Monday, December 5, 2016

ေမြးဖြားခ်ိန္မွ စတင္၍

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္


ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လူသားမ်ားေမြးဖြားလာၾကသည္ဆိုသည့္အယူအဆကို ခံယူတတ္ရန္၊ ခံယူထားလာရန္၊ မိဘႏွစ္ပါး၏ ဆိုဆံုးမမႈမ်ားႏွင့္အတူ လက္ေတြ႕က်သည့့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားက မိမိသာမကလူသားအားလံုး ျပဳမူေနထိုင္လာတတ္ရန္ လက္ေတြ႕ဆန္သည့္ အယူအဆဆိုသည္မွာ ေခတ္အသီးသီးမွ လူသားမ်ားစြာကလည္း သက္ေသထူခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

“ေအာင္ျမင္မႈ”သည္ ရုိးရွင္းေသာစကားလံုးတစ္လံုးျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတို႔၏ကြဲလြဲမႈႏွင့္ “ေအာင္ျမင္မႈ” ဆိုသည့္ စကားလံုးကုိ အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကားကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ စကားလံုး၏ေျပာင္းလဲမႈသည္ မိုးႏွင့္ေျမကဲ့သို႔ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ မိမိအပါအဝင္ အမ်ားစုေသာလူသားမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ မိမိ၏အတၱ၊ ေလာဘကို အေျခခံထားကာတူညီေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈအရဆိုလွ်င္ မိမိျဖစ္ခ်င္သည့္၊ ျဖစ္သင့္သည့္အရာကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟုဆိုခ်င္ပါသည္။ ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵတစ္ခုကို လက္ေတြ႕ခံစားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ထင္သေလာက္လြယ္ကူမႈ မရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခန္႔မွန္းထင္မွတ္ထားသေလာက္ ခက္ခဲပင္ပန္းေလ့ မရွိပါေခ်။ ျပင္းျပထက္သန္သည့္ စိတ္၊ မဆုတ္မႏွစ္ႀကိဳးစားသည့္ လုပ္ရပ္၊ သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္သည့္ ပညာဉာဏ္၊ ရဲဝင့္တက္ၾကြသည့္ အင္အားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္လွ်င္ လိုခ်င္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္သည္ မိမိ၏လက္တစ္ကမ္းအကြာမွာတည္ရွိေနမွာမလႊဲႏိုင္ေပ။ “လူေတြထဲမွာ သာမာန္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းထက္ လူေတြထဲမွာ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ျမင္သည့္ဘဝကို သင္အပါအဝင္ လူတိုင္းရယူပိုင္ဆိုင္ခ်င္သည္မွာ လူ႔သဘာဝပါ။” ထိုကဲ့သို႔သာမာန္လူသားတစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ ဘဝအဆင့္အတန္း၊ နယ္ပယ္တို႔အားပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ အတားအဆီးတို႔အားေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအားအရွိန္အဟုန္ျပည့္ ေဆာင္ရြက္ရေသာလူသားတစ္ေယာက္၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈသည္ သာမာန္ထက္ပိုေသာလံု႔လ၊ ဝီရီယႏွင့္ ရပ္တည္မႈမ်ား ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘဝဆိုသည့္အရာသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွစတင္၍ ေသဆံုးသည့္အခ်ိန္အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားက လူသားတိုင္းအတြက္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရယူေလ့ ရွိတတ္သည္မွာ သဘာဝျဖစ္စဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမရုိးက် လူမသိ၊ ရုိးရိုးကုတ္ကုတ္ဘဝႏွင့္ ေက်နပ္စြာေနထိုင္ရျခင္းထက္ ဘဝ၏ေအာင္ျမင္မႈအရသာႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၿပီး ကုန္ဆံုးသြားေသာအခ်ိန္မ်ားကို လူတိုင္းလိုလားေတာင္းတေလ့ရွိၾကပါ သည္။ စြန္႔လႊတ္မႈ၊ စြန္႔စားမႈ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ရေသာဘဝသည္ ခံစားမႈရသစံုလင္ၿပီး၊ ရႈံးနိမ့္မႈ၊ ဆံုးရႈံးမႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈအရသာအထူးစံုလင္ျခင္းသည္ လူသားတိုင္းတက္မက္စြာျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးစားမႈမ်ားေၾကာင့္ မထူးဆန္းေသာ လ႔ူသမိုင္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ မိမိဘဝကို မိမိျဖစ္ခ်င္သည့္ အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအျဖစ္ လုပ္မည္လား၊ သူတစ္ပါး၏ အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအျဖစ္ေနမည္လား၊ အိပ္မက္မ်ားကို ရွာေဖြသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဘဝကိုျဖတ္သန္းသြားမည္လားဆိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚတြင္မူတည္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္  ဘဝမွာေအာင္ျမင္မႈအရသာကုိ ခံစားဖို႔ထက္ ေအာင္ျမင္မႈ အလင္းေရာင္၊ အိပ္မက္မ်ားအေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီး အမွန္တကယ္ ခံစားႏိုင္ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏ အိပ္မက္မ်ားထက္ အမ်ားတကာအတြက္ တူညီေသာ အိပ္မက္မ်ားခံစားေစဖို႔၊ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလူငယ္၊လူလတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလိုလူမ်ဳိးတစ္ဦးေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ မိမိ၏ျဖစ္ခ်င္သည့္အိပ္မက္မ်ား စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈႏွင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။ စဥ္းစားေတြေခၚဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။ စာဖတ္ဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။ မိတ္ေဆြျဖစ္ဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။ စိတ္ကူးႀကံ့ဆဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။ ခ်စ္ဖို႔/ခ်စ္ျခင္း ခံယူဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။ ဝန္းက်င္ေလာကကိုေလ့လာဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။ ရယ္ေမာဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။ ဘုရားဝတ္ျပဳ ဖို႔အခ်ိန္ယူပါ စသည့္အေၾကာင္းမ်ားသည္ မေဝးေသာမနက္ျဖန္တြင္ ခ်ဳိၿမိန္ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားဆီသို႔ဖန္တီးရွာေဖြရင္း ေအာင္ျမင္ေသာဘဝမွတ္တိုင္မ်ားေပၚထြန္းရန္ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ျဖစ္ေစသည္ကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ ျမန္မာသတင္းလႊာ(ကိုးကားခ်က္)
ခမ္းစႏၱာပအိုဝ္းမူေပ
Powered by Blogger.