Sunday, September 4, 2016

ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ေဆြြးေႏြးမႈတြင္ အစိုးရကသံုးပြင့္ဆိုင္ကိုလက္ခံမွသာNCA တြင္ လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ႏိုင္ဟံသာ ကဆို

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကဘႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္အရ အစုအဖြ႔ဲကိုယ္စားျပဳမႈတြင္ သံုးပြင့္ ဆိုင္ျဖစ္မွသာ NCAမွာလက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီီ UNFC ဒုတိယဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။ NCAစာခ်ဳပ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ FPDတြင္ ငါးပြင့္ဆိုင္ (အစုိး၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူ၍ သီးျခားအစုအဖြဲ႔အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳမႈကိုဆုိလိုသည္။) ႏွင့္ ခုနစ္ပြင့္ဆိုင္ာ (အစုိး၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပါသင့္ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရကပံုေဖာ္ေနျခင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အဖြဲ႔တို႔အား သီးျခားစီအစုအဖြဲ႔အျဖစ္ ပါ၀င္ေစၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို လက္မခံႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
“အခုဟာကငါးပြင့္ဆိုင္လိုလိုခုနစ္ပြင့္ဆိုင္လိုလိုျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီပံုစံကိုေတာ့ အန္ကယ္တို႔ သေဘာ မက်ဘူး။ တစ္ဖက္ကတန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ တရားမ်ွတမႈ မရွိဘူးလို႔ အန္ကယ္တို႔ ျမင္တယ္။ ဒါကိုအန္ကယ္တို႔ ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းသြားမယ္။ အဲဒီမွာေျပလည္သြားရင္ေတာ့ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ ကိစၥကဘာမွ မခဲယဥ္းဘူး လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။ UNFC အေနျဖင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးမူ ျဖစ္သည့္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို အစုအဖြဲ႔တစ္စုအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔(EAO)မ်ားကို အစုအဖြဲ႔တစ္စု အေနျဖင့္လည္းေကာင္း သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈကိုသာ လိုလားျခင္းျဖစ္သည္။ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိိေသးသည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီKNPP တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ဗိုလ္မွဴးေစာလြင္ က ’’တကယ္ေတာ့ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ဆုိရင္ မူေဘာင္ တစ္ခုတည္းျပင္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ NCAကိုပါ ျပင္မွရမယ္။၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲကအခ်က္ကို တစ္နည္းတစ္ဖံုထည့္သြင္းထားတဲ့ NCAစာခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ထဲကအပိုဒ္ ၂၁ နဲ႔ ၂၂ ကိုပါ ျပင္မွရမယ္’’  ဟုေျပာသည္။ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခန္း(၅) ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုုိင္ရာအာမခံခ်က္မ်ားအခန္းတြင္ အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ ပါရွိသည့္ “ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ ကိစၥမ်ားေရွာင္ရွားရန္’’ ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ တပ္မေတာ္က ကိုင္စြဲထားသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ႏွင့္ အပိုဒ္ ၂၂ တြင္ ပါရွိသည့္ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူတြင္ “အစုိးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တိုု႔၏ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရား၀င္ႏိုုင္ငံေရးပါတီကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုုင္းရင္းသားကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုုက္ေသာ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ၾကရမည္” ဆိုသည့္အခ်က္ကုိ UNFC အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ KNPP ဒုတိယဥကၠဌခူးဦးရယ္က ေျခာက္လအတြင္းမွာ NCAစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးနိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိး ျဖစ္လာမွသာ လက္မွတ္ထိုးသြားမည္ဟု ေျပာသည္။ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO) နာယကဦးခြန္ဥကၠာက “(ယခုက်င္းပလွ်က္ရွိသည့္) ညီလာခံအၿပီး ဆက္လက္က်င္းပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ (ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္) frame work နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ ကိစၥေတြကိုလုပ္သြားမွာျဖစ္လို႔ NCAကိုလက္မွတ္ထိုးဖို႔႔ပါ။ ဒီအစီစဥ္တစ္ခုလံုးက NCA ေၾကာင့္ျဖစ္ လာတာဆိုေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္အခါမွာပဲပါပါ NCAအတိုင္းလုပ္မယ္။ NCA ကိုေက်ာ္ၿပီးေတာ့ ဒီprocess(ျဖစ္စဥ္) ထဲဝင္လာတာ မျဖစ္သင့္ဘူးလမ္းေၾကာင္းလြဲေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္ထုိးၿပီးဝင္ဖို႔လိုတယ္ “ ဟုေျပာသည္။ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္က်န္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ AA(ရခိုင့္တပ္မေတာ္)၊ TNLA (တေအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္)၊ MNDAA (ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္ တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္)၊ KIA(ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္)၊ SSPP (ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ)၊ KNPP (ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ)ႏွင့္ NMSP (မြန္ျပည္သစ္ပါတီ) တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ AA (ရခိုင့္တပ္မေတာ္)၊ TNLA(တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္)၊ MNDAA (ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္) တို႔ကိုမူလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အတြက္ အစိုးရဘက္က အသိအမွတ္မျပဳထားေပ။

နဂါးခြန္

Powered by Blogger.