Thursday, November 3, 2016

တိုးတက္ေသာေက်းရြာမ်ားတည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၃) ရက္

ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားေသာမိမိသည္ မိမိ၏ေဒသရွိတိုးတက္ေသာ ေက်းရြာမ်ားရွိ သလို၊ မတိုးတက္ေသာေက်းရြာမ်ားလည္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ တိုးတက္ရန္လိုအပ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ အင္အားေကာင္း(ရွိ)ပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ မတိုးတက္သည္ကို မိမိ၏ဉာဏ္မီွ သေလာက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားေသာမိမိသည္ ေက်းရြာတိုင္းတိုးတက္ေစ လိုေသာ စိတ္ဆႏၵတစ္ခုေၾကာင့္ ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္႐ႈရေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွအသုံး၀င္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
တိုးတက္သင့္ပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္မတိုးတက္သည္ကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင္းဟု ထင္ပါသည္။ ၄င္းအခ်က္မ်ားမွာ   (၁) ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းထိန္းသိမ္းမႈမရွိျခင္း (၂) မူးယစ္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားျပားျခင္း (၃) ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း (၄) စည္းလုံးညီညြတ္မႈမရွိျခင္း (၅) ပညာ ေရးကို အားေပးမႈနည္းပါးျခင္း (၆) လူႀကီးသူမမ်ား၏ဆိုဆုံးမမႈကို အေလးထားမႈမရွိျခင္း (၇) မိမိတို႔ ေက်းရြာတြင္ ကိုးကြယ္ထားေသာ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသာမေဏမ်ားအား ေလးစား ၾကည္ညိဳမႈ၊ အားေပးမႈအားနည္းျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါအခ်က္တို႔ကို တစ္ခ်က္ခ်င္းစီ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္
(၁) ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာ ႀကိဳး၀ိုင္းထိန္းသိမ္းရန္- ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းထိ္န္းသိမ္းရန္ ေခတ္စနစ္အရ အလြန္လိုအပ္လွပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာတြင္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းထိန္းသိမ္းမႈမရွိသည့္ အတြက္ အျခားေက်းရြာမ်ားမွ ထင္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီးေသြးဖုတ္ရန္အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ခိုးထုတ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။  ရြာခံမ်ားအတြက္မူ သစ္ေတာမ်ားၿပဳန္းတီးျခင္း၊ ထင္းေလာင္စာမ်ားရွားပါးျခင္း၊ ေရခန္႔ေျခာက္ျခင္း စသည့္ဒုကၡမ်ားသာ ခံစားရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ထားမႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားကို စနစ္တက်ကာကြယ္္ရန္မွာ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္္မတီကိုဖြဲ႕စည္းရမည္္ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ရြာသူႀကီး၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားတို႔ျဖင့္ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ရန္ျဖစ္သည္။
(၂)မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားျပားျခင္း- ဤမူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေနရာအႏ႔ွံျဖစ္ ေပၚေနေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္ကို လူတိုင္းသိရွိသကဲ့သို႔၊ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္းေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျမင္ေတြ႔ ၾကားသိေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာတြင္ တင္းၾကပ္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း၊ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားပါေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္ကိုင္သြယ္မႈမ်ဳိး မရွိျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာကိစၥ ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပမႈမရွိသကဲ့သို႔ ခိုးမႈ၊ ဆိုးမႈမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာမ်ား၊ မိသားစုျပႆနာမ်ား၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား  ျဖစ္ေပၚသည့္အျပင္ လူသားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေသာေၾကာင့္၊ ထိုမူးယစ္ေဆး၀ါး၏ ေနာက္ကြယ္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္တို႔ကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီး မိမိ၏ရပ္ရြာတြင္ တင္းၾကပ္ေသာစည္းကမ္းျဖင့္ အေရးယူျခင္း၊ မၾကာခဏ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပညာေပးေဟာေျပာေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
(၃) ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း-ေခတ္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္း မာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း သန္႔ရွင္းမႈရွိျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ သန္႔ရွင္းမႈဆိုရာ၌ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ၊ မိမိေနထိုင္ေသာအိမ္၏သန္႔ရွင္းမႈ၊ ရပ္ရြာ၏လမ္းမ်ား ရြာပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈ တို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားသည္ စားမႈ၊ ေနမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုးတက္ေသာ အဂၤါရပ္လကၡဏာတို႔တြင္ ဤအခ်က္သည္ မျဖစ္မေနပါရျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ရြာလုံးကြ်တ္ စုေပါင္း၍ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဆာင္ျခင္း၊ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ရြာသူႀကီးမ်ား မၾကာခဏေဆာ္ၾသေပးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
(၄) စည္းလုံးညီညြတ္မႈ- ေက်းရြာ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို စည္းလုံးညီညြတ္မႈွရွိရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ လိုရာပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စည္းလုံးညီ ညြတ္မႈရွိေသာေက်းရြာ၏   လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဘ၀ေနထိုင္ေရး စသည္တို႔သည္  အျခားစည္းလုံးမႈ မရွိေသာေက်းရြာထက္ မ်ားစြာသာလြန္သည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ၊ မဦးေဆာင္ႏိုင္လ်င္ တတ္သိသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္သည္ကို လိုက္နာပါ။ သူတစ္မ်ဳိး ငါတစ္ဖုံနည္းႏွင့္စည္းလုံးမႈမရွိလ်င္ အစစအရာရာေနာက္က်က်န္ခဲ့မည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။
 (၅) ပညာေရးကိုအားေပးရန္- ယေန႔ေခတ္သည္ IT  နည္းပညာေခတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ပညာေရးကိုအားေပးေသာ ေက်းရြာ(လူမ်ဳိး)သည္ အစစအရာရာတိုးတက္မည္မွာ မလြဲေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏သားသမီးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တို႔တြင္ ပညာေရးကိုအားေပးရန္လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ ပညာေရးကိုအားေပးသည္ဟုဆိုရာ၌ ေလာကီဆိုင္ရာပညာေရး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာကုတၱရာ ပညာေရး၌ေသာ္လည္းေကာင္း အားသန္သည့္ဘက္တြင္ အားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
(၆) လူႀကီးသူမမ်ား၏ဆိုဆုံးမမႈကို ေလးစားလိုက္နာရန္- လူႀကီးသူမမ်ားသည္ ဘြဲ႔ရပညာတတ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေတြ႔အႀကဳံပိုင္းတြင္ မိမိတို႔လူငယ္ထက္ မ်ားစြာသာလြန္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရာ၌အေတြ႔အႀကဳံရွိမႈသည္ အားသာခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳေစလို ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔လူႀကီးသူမမ်ားအား ရုိေသေလးစားျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္အရ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သကဲ့သို႔၊ မိမိတို႔၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈျပယုဂ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
(၇) ဘာသာေရး အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ ေလးစားၾကည္ညိဳမႈ၊ အေလးထားမႈရွိရန္- ၿမိဳ႕ျပ၌ ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ေက်းရြာမ်ားအတြက္မူ မ်ားစြာအေရးပါသည္ကို သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေက်းရြာတိုင္းနီးပါး သံဃာေတာ္မ်ား၏ သြန္သင္ ဆုံးမမႈ၊ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥရပ္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရြာေကာင္း၊မေကာင္း ေက်ာင္းၾကည့္ဆိုသည့္ စကားပုံအတိ္ုင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား ေလးစားၾကည္ညိဳမႈ၊ အားေလးထားမႈ ရိွေသာရြာသည္ ဂုဏ္သတင္းမ်ားေကာင္းျခင္း၊ အျခားရြာမ်ား၏ အေလးထားမႈ ရရွိမည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိ္မိတို႔၏ ေက်းရြာရွိ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေလးစားၾကည္ညိဳမႈ၊ အေလးထားမႈတို႔အားမ်ားစြာထားၿပီး တိုးတက္ေသာ ေက်းရြာမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ခြန္ေက်ာ္ထြန္း ပင္အြဥ္း လြယ္ေမာ္

Powered by Blogger.