Wednesday, February 1, 2017

''အာလူးစိုက္ပ်ဳိးနည္းအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း''

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံရိွလူဦးေရအမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံၿပီး အသက္ေမြးျမဴၾကေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာလူးအမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ပင္လာင္း၊ ေနာင္တရား၊ ပင္းတယ(က်ဳံး)၊ ကေလာ၊ ဟဲဟိုး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းရိွ(ဆင္ျဖဴကြ်န္း) စသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေရ၊ ေျမ အေနအထားေပၚမူတည္၍ ေနရာေဒသမေရြး စိုက္ပ်ဳိးလာၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။ အာလူးကို အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္သံုးႀကိမ္စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ မိုးႀကိဳကာလ (ဧၿပီလမွ ဇြန္လိႈင္လ)၊ မိုးရာသီ (ၾသဂုတ္လမွ ဇန္န၀ါရီလ)၊ ေဆာင္းရာသီ (ဒီဇင္ဘာလမွ ဧၿပီလ) စသည့္ကာလမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ မ်ဳိးဥအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွရာ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ဳိးသည့္''မ်ဳိးဥ''မွာ အပြင့္ျဖဴမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး (ပိုးဒဏ္ပိုခံႏိုင္ၿပီး ဟင္းလ်ာအျဖစ္) အသံုးျပဳၾကသည္။ နယ္သာလန္မ်ဳိးသည္ (အာလူးေၾကာ္၊ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္၊ အေၾကာ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအျဖစ္သာ) အသံုးျပဳၾကသည္။ အပြင့္ျဖဴမ်ဳိး အာလူးစိုက္ပ်ဳိးနည္းအခ်ဳိ႕ကို မိမိအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုပါသည္။

အာလူးစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ျပႆနာအခ်ဳိ႕မွာ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမ၊ ေျမၾသဇာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ စိုက္ေျမာင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း-ေဘာင္တင္ျခင္းနည္းစနစ္၊ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မမွန္ျခင္း၊ ေဆးဖ်န္းျခင္း၊ အပင္အားေကာင္းေသာ္လည္း ဥေသးေနျခင္း၊ ဥအထြက္နည္းျခင္း၊ ဥပုပ္ျခင္း၊ ေလာင္ေရာဂါ၊ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္မ်ားထဲမွ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ (၈၀)ရာခိုင္ႏွႈန္းခန္႔ အေရးပါေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေတာင္သူမ်ား အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ အာလူးအရြယ္အစားမွာ ၂၅-မီလီမီတာ ႏွင့္ ၃၅-မီလီမီတာၾကား(OK)ဆိုဒ္ဟုေခၚၾကသည္။ အာလူးမ်ဳိးေစ့ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ (၃)ခ်က္မွာ (၁)ေရာဂါရိွမရိွ (အာလူးအခြံကြာေနျခင္း၊ အာလူးေပၚတြင္ အဖုအထစ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ အာလူးကို ခြဲၾကည့္ရာ၌ လက္စြပ္ကြင္းပံုေပၚေနျခင္း၊ အာလူးထိပ္ပိုင္းတြင္ မိႈတက္ေနသည့္အျဖဴစက္ရိွေနျခင္းစသည့္ လကၡဏာမ်ား)၊ (၂)အရြယ္အစား၊ (၃)အာလူးရင့္မရင့္ (အခြံကြာေနျခင္း) စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးကာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အာလူးစိုက္ပ်ဳိးရန္ေျမေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏုန္းဆန္ေသာေျမ (ဥပမာ-ေရသြင္းစပါးစိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေျမအမ်ဳိးအစား၊ အနီေရာင္သန္းသည့္ေျမ) ၎ေျမမ်ဳိးသည္ ေၾကမြလြယ္သည့္အတြက္ အာလူးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္။ ေျမထြန္ယက္ရာ၌ ပံုမွန္အားျဖင့္ အနက္ ၁-ေပခန္႔ရိွၿပီး ေျမကိုညက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေျမညက္ပါမွ အာလူးဥအထြက္တိုးမည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ေျမာင္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၆-လက္မခန္႔ေျမာင္းေဖာ္ၿပီး ပင္ၾကား ၈-လက္မ၊ တန္းၾကား ၂၈-လက္မခန္႔ ပံုမွန္ထားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ၎လက္မထက္ စိမ့္လြန္းလွ်င္လည္း ေရာဂါပိုးကူးစက္လြယ္-ျပန္႔လြယ္ျခင္း၊ က်ဲလြန္းလွ်င္လည္း အပင္မွအရိပ္ ရရိွမႈနည္းပါးသည့္အတြက္ အစိုဓာတ္ကိုၾကာရွည္မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေပ။ စိုက္ေျမာင္းထဲတြင္ ေျမၾသဇာကို ပထမဦးစြာထည့္ရမည္။ အာလူးမ်ဳိးေစ့ခ်ၿပီး ေျမၾသဇာေနာက္မွထည့္ျခင္းသည္ ေျမၾသဇာမ်ား အာလူးမ်က္စံ ေပၚတြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္အတြက္ ၎ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ ဥပုပ္တတ္ေပသည္။ အာလူးေဘာင္တင္ရာတြင္ အျမင့္ ၆-လက္မခန္႔ တင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ၆-လက္မေအာက္ ေဘာင္တင္ပါက အားလူးဥဆင္းခ်ိန္တြင္ ဥမ်ားေပါေလာေပၚကာ ဥအစိမ္းေရာင္သို႔ေျပာင္းသြားၾကသည္ကို ႀကံဳရေပမည္။ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ၂၁-ရက္(သို႔) ၂၈-ရက္ၾကာျမင့္ပါက ပိုးမႊား(သို႔)ေရာဂါကာကြယ္ေဆး  ဖ်န္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ေနာက္ ေရာဂါအလုိက္ေဆးမ်ားအသံုးျပဳကာ ပံုမွန္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရမည္။ ေဆးဖ်န္းရာတြင္ ထိေသေဆးမ်ားကို အပင္ႏွင့္ကပ္ဖ်န္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ပင္လံုးျပန္႔ေဆးမ်ားကို အပင္ႏွင့္ခြာဖ်န္းႏိုင္သည္။ က်ေရာက္တတ္သည့္ ေရာဂါအခ်ဳိ႕မွာ ေလာင္ျဖဴ(အရြက္မ်ားပိုးစားထားသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း)၊ ေလာင္မဲ(အရြက္မ်ားသံေခ်း တက္ေနသည့္ပံုစံ) ၎ေရာဂါမ်ားမွစ၍ အရြက္၊ ပင္စည္၊ ဥ အဆင့္ဆင့္ကူးစက္ကာ အျခားေသာေရာဂါမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၎ေရာဂါမွစ၍ ေနာက္တစ္ခ်ီစိုက္ပ်ဳိးမည့္ အာလူးခင္းအထိ ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္သည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အာလူးဥတူးခ်ိန္တန္သည္အထိ လိုအပ္သည့္ကာကြယ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳကာ ဂရုတစိုက္ပံုမွန္စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈရန္လိုအပ္ေပသည္။

ေျမၾသဇာအသံုးျပဳရာတြင္ (N-P-K) ဆိုသည့္စကားလံုးကို သိထားသင့္္ေပသည္။ (N=Nitrogen) ဆိုသည္မွာ အစာခ်က္လုပ္ရာတြင္ အားေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး အရြက္ကိုရွင္သန္ႀကီးထြားေစသည္။ (P=Phosphate)ဆိုသည္မွာ အပင္အျမစ္၊ ဥ ျဖစ္ေပၚမႈကို အားေပးေစသည္။ (K=Potassium)ဆိုသည္မွာ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးအတြက္ အေရးပါသည္။ အာလူးတစ္ဧကစိုက္ခင္းတြင္ ပံုမွန္အသံုးျပဳရမည့္ ေျမၾသဇာမွာ (N=80kg), (P=75kg), (K=90kg) ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူအခ်ဳိ႕သည္ ၎(N-P-K)ကို မသိသည့္အတြက္ ေျမၾသဇာအသံုးျပဳရာတြင္ N-P ပါေသာ္လည္း K မပါ၊ N-K ပါေသာ္လည္း P မပါ စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အပင္အားေကာင္းေသာ္လည္း ဥေသးေနျခင္း၊ ဥႀကီးေသာ္လည္း ဥအေရအတြက္နည္းျခင္း စသည့္လကၡဏာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ရရိွရန္ ရက္ေပါင္း(၉၀)ထားရိွၿပီး ေရာဂါကင္းရွင္းရန္အတြက္ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေပးရမည္။ ၇၅ - ရက္ ေက်ာ္လြန္ပါက အပင္ႀကီးထြားမႈကိုအားမေပးရန္အတြက္ အပင္မ်ားကို ရိတ္သိမ္းေပးရမည္။ ဥတူးေဖာ္ရာတြင္လည္း စနစ္တက်ရိွရန္လိုအပ္ေပသည္။ ဥတူးရာတြင္ အနာပါေနသည့္ အလံုးမ်ားကို မ်ဳိးဥႏွင့္ေရာမထားရပါ။ ေရာဂါကူးစက္လြယ္သည့္အတြက္ ဥပုပ္ႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစသည္။ သိုေလွာင္ရာတြင္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရရိွၿပီး ေအာက္ခံမွာ ၆-လက္မအထူထက္မေက်ာ္ေစဘဲ စိုထိုင္းမႈ ကင္းရမည္။ ဥပုပ္နည္းပါးေစရန္ႏွင့္ အျခားသတၱ၀ါမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈနည္းပါးေစရန္ ''ပါဒန္အမႈန္႔'' ကို ပက္ဖ်န္းႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရက္ေပါင္း(၉၀)ခန္႔သိုေလွာင္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ခ်ီအတြက္ ေရာဂါနည္းပါးသည့္ မ်ဳိးဥကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မိမိတတ္သည့္နားလည္ထားသည့္ အနည္းအက်ဥ္း မွ်ေသာ အာလူးစိုက္ပ်ဳိးနည္းအေၾကာင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔လည္း မိမိတို႔၏လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚမူတည္၍ ရရိွလာသည့္နည္းစနစ္မ်ားကို ဘ၀တူေတာင္သူမ်ားသိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းကာ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းရင္း.........။

မ်င္,မိုရ္;ခြန္
Powered by Blogger.