Thursday, May 11, 2017

ႏွစ္ရာမေရာက္ပဲ ခ်စ္ရာေရာက္ေစခ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္


မိမိကဲ့သို႔ လူသားမ်ားအားလံုးသည္ မိဘႏွစ္ပါးမွအစျပဳ၍ “လူ”လုိ႔ျဖစ္ေပၚလာၾကရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏ပင္ကိုဗီဇသည္ ကမာၻေပၚရွိသက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားအားလံုးထက္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ သာလြန္စြာျမင့္မားသည့္ သတၱ၀ါတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးအေၾကာင္း၊ အဆိုးအေကာင္းကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ အနာဂါတ္လမ္းေၾကာင္း သာယာေျဖာင့္ျဖဴးေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္၊ ရွာေဖြ၊ လုပ္ကိုင္ေနၾကရာ၀ယ္ မိဘေကာင္း၊ ဆရာသမား ေကာင္းသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအားကိုးရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မိဘ၊ ဆရာသမား၊ လူႀကီးသူမတို႔၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈမရွိပဲႏွင့္ေတာ့ မည္သုိ႔မွေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေအာင္ျမင္မႈကိုမရလွ်င္ လူပံု အလယ္တြင္ တင့္ေတာင္းတင့္တယ္ရွိမေနပဲ မ်က္ႏွာငယ္စရာ၊ အရွက္ရစရာမ်ား ျဖစ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးသည္ ရင္ေသြးငယ္သားသမီးေလးမ်ား၏ ပထမ ျမင္ဆရာ၊ သင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မိဘမ်ားကိုရည္ရြယ္ၿပီးေရးထားသည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ ဤကမၻာေပၚရွိ မိဘတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ရင္ေသြးငယ္သားသမီးေလးမ်ားကို မိမိတို႔၏အသက္ထက္ပင္ ပို၍တန္ဖိုးထား ခ်စ္ခင္၊ ျမတ္ႏိုးၾကသည္။ မည္သည့္မိဘမဆို မိမိ၏သားသမီးမ်ားကို မိသားစု၊ အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္ အားကိုးရသည့္ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းရတနာမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ၾကသည္။ သားသမီးတို႔၏ဘ၀ခ်မ္းသာ၊ ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ မိဘတို႔လည္းစိတ္ခ်မ္းသာၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိဘတုိင္းသည္ သားသမီးမ်ားအေပၚတြင္ မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာမွ်မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သားသမီးမ်ားကိုအၿမဲတမ္းျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္ေသာ ဆႏၵတစ္ခုသာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘတုိင္း မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ား အနာဂါတ္သာယာလွပေအာင္ ႀကိဳးစားဖန္တီး ေပးၾကသည္။ ဤသို႔ ျပဳစု၊ ပ်ိဳးေထာင္၊ ဖန္တီးရာတြင္လည္း ပညာသားပါပါ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတတ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။  အခ်ဳိ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကိုမခ်စ္တတ္လွ ခ်စ္ေသာ္လည္း ခ်စ္ရာ မေရာက္ဘဲ ႏွစ္ရာေရာက္ရသည့္ သက္ေသသာဓက အေျမာက္အမ်ား ႀကံဳဖူး၊ ၾကားဖူးၾကမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္တတ္ေအာင္ ခ်စ္ရမည္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

မိဘတိုင္းသည္ ရင္ေသြးငယ္သားသမီးေလးမ်ား၏ ပထမၾကားဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ သင္ဆရာမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ပထမဆရာမ်ားဟုဆိုသည့္အတိုင္း မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္၊ ႏုတ္၊ အမူအယာမ်ားကို သားသမီးတို႔၏ေရွ႕တြင္ ဆင္ျခင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူတို႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလိုက္ၿပီးေျပာင္းလဲတတ္ သည့္ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ “အတုျမင္ အတတ္သင္”ဟုဆိုသည့္အတိုင္း မိမိတို႔၏ရင္ေသြးငယ္သားသမီး မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္ပံုတို႔ကိုလုိက္၍ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္ၾကမည္ပင္ျဖစ္သည္။ မိဘသည္ သားသမီးမ်ား၏ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္း၊ တပည့္မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း”ဟုဆိုသည့္အတိုင္း မိဘမ်ား သြန္သင္ဆံုးမမႈေကာင္းလွ်င္ သားသမီးသည္ လည္းေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိဘမ်ား သြန္သင္ဆံုးမမႈညံ့ဖ်င္းလွ်င္ သားသမီးမ်ားသည္လည္း လူဆိုး၊ လူေပမ်ား ျဖစ္ေနၾကမည္္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘတိုင္း သားသမီးမ်ား၏စံျပေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥယ်ာဥ္မွဴးသည္ မိမိစိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ပန္းမ်ား လွပတင့္္တယ္ၿပီး ေ၀ဆာစြာဖူးပြင့္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၾကရသည္။ အပင္သန္ၿပီး ပိုးမက်ေအာင္ ေဆးျဖန္းေပးျခင္း၊ ေရေလာင္းေပးျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း စသျဖင့္ျပဳလုပ္ေပး ရသည္။ ထိုမွသာလွ်င္ မိမိစိုက္္ပ်ဳိးသည့္ပန္းမ်ား လွပေ၀ဆာၿပီး လူတကာ ႏွစ္သက္၊ ျမတ္ႏိုးၾကမည္ ပင္ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားသည္ သစ္ပင္၊ ကၽြန္းပင္ႏွင့္လည္း အလားသ႑ာန္တူညီေပသည္။ အပင္ငယ္ခ်ိန္မွထြက္လာသည့္ အကိုင္းအခက္မ်ားကို ရွင္းလင္းခုတ္ျဖတ္ေပးမွသာလွ်င္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ သစ္ေကာင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ ထြက္လာေသာ အကိုင္းအခက္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း မရွိပါက တန္ဖိုးနည္းေသာ ထင္းေလာင္စာဘ၀ကိုသာ ေရာက္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို တန္ဖိုးျမင့္ေစလိုလွ်င္ ကေလးအရြယ္ကတည္းကပင္လွ်င္ သားသမီးမ်ား၏ မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္၊ အေလ့အထမ်ားကို အႏုနည္းတစ္လွည့္၊ အၾကမ္းနည္း တစ္ဖန္ လိုသလို ေျပာဆိုဆံုးမျခင္း၊ ကေလးဟုဆိုသည့္အတိုင္း ပံုျပင္မ်ားျဖင့္ သာဓကထားကာ ေျပာဆိုဆံုးမရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ မိမိတို႔၏ရင္ေသြးငယ္သားသမီးမ်ားသည္ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ သားသမီးရတနာမ်ားျဖစ္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေျပာဆိုဆံုးမရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ရိုက္ၿပီးဆံုးမသင့္လွ်င္ ရိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရိုက္နက္ျခင္းမျပဳပါက ကေလးသည္လည္း မေကာင္းမႈျပဳရန္ ေၾကာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆို၊ ရိုက္နက္ဆံုးမရာတြင္လည္း အလြန္အက်ဴးမျဖစ္ေစရန္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ အလြန္အက်ဴးေျပာဆိုရိုက္နက္ဆံုးမျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းႏွင့္္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ပိုင္းယိုယြင္းမႈျဖစ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကေလးငယ္ကို အညႊန္႔ခ်ဳိးလိုက္ျခင္းႏွင့္ တူေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေျမႇာက္ပင့္သင့္သည့္ေနရာတြင္လည္း ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆိုေပးရမည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆိုေပးျခင္းေၾကာင့္ သားသမီးေလးမ်ား၏ ေတြးေခၚ မႈ၊ တီထြင္ ႀကံဆမႈစြမ္းရည္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည္။

မူႀကိဳေက်ာင္းေနအရြယ္ေရာက္လာလွ်င္လည္း သားသမီးမ်ားေက်ာင္းတက္ခ်င္ေအာင္ ဆဲြေဆာင္ စည္းရံုးရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသည္ လူသားတိုင္းမျဖစ္မေန သင္ၾကားတတ္ေျမႇာက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ပညာေရႊအိုး လူမခိုး”ဟုဆိုသည့္ဆိုရိုးစကားအတုိင္း မိမိ၏ရင္ေသြးငယ္သားသမီးေလးမ်ားကို ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္၊ သံ၊ ပတၱျမားစသည့္ အေမႊေပးမည့္အစား ပညာကိုသင္ၾကားတတ္ေျမႇာက္ေစျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာအေမႊပင္ျဖစ္သည္။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဥစၥာေပါမ်ားေသာ္လည္း ပညာမတတ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဒုကၡေရာက္ရသည့္ သာဓကမ်ားကိုလည္း ၾကားဖူးၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ရင္းေသြးငယ္ သားသမီးမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမရိုက္မည္ကိုစိုးသည့္ေၾကာင့္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအႏိုင္က်င့္မည္ကိုစိုးသည့္ ေၾကာင့္ ပညာကိုမသင္ၾကားေစျခင္းသည္ ကိုယ့္သားသမီး၏ နား၊ မ်က္စိႏွင့္ အနာဂါတ္တက္လမ္းမ်ားကို မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းႏွင့္တူေပသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ ကိုယ့္ရင္ေသြးငယ္သားသမီးမ်ားကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ ဆိုလွ်င္ ခ်စ္တတ္ရန္အထူးလိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာ သားသမီးမ်ား၏အနာဂါတ္သည္ သာယာလွပၿပီး တိုးတက္ေအာင္ျမင္မည္ပင္ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားအားလံုး မိမိ၏ရင္ေသြးငယ္သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္ရာမွ ႏွစ္ရာ မေရာက္ေစဘဲ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ခ်စ္တတ္ပါေစေၾကာင္း တိုက္တြန္းရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမိသားစုဘ၀ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ခြန္ေက်ာ;ေခါင္;
ထီရီးေဟာ္ထို
Powered by Blogger.