သည္ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ျပဳမူမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အတြက္ Facebook ကေန သာသနာျပဳရာမေရာက္ဘဲ အယူအဆ မတူသူေတြၾကားထဲမွာ ရန္ၿငိဳးရန္စပြားေစသည့္ အျငင္းအခံုျခင္းပဲ ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ သာသနာဖ်က္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္တတ္သည့္အတြက္ ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။
Social Network ေၾကာင့္ သင့္တြင္ရန္သူမ်ားမတုိးပြားေစရန္၊ လူတုိင္းသည္ သူ႕အယူအဆႏွင့္သူရွိၿပီး ပဋိပကၡမ်ားၾကားတြင္ ၀င္မပါမိေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္သည္ ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္ဆုိလွ်င္ ပုိမုိသတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ နယ္ပယ္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ထူးခၽြန္ထင္ရွားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ Facebook ကုိ ကုိယ္တုိင္သံုးစဲြရန္ အဆင္ေျပမည္မထင္ပါ။ တခ်ိဳ႕သည္ သင္၏ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ အထင္ႀကီးေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြဖဲြ႕ျခင္း၊ တခ်ိဳ႕သည္ သင့္၏ ေကာလဟလကုိ အတည္ျပဳရန္ သင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြဖဲြ႕ျခင္း၊ တခ်ိဳ႕သည္ သင့္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ေပးလုိျခင္းေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းလာလုပ္ျခင္း အမ်ိုဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရပါသည္။ သင္၏ wall ေပၚတြင္ ရႈပ္ယွက္ခတ္ေအာင္ သူတုိ႔တင္လုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဇြတ္တင္ပစ္ျခင္းစသည္မ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ သင့္ကုိ အားနာမည္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ သူတုိ႔အေပၚ စိတ္လုိက္မာန္ပါ အမွားအယြင္း တစ္ခုခု ေျပာမိဆုိမိရင္ျဖင့္  ၎ကုိ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး သင္သည္ Facebook ေပၚက သတင္းသားေကာင္ တစ္ေကာင္အျဖစ္ အလြယ္တကူ ခံရသြားႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ လုိအပ္ခ်က္ျဖင့္ Facebook အသံုးျပဳမည္လွ်င္ပင္ သာမာန္လူမ်ားထက္ ပုိမုိဂရုစုိက္ၿပီး အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
Social Network ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕သည္ ေကာလဟလမ်ားကို မဆန္းစစ္တတ္၍၊ စိတ္ေရာဂါရရွိသူမ်ားလည္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ Social Network သည္ ေကာင္းေကာင္းသံုးတတ္လွ်င္ ရတနာတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ေကာင္းေကာင္းမသံုးတတ္ရင္ က်ိန္စာ တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ နည္းပညာမဆုိ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးဒြန္တြဲပါလာတတ္ၿပီး Social Network ေပၚမွ ျပစ္မႈမ်ား ၊ Facebook အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး သင့္ Facebook ေၾကာင့္ လူမ်ိဳး၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ မက်ဆင္းေစရန္ လူမ်ိဳး၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိပါ............အမုန္းစကားမျဖန္႔ပါႏွင့္ (Hate Speech)
ခြန္ခမ္းမုိ႔,ဦ,(ေကာင္ေနာက္,ေဟ့,)
credit; လူမႈကြန္ယက္ဆုိင္ရာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား
Powered by Blogger.