Thursday, May 11, 2017

ငါတို႔ဘာေၾကာင့္ မဲေပးခဲ့ၾကတာလဲ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္


ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုးလို႔ ႏွစ္သစ္ကို ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္ေသာ ရက္အခါသမယမွာ မိမိတို႔ လူမ်ားသည္လည္း မိမိသက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးကို စိတ္သစ္လူသစ္ႏွင့္ က်ရာအခန္းက႑ကို ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္ကို ေရာက္ရိွလာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္လည္း စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိသည္ စိတ္သစ္လူသစ္ႏွင့္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား မိမိ၏အာရံုအေတြး၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေၾကာင္းအရာသည္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ လြန္ခဲ့ေသာ မိဘျပည္သူမ်ား ရင္ခုန္လႈပ္ရွားဖြယ္ျဖစ္ေသာ မိမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အေျပာင္းအလဲႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကာလႏွင့္ မၾကာေသးေသာကာလ တစ္ခုကၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ အေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေတြးေတာေနမိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေတြးေတာေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ဆိုလ်ွင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြႀကီး မတိုင္ခင္ ရက္ေပါင္း (၆၀) အလိုမွာ မိမိတို႔ျပည္သူလူထုအတြက္ ရင္ခုန္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စကားမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာၾကားခဲ့ၾကရမည္မွာ လူတိုင္းပင္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္တာဝန္သိျပည္သူမ်ားလည္း ရင္ခုန္ခဲ့ၾကသလို ျပည္သူမ်ား၏တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္လည္း တက္ၾကြစြာစည္းရံုးေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရေသာ ကာလပင္မဟုတ္ပါေလာ့။

ထိုကာလကို ျပန္လည္ေတြးေတာၾကည့္ပါစို႔။ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ စည္းရံုးေရး ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား စေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း ျပည္သူလူထုမ်ားကလည္း တာဝန္သိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ေန႔၌ တာဝန္ကိုယ္စီျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပါတီကို မိမိ၏သေဘာဆႏၵျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔မဲေပးၾကျခင္းမွာ မိမိသည္လည္းတစ္ဦးအပါဝင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔သည္ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေဟာၾကားသြားေသာ စကားမ်ားအရ မဲေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း ရိွေနသလို ေဆာင္ပုဒ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္းမဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မည္သို႔မည္ပံု မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေနပါေစ မဲဆႏၵရွင္တိုင္းသည္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ကို မဲဆႏၵရွင္ျဖစ္သူတိုင္း အသိပင္ျဖစ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္ပါသည္။

မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာေဒမ်ားအတြင္းရိွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိေဒသကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္သင့္သည္ကို ယခုေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္ေသာ ခုႏွစ္သစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္တိုင္ခံစားမိသည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္နည္းသူ က်န္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားလည္း ခံစားမိသူမ်ား ရိွေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဆာင္ပုဒ္ကို ၾကည့္၍မဲေပးျခင္းမ်ိဳး ရိွေနသလို လူကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း ရိွခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မိမိေဒသကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကသာ လိုလားမိပါသည္။ မိမိတို႕ျပည္သူလူထုမ်ားမဲေပး၍ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ၿပီး ျပဳျပင္ေပးေစလိုပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သည္ မိမိအႏိုင္ရေသာေဒသ၏လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရ၊ မီး၊ လမ္းတံတား စေသာ အစစအရာရာကို တတ္ႏိုင္တတ္အားေသာဘက္မွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖည့္ဆည္းေပးေစလိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႕ေတာင္းတေနရသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏တာဝန္ကို ကိုယ္စားထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရသည္ဟု ဆိုလိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသိုဆိုလိုျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုကိုယ္စား လြတ္ေတာ္အမတ္က စိတ္ပါဝင္စားမႈမရိွလ်ွင္ မဲဆႏၵရွင္လူထုသည္ အားကိုးရာမဲ့ဘဝႏွင့္ မိမိေဒသအေမွာင္ဖံုးလႊမ္းျခင္း ဆက္လက္ခံေနရမည္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္၏စိတ္ေနသေဘာထားသည္ မိမိမဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလအတြင္း ေဟာေျပာစည္းရံုးခဲ့ေသာ ေဟာေျပာခ်က္အတိုင္း မေျပာင္းလဲေသာစိတ္ထား၊ ျပည့္ဝေသာသေဘာထားမ်ားျဖင့္ ထိုသေဘာထားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ သေဘာထားျပည့္ဝမႈျဖင့္ ျပန္လည္လွည့္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ ဤသို႔ေျပာဆိုရျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပရိွမွသာ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ လူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေသာ္လည္း မည္သို႔မည္ပံုေတာင္းဆိုရမည္ကိုပင္မသိေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ေက်းရြာ ျပည္သူလူထု (မဲဆႏၵရွင္မ်ား) ထိုသို႔ေတာင္းဆိုႏိုင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလအတိုင္း စိတ္ရွည္သညး္ခံမႈျဖင့့္ ကြင္းဆင္းရွင္းလင္းေပးေစလိုပါသည္။ (ဥပမာ- လမ္း တံတား လိုအပ္၍ ေတာင္းဆို ရမည့္နည္းလမ္း၊ ေရ၊ မီးလိုအပ္၍ေတာင္းဆိုရမည့္နည္းလမ္း စသျဖင့္)စသည္မ်ားကိုႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး နည္းလမ္းတက်ရွင္းျပေစခ်င္ပါသည္။ ဤသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအမွန္ပင္ျဖစ္ေပမည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားလံုးသည္ ရိုးသားႀကိဳးစားေသာတာဝန္သိျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မဲေပးရမည့္ရက္တြင္ တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ပစ္ပယ္ထားခဲ့ၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုယ္စီျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္ဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေဒသကို ကိုယ္စားျပဳေစခ်င္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ အေတြးမ်ိဳးျဖင့္ မဲေပးမႈ ရိွေနသလို ပါတီႀကီးကို ေလးစား၍ မဲေပးခဲ့သည္မ်ိဳးလည္းရိွေနသည္။ ထိုသို႔မကေသးဘဲ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ရိွေန၍ မိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကို အားကိုးတစ္ႀကီးျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳးပါတီကို ျပန္လည္မဲေပးခဲ့ၾကသည္မ်ားလည္းရိွ ေနပါေသးသည္။ ဤသို႔မိမိလူမ်ိဳးပါတီကို မဲေပးရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း မ်ားစြာရိွေနပါသည္။ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိေဒသ၏ အခက္အခဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိလူမ်ိဳးကသာ နားလည္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကလည္း ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္တာဝန္သိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္မဲေပးခဲ့ၾက၍ အႏိုင္ရရိွၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မရႈံးသင့္ဘဲ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၾကရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ဒုႏွင့္ေဒးပင္ ျဖစ္သည္ကို လူတိုင္းေတြ႔ျမင္ေနၾကပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူေဆာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မိမိအႏိုင္ရေသာ ေဒသ၏အက်ိဳးကို မဲဆြယ္စည္းရံုးခ်ိန္ကလိုပင္ စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳးစားေပးမည္ဆိုလ်ွင္ ေနာင္လမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ေရာ မိမိကိုယ္စားျပဳမည့္ ပါတီအတြက္ပါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ မိမိအႏိုင္ရေသာ ေဒသကို ျပန္လည္လွည့္ၾကည့္ရန္ ဝန္ေလးေနမည္ဆိုလ်ွင္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ အႏိုင္ရရိွရန္လြန္စြာခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကိုၾကည့္ၿပီး သင္ခန္းစာယူၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရွိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း သတိဝိရိယႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါသည္။

နန္းေဆာင္းေလေျပ (ေတာင္ႀကီးတစ္ဝိုက္)
Powered by Blogger.