Tuesday, March 7, 2017

ဦးေဆာင္ျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္းမဟုတ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၇) ရက္


ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လွမ္းကိုင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ အဖြဲ႕သားအားလုံးအား စည္းရုံးဖြဲ႕စည္း၍ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျပဳကာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပၾသဝါဒေပး၍ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္ ဟူ၍ ဆိုရေပလိမ့္မည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လူတိုင္းဦးေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္အစစ္မဟုတ္ၾကေပ။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္ ဖခင္သည္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ဖခင္တိုင္းကား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မဟုတ္ၾကေပ။

“စား၊ ဝတ္၊ ေနေရးေျပလည္ေအာင္ ငါရွာေပးတာပဲ တာဝန္ေက်ၿပီ”ဟူေသာ ဖခင္မ်ား အမ်ားအျပားေတြ႔ဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုဖခင္မ်ိဳးသည္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ကား မျငင္းလိုေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကား အျပည့္အဝေထာက္ခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ဦးေဆာင္သူမ်ိဳးသာ ေခါင္းေဆာင္အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။ အဓိကကြဲျပားခ်က္မွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ Commitment ဟူေသာ အာမခံခ်က္ႏွင့္ Result ဟူေသာ ရလဒ္က အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္သည္ ရလဒ္အေျချပဳ ဦးေဆာင္သူျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္သူကား အလုပ္အေျချပဳျဖစ္သည္။ ရလဒ္အတြက္ အာမမခံေပ။

ဦးေဆာင္သူ ဖခင္ဘဝမွ ေခါင္းေဆာင္သူ ဖခင္ဘဝသို႔ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ရန္မွာ မိမိတို႔၏ အေျခခံအေရးႀကီးသုံးပါးျဖစ္ေသာ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး တည္းဟူေသာ အေရး(၃)ပါးသည္ ယခုေခတ္တြင္ မလုံေလာက္ေတာ့ေခ်။ ေကာင္းစြာ ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္မႈ၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘဝအာမခံခ်က္၊ ေထာက္ပံ့မႈစေသာ အျခားအေရးႀကီးငယ္မ်ားစြာ ပါဝင္လာမွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဖခင္ျဖစ္လာေပမည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈဟူသည္ အမ်ားျပည္သူကို သာမန္ထက္ပိုေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္ အျမင့္ဆုံး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းဟု နားလည္ႏိုင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္သည္ အမ်ားကို ညႊန္ျပရာျဖစ္ သည္။ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး မိမိ၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကိုလည္း အၿမဲတေစထက္ျမက္ေနေစရန္ ႀကိဳးစားေနသူလည္းျဖစ္ရမည္။ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲသူျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပါတို႔ကို လိုအပ္ေသာ ပုံသြင္းႏိုင္သူလည္းျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္သည္ လွည္းေခတ္၊ ေလွေခတ္မဟုတ္ေတာ့၊ အစြမ္းထက္ေသာ နည္းပညာခ်င္း စီးခ်င္းထိုးေသာေခတ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကလည္း သိမ္ေမြ႕ထက္ျမက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္ေနရေသာေခတ္ ျဖစ္လာေနၿပီ။ ေခတ္ႏွင့္အသားတက်မရွိပါက ေခတ္ကို မ်က္ေျချပတ္ပါက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္မည္မဟုတ္။ ကိုယ့္ေနရာ၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းကေလးမွ်ကိုသာ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေပမည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔တြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္တို႔တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ရွိမွသာလွ်င္ အၾကင္သူ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေပမည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရရွိႏိုင္ရန္ ေနာက္လိုက္တို႔ကလည္း ထိုက္သင့္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ၏ အရည္အခ်င္းကိုလည္း သိထားသင့္သည္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္လက္ခံတတ္ေသာ ေနာက္လိုက္တို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမရႏိုင္ေခ်။ အေနာက္ႏိုင္ငံက အေရွ႕ထက္သာသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ သူတို႔ေခါင္း ေဆာင္ကို ေဝဖန္သုံးသပ္ႏိုင္ၾကေသာ အရည္အခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္သည္ လိမ္ညာၿဖီးျဖန္း၍ ေတာ္ရိေလ်ာ္ရိလုပ္၍မရ လုပ္ခဲ့သမွ်တို႔ကို သုေတသီတို႔က မွတ္တမ္းတင္ထားတတ္ၾကသည္။

လူေတာ္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ခြင့္ရွိၿပီး လူညံ့မ်ားကား ဦးေဆာင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္ၾကသည္။ (ဥပမာ- အေဖက ေငြရွိ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီတြင္ သားက အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝေသာ္လည္း ဦးေဆာင္သူေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ေခါင္းေဆာင္ကား ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။)

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔သည္ ေနာက္လိုက္တို႔ကို ျပဳျပင္ရ၏။ ျပင္ပျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ရြာ၊ အစုအဖြဲ႕တို႔၏ စည္ပင္ဝေျပာမႈကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အနာဂတ္ကိုလည္း အာမခံခ်က္ေပးရသည္။ ဥပေဒကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာရသည္။ အမ်ားကို ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔လည္း သေဘာထားရသည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္အတြက္ ဘာမွမရွိ၊ ကိုယ့္အတြက္ သူတု႔ိလုပ္ေနၾကသည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သူတို႔အတြက္ ကိုယ္လုပ္ေနရျခင္းသာ ျဖစ္လာ၏။

ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အတြင္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈက ပို၍ ခက္ခဲသည္။ မိမိ၏ ခံယူခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ အနာဂတ္အျမင္စေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ခံယူခ်က္တို႔ကို ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္ ျပဳျပင္ရသည္။ အျခားေသာ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာတို႔ကိုလည္း ဆည္းပူးရသည္။ ထို႔ျပင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ အရာအားလုံးကို မသိႏိုင္၊ သိရန္လည္းမျဖစ္ႏိုင္။ လူေတာ္တို႔ကို သုံးစြဲရဲေသာ သတၱိလည္းရွိရေပသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္စကား၊ အႀကံဥာဏ္ျဖစ္ပါက ခ်င့္ခ်ိန္၍ မွ်တစြာ ဆုံးျဖတ္ရသည္။ အဆုံးအျဖတ္ မွန္ကန္ရန္ ညဏ္ရွိရေပမည္။ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ရန္ကား ခက္ခဲေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ကား မလြယ္ကူေပ။

မိြဳးပိုမူ - စႏၱာခမ္း (ပင္ေလာင္း)
ကိုးကားခ်က္ - သိဖို႔လား၊ ရွိဖို႔လား (ေနဇင္လတ္)
ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္(ဦးေမာင္ေမာင္)
Powered by Blogger.