Monday, August 28, 2017

အနာဂတ္ကိုေဘာင္မခတ္နဲ႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္
ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာဆိုေသာအခါ  ’’ေက်ာင္းၿပီးၿပီလား’’ ဆိုေသာ စကားသည္ အလြန္ပင္ေရပန္းစားေနပါသည္။ ေခတ္မီတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ လူေနမႈပံုစံ၊ နည္းပညာႏွင့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေပၚတြင္ မိမိတို႔ ဘယ္ေနရာဘယ္ေဒသက လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေစကာမူ  ထိုေရစီးေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ အလိုလိုလိုက္ပါစီးႏွင္းေနရပါသည္။ ကမာ႔ၻလူဦးေရတိုးလာသည္ ႏွင့္အမွ် လူသားတို႔၏အေျခခံ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာရရွိေစရန္ အထူးလိုအပ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏိုင္မည့္ ပညာရပ္မ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုရွာႀကံလာရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔စား၀တ္ေနေရးကို ေန႔စဥ္ေျဖရွင္းေပးေနရပါေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္နည္းလမ္း၊ ဘယ္ပညာရပ္ႏွင့္ မိမိ၀မ္းေရးကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာ လူသားတိုင္း ကိုယ္စီရွာႀကံေနရပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ကမၻာႀကီးသည္ ရြာတစ္ရြာကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည့္ေခတ္တြင္ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈသည္ မိမိတို႔လူသားမ်ားအားလံုးကို ရိုတ္ခတ္ေျပာင္းလဲေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လူသားတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲလာေစသည္။

လူသားတို႔အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပံုနည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ပါရမီ၊ ပညာႏွင့္ ၀ါသနာတို႔အေပၚမူတည္၍ ကဲြျပားျခားနားေနၾကပါသည္။ ထိုမ်ားထဲမွသည္ “ပညာ’’  အေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။ ’’ပညာ’’ သည္ သင္ယူေလ့လာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္သမွ် တတ္စြမ္းႏိုင္ပါသည္။’’ပညာေရႊအိုး လူမခုိး’’ ဆိုသည့္ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း ’’ပညာ’’ ဆိုေသာ ေရႊအိုးသည္ မည္သူမွ်လုယူသြားလို႔မရႏိုင္ပါ။ ’’ပညာ’’ ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀ႏွင့္ ႏိႈင္းယႈဥ္ေသာ္ ’’ဘ၀’’ သည္လည္းရွည္လ်ားေသာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူသားတိုင္းသည္ အသက္ဆံုးထိ တိုင္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးကိုေျဖရွင္း ေပးေသာပညာကို လုပ္ကိုင္ရင္း အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ပညာကိုဆက္လက္ ေလ့လာဆည္းပူးရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ပညာကိုေလ့လာဆည္းပူးၾကရာ၌ မိမိကိုယ္တိုင္၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္၊ ေနရာေဒသ၊ မိဘမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ကန္႔သတ္ထားေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ကန္႔သတ္ပံု မ်ားအထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ပထမဆံုးစာပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ’’ေက်ာင္းၿပီးၿပီးလား’’ ဆိုေသာ စကားသည္ လူသားတို႔ ပညာကို ဆက္လက္ဆည္းပူးေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္ ရပ္တန္႔ေစလိုက္ေသာ စကားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစကားသည္ မိဘမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားကလည္း မွားယြင္းစြာသံုးေလ့ရွိေသာစကားျဖစ္ပါသည္။ ’’ေက်ာင္းၿပီးၿပီ’’ ဆိုေသာ စကားကို မိမိအေနျဖင့္ ပညာကိုအတိုင္းအတာ တစ္ခုထိေလ႔လာသင္ယူ ဆည္ပူးရရွိၿပီးဟုသာ ျမင္မိသည္။ သို႔မွသာ ပညာေလ့လာ သင္ယူေနသည့္ မိမိတို႔၏ သား/သမီး လူငယ္မ်ားသည္ ပညာရပ္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ေဘာင္အတြင္းမ်ားမွ လြတ္ကင္းမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ အေတြ႔အႀကံဳအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေရးသား လိုပါသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ ’’ေက်ာင္းၿပီးဖို႔၊ ဘဲြ႔တစ္ခုရဖို႔’’ ဆိုေသာခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္သာ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနျခင္းမ်ားသာျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အခါ မိမိတို႔ အထူးျပဳေလ့လာသင္ယူေနသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား၏အတိမ္အနက္ကိုပင္ ေကာင္းေကာင္းရယူ သြားမည္မဟုတ္ေပ။ ’’ေက်ာင္းၿပီးဖို႔၊ ဘဲြ႔ရဖို႔’’ သည္ အနာဂတ္ လူငယ္ပညာရွင္မ်ားကို အညႊန္႔ခ်ိဳးလိုက္သည့္ စကားလံုး ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ’’ဘ၀သည္ ရွည္လ်ားေသာေလ႔လာသင္ယူျခင္း’’ ဆိုသည့္အတိုင္း မည္သည့္ေနရာေဒသ၊ မည္သည့္ပညာရပ္ကိုမဆို ’’ကုန္ဆံုးသြားၿပီ၊ ၿပီးဆံုးသြားၿပီ’’ဟု မသတ္မွတ္မိဖို႔လြန္စြာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ မိမိအထူးေလ့လာသင္ယူထားေသာ ဘာသာရပ္၊ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ဆိုင္ ေသာ၊ ဒီထက္ပိုေလးနက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ေလ႔လာရန္အထူး လိုအပ္ပါသည္။ ’’ပညာ’’ သည္ ေလ့လာမႈရပ္တန္႔သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ မိမိေလ့လာတတ္ေျမာက္ထားသည့္အတိုင္း ၿမဲေနမည္မဟုတ္၊ အလိုလိုပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္သည့္ အရာျဖစ္သည္။ မိမိတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာရပ္ကို ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူမႈရပ္တန္႔လိုက္ပါက အသက္ရွင္ေသာ္လည္း ’’ဘ၀ေသေနသူ’’ ျဖစ္ေနပါ လိမ့္မည္။

စာေရးသူတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ေတြ႔ႀကံဳ ၾကားသိခ်က္မ်ားအရ ပညာရပ္တစ္ခုကို အဆင့္မီစြာ ျဖင့္ဆက္လက္ေလ့လာရန္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသာ အပိုင္းအစမ်ားအနည္းက်ဥ္းကို ေရသားေဖာ္ျပလိုပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူ လူငယ္မ်ား ၾကားသိရမည္မွာ Honest,  Qualified, Master, M.res ႏွင့္ PhD ဆိုၿပီးဘဲြ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္။ ထိုအခါ Honest or Qualified တစ္ခုခု အဆင့္မိမွသာ Master စသည္ အဆင့္ဆင့္သို႔ဆက္ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အရည္အခ်င္းမမီလိုက္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ Master ဘဲြ႔ ၊ M.resဘဲြ႔ အျပင္ PhD ဘဲြ႔သည္ သူတို႔ဘ၀တြင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သည့္အျပင္ ထိုပညာရပ္ကို ဆက္လက္ေလ့လာ သင္ယူလိုစိတ္လည္း ကုန္ဆံုးေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ  စာေရးသူေဖာ္ျပထားသည့္ မိမိေလ့လာသင္ယူေနေသာ ပညာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ’’ပညာ’’ သင္ယူေလ့လာ ဆည္းပူးရာတြင္ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းကိုသာမစဥ္းစားဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ား မည္က့ဲသို႔ ရွိေနေသးသည္ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူတတ္ရပါမည္။ မိမိတက္ေရာက္ေလ့လာေနေသာ တကၠသိုလ္တြင္ ဘဲြ႔တစ္ခု ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ထိုေနရာတြင္ ဆက္လက္ပညာဆည္းပူးရန္ အဆင့္မီ(သို႔မဟုတ္) အဆင္မေျပပါက အျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုၿပီးအဆင့္ဆင့္ေသာဘဲြ႔၊ အဆင့္အဆင့္ေသာ ပညာမ်ားကိုဆက္လက္ ဆည္းပူးသင္ယူႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနအရ ဘဲြ႔တစ္ခုရရွိထားၿပီးပါက ေက်ာင္းၿပီးၿပီဟု ေက်နပ္ကာ ပညာဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူမႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ၾကသည္။ ဘဲြ႔ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားသူအဖို႔ ဘဲြ႔လြန္ဒီပလိုမာႏွင့္ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မိမိေလ့လာလိုေသာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုၿပီး ဆက္လက္ပညာေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ ပညာေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာရပ္ႏွင့္အေလွ်ာက္ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားေပးေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနေပသည္။ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္အတြက္ ဘာသာစကားႏွင့္ မိမိေလ့လာရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ နည္းပညာပိုင္ဆိုင္ရာအေထာက္အကူမ်ားလည္း တတ္ကၽြမ္း တတ္ေျမာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာမွ ေနာက္ထပ္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုရွိေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္ေစလိုပါသည္။ ’’သြားပါမ်ားေတာ့ ခရီးေရာက္၊ ေမးပါမ်ားေတာ့ စကားေပါက္’’ ဆိုသည့္အတိုင္း ’’သြားပါ၊ ေမးပါ၊ ေလ့လာပါ’’ မိမိအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကေစာင့္ႀကိဳေနသည္ကို မိမိရရွိတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာရပ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ အနာဂတ္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို ဆြတ္ခူးၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ်တတ္ရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ကမာၻေက်ာ္ စာေရးဆရာ’’ေရာဘတ္’’က ’’စက္ဘီး စီးတတ္ခ်င္လွ်င္္ စာနဲ႔သင္လို႔အဆင္မေျပႏိုင္သကဲ့သို႔ စက္ဘီးစီးၿပီးေမာင္းသင္မွသာရမည္’’ ဆိုသည့္အတိုင္း ပညာသည္လည္း သင္ရင္းနဲ႔လက္ေတြ႔အသံုးခ်၊ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ရင္းနဲ႔ သင္ယူေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိ၏အနာဂတ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ မိဘမွျဖစ္ေစ၊ ပတ္၀န္းက်င္မွျဖစ္ေစ၊ ေနရာေဒသမွျဖစ္ေစ စကားလံုးမ်ား အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ေဘာင္မခတ္မိရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိရယူသင္ယူလိုေသာ ပညာမ်ားကိုလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္မသင္ယူဘဲ၊ ပညာဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကိုေတြ႔ေအာင္ရွာၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာရပါမည္။ ဘ၀အတြက္ အသက္ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ေဘာင္ အတြင္းမဟုတ္ဘဲ စြန္းဦးတီထြင္ ေဖာက္ထြက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚၾကဖို႔လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။ ’’မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုသည့္ စကားသည္ အရူးအဘိဓာန္မ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္’’ ဆိုသည့္အတိုင္း လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာေအာင္ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ိရိယႏွင့္ ပညာတို႔ျဖစ္ ေပါင္းစပ္ၿပီး မိမိ၏ ဘ၀ပန္းတိုင္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ားကို ေဘာင္မခတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ခြန္ခမ္းေနာ၀္
Powered by Blogger.