Tuesday, May 16, 2017

လူတိုင္းအတြက္ က်န္းမာေရးအေလ့အက်င့္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၆) ရက္


မိမိတို႔ လူသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးစေသာ လူမႈေရးကိစၥအဝဝတြင္ လက္ရွိ အေျခအေနထက္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အမ်ိဳးသားလူထုတစ္ရပ္လုံးက ညီညီညြတ္ညြတ္ တက္တက္ၾကြၾကြဇြဲရွိရွိႏွင့္ ႀကိဳးစားျမွင့္တင္ေပးရန္ မ်ားစြာလိုအပ္လွေပသည္။ အျခားလူမ်ိဳးေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ အလက္အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုပါသည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္ လူတိုင္းလူတိုင္း က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီး သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္။ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္မွလည္း ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဓနအင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ပါဝင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးသည္ အေရးႀကီးလွေသာ လူမႈေရးကိစၥတစ္ရပ္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေက်းလက္က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျမွင့္တင္ေပးေနပါသည္။ ေတာေခါင္ေခါင္ အစြန္အဖ်ားက်က် တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ က်န္းမားေရး အသိပညာနည္းပါးၿပီး မွားယြင္းေနေသာ က်န္းမာေရးအေလ့အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးေနလ်က္ရွိသည္။ သိပၸံနည္းက်ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးလ်က္ရွိေနပါေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆးဝါးကုသခံယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးဌာနမွ ေဆးဝါးကုသေပးမည္ကို မခံယူဘဲ မိမိတို႔၏ အယူဝါဒမ်ား၊ အစြဲမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ကိုသာ ဆက္လက္ခံယူေနၾကသည္။ ဤယူဆခ်က္မ်ားကို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မွီပညာတတ္ လူငယ္မ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ နံနက္မိုးလင္းမွ ညေန ေနဝင္သည္အထိ ေတာင္ယာအလုပ္ခြင္တြင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း မနားမေနအလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အလုပ္လုပ္သေလာက္အစားအစာတြင္ ေပါ့ဆလြန္းၾက ပါသည္။ အလုပ္ပင္ပန္းသူသည္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာကို ပို၍စားသုံးသင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ သားဖြားၿပီးမိခင္မ်ားတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာေရာဂါသည္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသို႔အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းသည္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ သားဖြားမိခင္မ်ားသည္ အစာကိုေရွာင္လြန္းၾကၿပီး  ထမင္းႏွင့္ ဂ်င္းျပဳတ္ေရသည္ သူတို႔အတြက္ စားသုံးရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးဟူ၍ ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အစားေရွာင္ၾကေသာေၾကာင့္ မီးတြင္းမိခင္ႏွင့္ ကေလးေသႏႈန္း အထူးမ်ားျပားလွပါသည္။ ထိုလူေသမႈကို ကုသိုလ္ကံကိုသာ ပုံခ်လိုက္ပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ကို မေလ့လာ၊ မစူးစမ္းၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္မ်ားမွာ ခက္ခက္ခဲခဲလူျဖစ္ရေသာ္လည္း အာဟာရဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္၍  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားသေလာက္ အစာစားရာတြင္လည္း အာဟာရ ဓာတ္ျပည့္ဝစြာ ဂရုတစိုက္စားသုံးသင့္ပါသည္။
တဖန္ေက်းလက္ေနလူမ်ားသည္ ေနအိမ္ေဆာက္ရာတြင္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသးပါ။ ၎တို႔ေနအိမ္သည္ ျပဴတင္းေပါက္ဟူ၍ မရွိ။ လူဝင္လူထြက္ေပါက္ တစ္ခုႏွစ္ခုသာ ထားရွိၾကပါသည္။ အိမ္ အတြင္း သဘာဝေနေရာင္ျခည္လည္း မဝင္ႏိုင္ေပ။ အိမ္ခန္း၏အလယ္ေလာက္တြင္မီးဖိုကို ထည့္ထားသျဖင့္ တစ္အိမ္လုံး မီးခိုးတလူလူျဖင့္ အသက္ရႈၾကပ္လာပါသည္။ အိမ္အေပၚထပ္တြင္ လူေနၿပီး ေအာက္ထပ္တြင္ မူ ျမင္း၊ ႏြား၊ ကၽြဲ၊ ထားသည္ကတစ္ဖက္၊ ၎တို႔၏ ေတာင္ယာထြက္ ပဲပုပ္၊ ေျမပဲ၊ စပါး၊ ၾကက္သြန္ သိုေလွာင္ထားသည္ကတစ္ဖက္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေအာက္ထပ္တြင္ ကၽြဲၿခံ၊ ႏြားၿခံ၊ ျမင္းၿခံလည္း ျဖစ္သလို ဂိုေဒါင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ားကို စားေသာက္ၿပီး ၾကြက္မ်ားသည္ လည္း ပြားခ်င္တိုင္းပြား၊ မ်ားခ်င္တိုင္းမ်ားေနၾကေသာေၾကာင့္ ၎ၾကြက္မွတစ္ဆင့္ ေရာဂါမ်ားရရွိတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားလည္း ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာအိမ္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အိမ္အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနထိုင္သင့္ပါသည္။ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ျမင္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် သီးသန္႔ထားရွိၿပီး ၎တို႔မွ ထြက္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေျမတြင္းတူး၍ သိုေလွာင္ထားမည္ဆိုလွ်င္ ေျမၾသဇာဓာတ္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္လည္း ညီညြတ္ေပမည္။ မိမိတို႔ေတာင္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း သီးႏွံမ်ားကို ၾကြက္လုံေအာင္ ေဆာက္လုပ္ သိုေလွာင္ထားသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္တန္းေပ်ာ္တိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔အား အစားအစာ စားေသာက္ရာတြင္ အာဟာရ ဓာတ္ျပည့္ဝစြာ ရရွိေအာင္ စားေသာက္သည့္အေလ့အက်င့္ ရရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစျခင္းႏွင့္ ေခတ္မွီသိပၸံနည္းက်ေသာ ေဆးဝါးကုသခံယူမႈအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္ပညာ တတ္လူငယ္တို႔က မိမိတို႔လူမ်ိဳး က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမွင့္မားလာေစေရးအတြက္ အေလ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ႀကိဳးစားၿပီး ဇြဲရွိရွိျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါ သည္။

ကိုးကားခ်က္။ ။ ပအုိဝ္းယဥ္ေက်းမႈမဂၢဇင္း
ဆာ;မူ;ေပ;(စႏၱာ;ခမ္း)

Powered by Blogger.