Thursday, December 8, 2016

စာေပ စကား ေျပာဆိုေရးသားရာမွာ ဥပေဒေၾကာင္းရာအရ ဆင္ျခင္ရာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၉)ရက္


အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာနည္းပါးေနေသာႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အစစ္အမွန္မရိွႏိုင္ေပ။ အသိအလိမၼာဥာဏ္ ပညာသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးလိုလွ်င္ “လူတိုင္းစဥ္းစား တတ္ေသာဥာဏ္ ေ၀ဖန္တတ္ေသာသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုရေပမည္။” ဆိုေသာ အခြင့္အေရးကို လက္ကိုင္ျပဳကာ မိမိေရးသားေ၀ဖန္လိုက္ေသာ အေရးအသား၊ အေျပာအဆိုသည္ တစ္ဖက္သားအား ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အရာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါလွွ်င္ ထိုအေရးအသား၊ အေျပာအဆိုသည္ ဒီမိုကေရစီအေရးဟူေသာ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွဘဲ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုလိုက္ေသာ အရာမ်ားပင္ျဖစ္ေနပါသည္။

ေခတ္စနစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် အသိဥာဏ္ပညာမ်ား အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာ လည္း ၿပီးျပည့္စံုလာသည္သာမက မိမိအသံုးျပဳေနေသာ အင္တာနက္၊ ေဖ့ဘုတ္၊ ဂ်ီေမး၊ အီးေမးစေသာ နည္းစနစ္မ်ားလည္း လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုေနေၾကာင္းကို လူတိုင္းျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆိုင္ရာ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂြဇင္းအယ္ဒီတာမ်ားက ျပည္သူလူထု၏ မ်က္စိကို ဖြင့္ေပးရန္တာ၀န္ရိွသည္။ မိမိလူမ်ိဳး၏အလိုဆႏၵကိုေဖာ္ျပရန္တာ၀န္လည္းရိွ၏။ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ေမ်ွာ္ကိုး၍ အရာရာတြင္ အေၾကာင္းအက်ိဳးအားေလ်ာ္စြာ ညႊန္ျပ၊ ႏိုးေဆာ္၊ အသိေပးေရးလည္း ရိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ စာေရးဆရာႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာႀကီး မ်က္ႏွာငယ္လိုက္၍ မ်က္ႏွာသာေပးသူကိုေပး၍ ဖိႏွိပ္သူကို ဖိႏွိပ္ထားလွ်င္ အမွားႀကီး မွားေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတြင္ ရွိသမွ် အယ္ဒီတာ စာေရးဆရာမ်ားကို မွ်မွ်တတ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားရမည္။ စာေရးဆရာတိုင္း၊ အယ္ဒီတာတိုင္းသည္လည္း မိမိေရးသားလိုရာကို စည္းကမ္းဥပေဒရိွသည့္အတိုင္း လိုက္နာကာ ေရးသားရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳးသည္ မင္းမဲ့တိုင္းျပည္၊ မင္းမဲ့လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိေရးသား၊ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ “ တကယ္ျဖစ္ရပ္မွန္ ဟုတ္မဟုတ္” မိမိေရးသားလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို္ ေအာက္ေျခအရင္းအျမစ္ အစအန ကုန္စင္ေအာင္သိၿပီးမွသာ ေရးသားေ၀ဖန္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိေရးသား ျဖန္႔ေ၀လိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ မိမိလူမ်ိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိေဒသအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမျဖစ္ေစဘဲ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစေသာ အေရးအသားမ်ား မျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေရးအသား ျဖစ္ေနပါက ဥပေဒ အဆိုအမိန္႔တစ္ခုအတိုင္း  “ ဥပေဒကို မသိနားမလည္ပါဟု ဆိုရံုမ်ွျဖင့္ ဥပေဒက သင့္ကိုခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္” ဆိုေသာ စကားအတိုင္း လိုက္နာသင့္ကို ေအာက္ပါ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ သံုးသပ္မိပါသည္။

မိမိလူမ်ိဳးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အသိအျမင္မ်ား ျဖန္႔က်က္မႈမ်ားျပဳလုပ္လိုလ်ွင္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစဘဲ အက်ိဳးရိွေသာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုသာေရးသားၿပီး မိမိျဖန္႔ေ၀လိုက္ေသာ သတင္းေၾကာင့္ “အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကိုထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ ျဖစ္ေစ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း”  ဟူေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္က်သင့္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၆ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တဲြ လျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ (ဃ) တြင္ မည္သူမဆို အထက္ပါျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလ်ွင္ ထိုသူအား ေငြဒဏ္က်ပ္ငါးဆယ္သိန္းမွ က်ပ္သိန္းတစ္ရာအထိ ခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုးသံုးႏွစ္အထိခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၁။) ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၄ ရက္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္) တြင္ျပဌာန္းထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ  ၆၆ ( ဃ) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း မတရားတားဆီးကန္႕ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဟူေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို မည္သူမဆို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလ်ွင္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ မိမိျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ ေၾကာင့္ ထုိသို႔မခံရေလေအာင္ သတိထားသင့္ေၾကာင့္ ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၉၉ တြင္လည္း ဤသို႔ထပ္မံျပဌာန္းထားေသးသည္။ မည္သူမဆို ႏုတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖတ္ရႈေစရန္ ႀကံရြယ္သည့္စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွား ေသာ ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အသေရကို နစ္နာေစရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုသူႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စြပ္စဲြျခင္းသည္ ထိုသူ၏အသေရကိုနစ္နာေစမည္ဟု သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသုိ႔ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရိွလ်က္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စြပ္စဲြခ်က္ကိုျပဳလ်ွင္ သို႔မဟုတ္ ေၾကညာလ်ွင္လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ပုဒ္မ ၅၀၀ ပါေဖာ္ျပခ်က္မွာ မည္သူမဆို အျခားသူတစ္ဦး၏ အသေရကို ဖက္လ်ွင္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္အထိ အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ အေရးအသား အေျပာအဆိုျဖန္႔က်က္မႈမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ဘဲ တရားဥပေဒ ရင္ဆိုင္ရမည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ေနလ်ွင္ မိမိလူမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ တရားရံုးတြင္ အမႈျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရလ်ွင္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမႈမ်ားျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔မျဖစ္ရေလေအာင္ ဆင္ျခင္ကာ စည္းကမ္းဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ျမွင့္မား ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားေျပာဆိုေ၀ဖန္သင့္ေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ အသိေပးလိုက္ရပါသည္။

နန္းေဆာင္းေလေျပ (အံြအား)

Powered by Blogger.