Wednesday, April 5, 2017

အနာဂါတ္မိခင္ေလာင္းမ်ားသို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၆) ရက္

လူတို႔သည္ေမြးကင္းစမွ ေသဆံုးသည္အထိ အစာအာဟာရမ်ားကို အသက္ရွင္သန္ရန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ေစရန္အတြက္ စားေသာက္ၾကရသည္။ စားေသာက္မႈစနစ္မွန္ကန္လွ်င္ အသက္ရွည္စြာေနရၿပီး ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးကာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔စားသည့္ အစားအစာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းႏိုင္သကဲ့သို႔ အစားအစာေၾကာင့္လည္း က်န္းက်န္းမာမာႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္စြာ ေနထိုင္သြားၾကရသည္လည္းရွိသည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားၿပီး ေခတ္မီတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူတို႔၏ေနထိုင္ စားေသာက္မႈသည္လည္းေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ စားေသာက္မႈပံုစံ ဟုဆိုရာတြင္ အစာအဟာရ မွ်မွ်တတစားရန္ႏွင့္ အစာအုပ္စုသံုးအုပ္စုႏွင့္အညီစားေသာက္ရန္ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂါတ္တြင္ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ၿပီးဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ကေလးမ်ားေမြးဖြားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မိခင္မွအစျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးသည္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီကတည္းကပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ညီညြတ္မွ်တေသာ အစာအာဟာရကို ရရွိရန္လိုအပ္ၿပီးမိမိတို႕ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားေရး၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေရး၊ ေနာင္အရြယ္အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီးႏို႔တိုက္ေကၽြးႏိုင္ရန္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီးအဟာရျပည့္၀သည့္ အစားအစာမ်ားကို အပ်ိဳဝင္ခ်ိန္မွစ၍ လိုအပ္သည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းသည့္မိခင္မွ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာကေလးငယ္မ်ားကို ေမြးဖြားေလ့ရွိသည္ျဖစ္ရာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မ်ားမ်ားစားေပးရန္လိုအပ္သည္။

မိခင္သည္သေႏၶစတည္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အစားအစာကိုမ်ားမ်ားစားဖို႔ရန္လိုအပ္ၿပီး ပံုမွန္စားေနက်သံုးႏွပ္မွ ကိုယ္ဝန္ရလာသည္ႏွင့္ သံုးႏွပ္ထက္ပိုစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕စားမွသာ မိခင္က်န္းမာၿပီး ကေလးအေနထားမွန္ကန္ကာ သန္မာႀကီးထြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ မိမိရင္ေသြးကိုလည္း လြယ္ကူစြာေမြးဖြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေရွးရိုးအစြဲေၾကာင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကအစားေရွာင္ခိုင္းသည္မ်ားလည္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ မိမိေရွာင္ေသာအစာမ်ားသည္ မိခင္ႏွင့္ကေလးအတြက္ အာဟာရျဖစ္မည့္အစာျဖစ္လွ်င္ အမွန္တကယ္အာဟာရျဖစ္ေစမည့္အစာမ်ားကို ဆံုးရႈံးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕မျဖစ္ရန္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနကိုသြားၿပီး အကူအညီယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အစာအဟာရနည္းပါးပါကမီးဖြားခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြားရန္ခက္ခဲသည့္ျပႆနာရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလးသည္လည္း ေပါင္မျပည့္ဘဲေမြးဖြားလာႏိုင္ၿပီး ကေလးသည္ အလြန္ေသးငယ္ေနႏိုင္ၿပီး ေပါင္မျပည့္ဘဲေမြးဖြားလာသည့္ကေလးသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ အားနည္းေစပါသည္။ ကေလး၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးသည္လည္း က်န္းမာေရးခ်ဳခ်ာ၍ မၾကာခဏဖ်ားနာၿပီး ဉာဏ္ရည္ႏွိမ့္က်ကာ သင္ယူႏိုင္စြမ္းအားနည္းသြားေစတတ္သည္။ ထိုသို႕မျဖစ္ရန္မွာ မိခင္အေနျဖင့္ အထူးဂရုစိုက္ရန္လိုၿပီး အာဟာရျဖစ္ေစေသာအစာမ်ားကိုသာ စားသံုးသင့္ပါသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားသည္ မိမိတို႔စားသည့္အစားအစာမွာ အစာ(၃) အုပ္စုပါဝင္ေအာင္မွ်မွ်တတစားေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ အစာ(၃)အုပ္စုဆိုသည္မွာ အင္အားျဖစ္ေစေသာ အစားအစာမ်ား - ဥပမာအားျဖင့္ ထမင္း၊ ေျပာင္း၊ ပိန္းဥ၊ ပီေလာပီနံႏွင့္ အာလူးစသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားေစေသာအစားအစာမ်ား - ဥပမာအားျဖင့္ အသား၊ ငါး၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ႏို႔စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါကာကြယ္ေစအစားအစာမ်ား - ဥပမာအားျဖင့္ အဝါေရာင္ႏွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္အသီးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ အစိမ္းရင့္ေရာင္အရြက္မ်ား စသည္တို႔ကိုပါဝင္ေအာင္မွ်မွ်တတစားေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္သန္႔ရွင္းေသာေရကို ေန႔စဥ္ပံုမွန္မ်ားမ်ားေသာက္ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး အိုင္အိုဒင္းဆားကို အသံုးျပဳရန္၊ က်န္းမာေရးသားဖြားထံ သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမွေပးေသာ သံဓာတ္ႏွင့္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ပါေသာအားေဆးမ်ားကိုပံုမွန္ေသာက္သံုးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
 
အမ်ားအားျဖင့္အခ်ိဳ႕ေသာ မဖံြ႕ၿဖိဳးသည့္ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတနည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အစာအာဟာရျပည့္ဝေသာအစာမ်ားရွိေသာ္လည္း မည္သည့္အစားအစာသည္ အစာအာဟာရျပည့္ဝေသာအစားအစာကို စားသံုးရန္မသိရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သလိုစားေသာက္ေနၾကသည့္အတြက္ မိမိတို႔သာမက ေနာင္ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလးအတြက္ပါျပႆနာရွိလာႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈရွိေနၾကသည္ကိုလည္းစာဖတ္သူတို႔အသိပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္အစာအုပ္စုအေၾကာင္းကို သိေသာ္လည္း မိသားစုစီးပြားေရးအဆင္မေျပျခင္းေၾကာင့္ အာဟာရရွိေသာအစာမ်ားကို မဝယ္စားႏိုင္သည့့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္မိမိတို႔သည္ ေစ်းႀကီးေသာ အသား၊ ငါးမ်ားမဝယ္စားႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ေဒသထြက္ျဖစ္ေသာသီးႏွံမ်ားမွ အာဟာရျပည့္ဝေသာ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း  အာဟာရျပည့္ဝေစရန္ စားသံုးႏိုင္ပါသည္။ ထုိအစာအဟာရမ်ားကို တစ္နပ္လွ်င္ အစာသံုးအုပ္စုပါဝင္ရန္ သာမွ်မွ်တတပါဝင္ေအာင္စားေပးဖို႔ရန္လိုပါသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိအသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ေသဆံုးရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား၌ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးသံုးဦးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ အဟာရခ်ိဳ႕ တဲ့မႈေၾကာင့္ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးလ်က္ရွိသည္။ အာဟာရျပည့္ဝမႈမရွိေသာကေလးမ်ားသည္ ႀကီးထြားမႈေႏွးေကြးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္မထြားျခင္း၊ ဉာဏ္ရည္မဖံြ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအျပင္ မၾကာခဏဖ်ားနာျခင္း(ခ်ဳခ်ာျခင္း)ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ရွိသင့္သည့္ အရပ္အေမာင္းမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေတြ႔ႀကံဳခံစားရပါသည္။ အဆိုပါ ကေလးမ်ားသည္ အာဟာရ ျပည့္ဝေသာကေလးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာလူႀကီးဘဝေရာက္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါး၍ ဝင္ေငြရွာႏိုင္မႈ ပိုမိုအားနည္းေလ့ရွိသည္။ အစာအာဟာရသည္ တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးကိုသက္ေရာက္ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ဂရုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈျဖစ္ရျခင္းမွာ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ အစားအစာ အမ်ိဳးအစားမ်ား မရရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အာဟာရမျပည့္ဝသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္ဝသည့္ ကေလးမ်ားကို ေမြးဖြားေလ့ရွိၿပီး ရပ္ရြာအတြင္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈသံသရာကို ဆက္လက္စီးဆင္းေစသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ တစ္ဦးခ်င္းသာမက အိမ္ေထာင္မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတစ္ရပ္လံုးကိုလည္း စီးပြားေရးရႈေထာင့္မွ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးေစပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာမိခင္မွ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေသာကေလးကိုေမြးဖြာႏိုင္ရန္ အစာသံုးအုပ္စုပါ၀င္ေသာအစာအဟာရမ်ားကိုစားသံုးသင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အာဟာရသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္သူမ်ားက ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေသာမိသားစု၊ ရပ္ရြာႏွင့္ လူ႕ေဘာင္အသိုက္အဝန္းကိုတည္ေဆာက္ေနၾကပါသည္။ အာဟာရျပည့္ဝစြာ ေကၽြးေမြးျပဳစုထားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေကာင္းစြာႀကီးထြား၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ဖ်ားနာမႈ နည္းပါးကာ ေက်ာင္းေနစဥ္ထူးခၽြန္သကဲ့သို႔အရြယ္ေရာက္လာပါကလည္း ဝင္ေငြေကာင္း၍ အသက္ရွည္ က်န္းမာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ (NGO) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အစာအာဟာရႏွင့္ ကေလးမ်ားက်န္းမာစြာေမြးဖြားႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသအသီးသီးတြင္ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိရာ မိခင္ေလာင္းျဖစ္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေစ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးပါက ထိုသင္တန္းမ်ိဳးကို တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္လွပါသည္။ သို႔မွသာ အနာဂါတ္တြင္ ႏိုင္ငံ့အတြက္၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး အားကိုးအားထားရေသာ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းရတနာမ်ား ေမြးဖြားလာႏိုင္မည္ဟု တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ခဲဳင္းမူ;ေပ;
(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.