Tuesday, January 31, 2017

မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေလးမ်ားအေရး လွဴဒါန္းေပး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္


ယေန႔ကမၻာေပၚရွိ မည္သည္႔ႏိုင္ငံတြင္မဆို လူရယ္လို႔ျဖစ္လာကတည္းက ၿပီးျပည္႔စုံတယ္ဆိုလို႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွမရွိႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံတိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၊ ေက်းရြာတိုင္းလိုလိုေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ သို႔တည္းအတြက္ ၿပီးျပည္႔စုံသည္႔လူမႈအသိုင္းဝိုင္း၊ အလယ္အလတ္အသိုင္းဝိုင္းႏွင့္ မရွိဆင္းရဲသားေန႔လုပ္ေန႔စားအသိုင္းဝိုင္းဟု ေနရာေဒသအႏွံျမင္ေတြ႔ ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရပါသည္။

ပညာေရးက႑တြင္ အထက္တန္းစားႏွင့္ အလယ္လတ္တန္းစား လူငယ္ေလးမ်ားသည္ နာမည္ႀကီးအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေသာ မိဘမ်ားက ႏိုင္ရာႏိုင္ရာႏွင့္ ကပ္ရပ္ၿပီး ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာေတြ႔ရပါေသာ္လည္း၊ မရွိဆင္းရဲသား ေန႔လုပ္ေန႔စားမိဘမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ား၏ ဘဝေပးအေျခအေနအရ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ ပညာမသင္ၾကားရပဲရွိသကဲ့သို႔ ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ မိဘမဲ့ေဂဟာ၊ ပရဟိတေဂဟာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ ကေလးလူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။

ထိုေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီေရာက္တိုင္း မရွိဆင္းရဲသား၊ မိမဲ့ဖမဲ့၊ ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ အားကိုးရာ ပညာကို ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ သင္ယူရမည့္ေနရာအျဖစ္ရွိေနပါသည္။ လူငယ္ေလးမ်ား၏ အေနအထိုင္၊ အစားအေသာက္ရႏိုင္ရန္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြ၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းေတြကို လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးလာစကာလေတြမွာ လူငယ္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္၊ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္မ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကို ျပန္လည္အကူအညီေပးႏိုင္မည္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္သလို လွဴဒါန္းသည့္ ေနရာတြင္လည္း တစ္ေနရာတည္းပုံၿပီး မလွဴဒါန္းသင့္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားဘက္မွ ေနရာအႏွံ႔လွဴဒါန္း ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း တြက္ခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လွဴဒါန္းခဲ႔သည့္ေနရာေဒသတြင္ အက်ဳိးရလဒ္ ရွိ/မရွိ ကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး အကဲျဖတ္ရန္လိုအပ္လွပါသည္။

လွဴဒါန္းလိုက္သည့္ ရန္ပုံေငြကို ေဒသခံ/ဌာေနမွာရွိသည့္ ေကာ္မတီမ်ားမွ သုံးစြဲရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း စီမံေပးရပါမည္။ လွဴဒါန္းေနသည့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ လူထုအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ျဖစ္၍ ျပင္ပလွဴဒါန္းမႈကိုလည္း မေႏွးေကြးဖို႔လိုအပ္လွပါသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အားေပးမႈတစ္ရပ္လဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္သည္ ေဂဟာတိုင္းတြင္ရွိသည့္ လူငယ္ေလးမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား ရွာေဖြေပးရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသလို အလွဴရွင္ရွိမွသာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေလးမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း အကူအညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အတိတ္ကာလသည္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ နယ္ပယ္အားလုံးတြင္ (မ သုံးလုံး၊ ခ သုံးလုံး )ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္ကို လူငယ္မ်ား၏ ဦးေခါင္းထဲသို႔ စိမ့္ဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံပ်က္စီးေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းလည္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအခန္းက႑တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစခဲ့ရပါသည္။

ေဂဟာအတြင္း ႀကီးပ်င္းလာခဲ့ရသည့္လူငယ္ေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုတည္းကို လုပ္ေနရသည္မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥႏွင့္တြဲလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပုံစံမ်ားကို က်င့္သုံးေပးျခင္းေၾကာင့္ ၾကက္တူေရြးေလး ေမြးသလိုပုံစံမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၾကက္တူေရြးပညာေရးမွ ကင္းေဝးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိေဝးဖေဝးေနလာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယုံၾကည္မႈပိုမိုရွိသူမ်ားျဖစ္၍ စနစ္ေကာင္းသို႔လည္း အလိုလိုရင္းေျပာင္းလဲလာႏိုင္ပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အမွားအမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားဆုံးျဖတ္တတ္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္သူတို႔လည္း စီမံခန္႔ခြဲတတ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားသည္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာေဒသတြင္ မၿငိမ္မသက္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္ထဲ က်ေရာက္ေနသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမဆို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိလာရန္ႏွင့္ ခ်မ္းသာမႈ ရွိလာေစရန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို အစျပဳေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ေနာင္လာမည့္အနာဂတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒသရပ္ရြာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ႏိုင္ငံ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ေဒသျဖစ္လာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာင္တခ်ိန္တြင္ -
လူငယ္ေကာင္းမွ ဝန္ထမ္းေကာင္းမည္၊
ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ အစိုးရအဖြဲ႔ေကာင္းမည္ ၊
အစိုးရအဖြဲ႔ေကာင္းမွ တိုင္းျပည္ေကာင္းမည္ ၊
တိုင္းျပည္ေကာင္းမွ ျပည္သူေတြအေပါင္း ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းမွ လႊတ္ကင္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္   လူငယ္မ်ားစြာအတြက္ အလွဴရွင္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံကာ ကမၻာ့စံခ်ိန္မီ ေခတ္မီပညာေရးႏွင့္ထိေတြ႔ၿပီး နည္းပညာတိုးတက္မႈေနာက္ အမီလိုက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝၿပီး ထူးခၽြန္ေသာလူငယ္ေလးမ်ား အျဖစ္သို႔ ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ လူသားမ်ားအားလုံး ေတြ႔ျမင္ေနရမည္ျဖစ္သည္ဟုယုံၾကည္ၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္လြန္းလိြဳ, (ခ/ယ)
ခမ္းလြယ္,လံု/ပင္ေလာင္,
Powered by Blogger.