Wednesday, September 27, 2017

လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ပုခံုးေျပာင္းတာ၀န္ယူရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလိုလူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို လူငယ္မ်ားမ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္ ဟု စႏၱာခမ္း ၊ ဒု - ခမ္းေဗြ ျဖားခြန္ထြန္းတင္ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္
စႏၱာခမ္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္မွီေဒသ၊ ေမြေတာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌  စက္တင္ဘာ (၂၇) ရက္ေန၌႔ က်င္းပသည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေနာင္တခ်ိန္လူငယ္မ်ားသည္ ပခံုးေျပာင္းတာ၀န္ယူရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလိုလူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို လူငယ္မ်ားမ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု စႏၱာခမ္း ဒု -ခမ္းေဗြ ျဖားခြန္ထြန္းတင္က ဤတြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ " ျပည္သူလူထုမ်ား ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ လႈမႈေရး စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေဟာေျပာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ပခံုးေျပာင္းတာ၀န္ယူရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလိုေဟာေျပာပြဲမ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ လူငယ္မ်ားသည္လည္း မ်ားမ်ားတက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုကတည္းကပင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့လာဆည္းပူးထားမွသာလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳး၊ ႏုိင္ငံအက်ိိဳး၊ ေဒသအက်ိဳးမ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း " စႏၱာခမ္း၊ ဒု - ခမ္းေဗြး ျဖားခြန္ထြန္းတင္ ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ နာယက ျဖားခြန္ထြန္းရွိန္ က ပညာတတ္၊ အသိပညာ ၊ ဗဟုသုတအားနည္းေနေသာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈေနာက္က်က်န္ေနခဲ့သည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ညီညီညႊတ္ညႊတ္စည္းစည္းလံုးလံုးရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရသည္ ျပည္သူ႔အစိုးရဟုေျပာလို႔ရသလို ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံ တင္ျပရသည္မွာ ျပည္သူတို႔တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလိုအပ္ခ်က္ကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပရသည္မွာ မေၾကာက္မရႊံ႕ဘဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့တင္ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊  ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ အတြင္းေရးမွဴး ျဖားခြန္သန္းေမာင္ (ခ) ခြန္ေပါလိုင္း က ေဟာေျပာပြဲ၊ တရားပြဲ၊ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား သိေစရန္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ယခုလို ေဟာေျပာပြဲ၊ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားလုပ္ရင္ ျပည္သူမ်ား လူတိုင္းတက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူတိုင္း အမ်ိဳးသားေရးအေပၚ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ားထားရွိရန္၊ လူငယ္မ်ားပညာေရးကို အားေပးရန္၊ ေက်းရြာအတြင္းရွိျပည္သူမ်ား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေအာင္သန္းက ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေျမယာမ်ားကို အလြယ္တကူမေရာင္းၾကရန္ မျဖစ္မေနေရာင္းခဲ့ရသည္ဆိုေသာ္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္ ဘာသာသူ၊ လူမ်ိဳးသူထံေရာင္းေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ခြန္ေအာင္ႏိုင္က ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊  မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္အျပင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကို တတ္စြမ္းသမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္သင့္ရွိသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ျဖားခြန္တင္ထြ႗္ က  လူငယ္မ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိႏိုင္ရန္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အသက္(၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း အမ်ိဳးသား/သမီး မွတ္ပံုတင္မ်ားမျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသံတိတ္လက္နက္မ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ မေကာင္းေသာအရာမ်ားကို  ေရွာင္က်ဥ္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္    "ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လႈမႈေရးမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေသာေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ား အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားလာေစရန္ အလြန္ပင္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုလိုျပည္သူမ်ားအတြက္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို လာေရာက္ေဟာေျပာေပးျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္အလြန္ပင္၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း" ျဖားေမာ္သဲုင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကို ပင္မွီေဒသ မွ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖ (၂၅၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.