Tuesday, February 21, 2017

ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ပင္လုံစာခ်ဳပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္


တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ေနထိုင္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလတြင္ ကိုယ့္ထီးကုိယ္နန္း ကိုယ္ၾကငွန္းျဖင့္ အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္လြတ္လပ္ေရး ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလ၌ လည္း လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း အားထုတ္မႈမဟုတ္ပဲ အမ်ိဳးသားအသြင္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံက မိမိႏွင့္နီးစပ္ရာ မိမိတို႔ေဒသမ်ားသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဖက္စစ္နယ္ခ်ဲ႕ေတြကို အတူတကြတြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္ကာလ လြတ္လပ္လ်က္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေဒသ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္မကေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို လာေရာက္ေဆြးေႏြး သည္ကတစ္ဖုံ အလည္အပတ္ လာသည္ကတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေလသည္။ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ရိုးသားသည့္အားေလ်ာ္စြာ မည္သူမဆိုလာေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္အခါ တုိင္းျပည္ကိုခ်စ္သည့္ စိတ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ လက္ခံေဆြးေႏြး အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ေပးခဲ့ဖူးေလသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္မကေခါင္းေဆာင္မ်ားက လြတ္လပ္ျခင္း၊ မွ်တျခင္း၊ တန္းတူျခင္း ဆိုသည့္ ေလာကပါလတရားႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ေလသည္။
 ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ရန္အတြက္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။ ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႕ (တစညဖ)၏ ႀကိဳးကိုင္အဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္အရ ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ ဘုရင္ခံကေရြးခ်ယ္၍ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔ထား ရမည္။
၂။ ဤအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဌာနလက္ကိုင္မရွိ ေကာင္စီဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ခန္႔ထား၍ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ပကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထံုးနည္းဥပေဒအရအမႈေဆာင္ ေကာင္စီ၏ အာဏာလက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္နည္းတူ နယ္စပ္ေဒသကိစၥမ်ားကိုလည္း အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီ၏ အာဏာေအာက္သုိ႔ေရာက္ရွိေစရမည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း နယ္စပ္ ေဒသ ဆုိင္ရာအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကုိ ေပးအပ္ရမည္။
၃။ အဆိုပါအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ၎ႏွင့္လူမ်ိဳးခ်င္းမတူေသာ ဒုတိယအတုိင္ပင္ခံႏွစ္ဦးက ကူညီေစ ရမည္။ ေရွးဦးစြာဒုတိယ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ၎တို႔အသီးသီး သက္ဆုိင္သည့္ နယ္မ်ား ၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္၍ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာ အျခားနယ္စပ္ေဒသအားလံုးတုိ႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ထံုးနည္းဥပေဒအရ တဲြဖက္တာ၀န္ယူ ရသည့္မူအတိုင္း ရြက္ေဆာင္ေစ ရမည္။
၄။ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ အဖဲြ႕ဝင္လူႀကီးအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယအတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ တြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
၅။ အထက္တြင္ သေဘာတူ ညီသည့္အတုိင္း ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကုိ တုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုခံစားေနရေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ တစ္စံုတစ္ရာလက္လြတ္ေစရန္ အဆိုပါေကာင္စီက ျပဳလုပ္ျခင္းမ ရွိေစရ။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္ ရွိေစရမည္ဟူေသာမူကို သေဘာတူညီၾကသည္။
၆။ ပူးေပါင္းထားၿပီးသည့္ ျမန္မာျပည္အတြင္း သီးသန္႔ကခ်င္ ျပည္နယ္တစ္ခု နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္၍ တည္ေထာင္ရန္ ျပႆနာမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ သီးျခားျပည္နယ္ တစ္ခုထားရွိသင့္ေၾကာင္းကို သေဘာတူညီၾကသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ ရန္အလို႔ငွာ ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ၁၉၃၅ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အက္ဥပေဒအရ ေနာက္ဆက္တဲြစာရင္းပါ အပိုင္း(၂) ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးတြင္ နယ္စပ္ေဒသအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရ မည္။
၇။ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္သူနယ္သားတုိ႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားတုိ႔ကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
၈။ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူၾကသည့္ အစီအစဥ္မွာ ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္ေျမစုတြင္ ယခုအပ္ႏွင္းထားၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစ ရန္။
၉။ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူညီၾကသည့္အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားမွ ကခ်င္ ေတာင္တန္းနယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းနယ္မ်ားက ရသင့္ရထိုက္ေသာ ဘ႑ာေရးအကူအညီကုိ ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရ။
ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမစု၏ ဘ႑ာေရး အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကခ်င္ေတာင္ တန္းႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားအတြက္ အလားတူအစီအစဥ္မ်ားကို ထားရွိက်င့္သံုးရန္ျဖစ္ႏုိင္မည္၊ မျဖစ္ႏုိင္မည္ကုိ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီက နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ အတူစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရမည္။
(ပံု)ေအာင္ဆန္း ၁၂-၂-၄၇
အထက္ပါသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရာမွာ ယခုျပည္ေထာင္စုအရပ္သားအစုိးရ ဦးေဆာင္က်င္းပလ်က္ရွိေသာ(၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သူတစ္နည္း ကိုယ္တစ္ဖုံ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ တက္ေရာက္တင္ျပၾကၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုမွမခ်ျပပဲ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္သာ ေက်နပ္ခဲ့ရေလသည္။ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္းလည္းေနပါေစ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားအတြက္ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳး မိမိတို႔ျပည္နယ္ သာယာဝ ေျပာေရးအတြက္ဆိုလ်င္ သူတစ္ပါးကို မဲေပးေနသ၍ သူတစ္ပါးကိုအထင္ႀကီးၿပီး ကိုယ့္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို အထင္ ေသးေနသ၍ မိမိတို႔ေမ်ာ္လင့္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရာယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးသည္ ျမင္သာျမင္ၿပီး မၾကင္ရသည့္ဘဝျဖင့္ ဆက္လက္ေလ်ာက္လွမ္းရအုံးမည္ျဖစ္သည္။
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးကိုကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ႀကီးမ်ားက တူညီေသာ ေျပာဆိုခြင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိမွသာလ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္မည္ဟု သုံးသပ္တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ရပါသည္။

က်မ္းကိုး=ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း
တကၠသိုလ္ခြန္အာကာ
ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.