Friday, September 29, 2017

"လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ အဆိပ္မ႐ွိရင္ သူတစ္ပါးကြၽန္ျဖစ္သြားနိုင္တယ္လို႔" (PNA)ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ အထူးတပ္ရင္း၊ ဒုတပ္ရင္း ဗိုလ္မွဴးခြန္ေမာင္ဟိန္ ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္၊ အထူးေဒသ (၆)၊ မ်င္းမိုရ္ခမ္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ထီတခုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ေဒးေက်းရြာအုပ္စု၊ ထီတခုဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)(ခမ္း၊ နယ္၊ အိြဳင္း) အဖဲြ႔ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြ႔ဆံုပဲြ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပဲြတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)အထူးတပ္ရင္း၊ ဒု-တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခြန္ေမာင္ဟိန္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ "ပထမ၊ ဒုတိယေတာ္လွန္ေရးမွစၿပီး ဒီေန႔ထိ မိဘျပည္သူကို ခ်စ္လို႔ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)၊ ကာကြယ္ေရးတပ္႐ွိေနရတယ္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ အဆိပ္မ႐ွိရင္ သူတစ္ပါးကြၽန္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္၊ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး မိဘျပည္သူေတြဖက္က မကူညီရင္ အဆင္မေျပဘူး၊ ကာကြယ္သူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ မိဘျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္လက္တြဲမွ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္၊ လူမႈအခြင့္အေရးမက်ဆင္းေအာင္၊ မပေပ်ာက္ေအာင္ အတူတကြလက္တြဲသင့္္တယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕လူက မ်ိဳးခ်စ္စိတ္႐ွိၿပီး အမ်ိဳးသား အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း မနာလိုသူက၊ ေနာက္ကေနလိုက္ဖ်က္စီးေနတဲ့သူ႐ွိရင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရ႐ွိႏိုင္ဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးၫီၫြတ္မႈကို မနာလိုလို႔ လိုက္ၿပီး ဖ်က္စီးလာမယ့္သူ႐ွိလာမည့့္အတြက္ မိဘျပည္သူမ်ားက နားမေယာင္ဖို႔၊ အထက္ကလူႀကီးမင္းမ်ားရဲ႕ ေျပာစကားမ်ားကို နားေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဒသရပ္ရြာထဲကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးသည္လည္း အသံတိတ္လက္နက္ျဖစ္၍ မိမိတို႔လူမ်ိဳးကိုဖ်က္စီးျပဳန္းတီးေအာင္၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတြးေတာဥာဏ္မ်ား မရွိေတာ့ေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့့္မသံုးစြဲမိၾကရန္၊ မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီၫြတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလိုကြင္ဆင္းရတာ မိဘျပည္သူမ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၊ ရပ္ရြာေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ေဆာင္တာျမင္ခ်င္တဲ့အတြက္ အထက္ကတာဝန္႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရျခင္းျဖစ္္တယ္လို႔"ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)ဒု-ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျဖားတန္ပီတာထြန္းႏိုင္မွ" ရပ္ရြာေဒသလံုၿခံဳေရး၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း အေၾကာင္းမ်ား၊ မိမိတို႔ရရွိထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(၃)ၿမိဳ႕နယ္ၿပိဳကြဲသြားရင္ ျပန္လည္ရ႐ွိဖို႔ရန္မလြယ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ မိဘျပည္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းၿပီး ကာကြယ္သြားျကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ခ်စ္စိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ စစ္သားလုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္က မိမိတို႔လူမ်ိဳးရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကိုတာဝန္ယူရတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ကတာဝန္ယူထားရံုနဲ႔မၿပီးပါဘူး မိဘျပည္သူမ်ားမွာလည္း ရြာလံုၿခံဳမႈ႐ွိေအာင္ ရြာေစာင့္မ်ားထာ႐ွိရန္ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ရြာထဲသို႔ သူစိမ္းလူဝင္ထြက္သြားလာမႈသိႏိုင္မည္၊ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ အခ်ိတ္အဆက္မျပတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖားခြန္ရာမမွ"ပအိုဝ္း႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတန္းစဥ္လာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းတန္ဖိုးထားေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုင္း ပအိုဝ္းစာေပကိုတတ္ေျမာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတြင္ အႀကီးအကဲမ႐ွိလို႔မျဖစ္ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္ပအိုဝ္းတို႔ စိတ္သစ္လူသစ္ေမြးရန္အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ စည္းရံုးေရးဌာနမွဴး နန္းခမ္းဗြာမွ" ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္သည့့္အခ်က္မ်ား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္႐ွားသြားရန္၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန၊ ခြန္ေက်ာ္မွ " ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး႐ွိ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ တာဝန္ဝတၱရား လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို" အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အထူးေဒသ(၆)(ရန္းကင္ေဝင္နယ္း)အမႈေဆာင္ ျဖားခြန္စႏၱားမွ ရပ္ရြာေဒသတြင္းလိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ထီတခုေက်းရြာအုပ္စု၊ ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ငယ္မွ တင္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကိုယ္စားေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ အထူးေဒသ(၆)မ်င္းမိုရ္းခမ္းမွ တာဝန္႐ွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ပအိုဝ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)မွ တာဝန္႐ွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ပအိုဝ္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)မွ တာဝန္႐ွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ထီတခုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ေဒးေက်းရြာအုပ္စုမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစုေပါင္း(၃၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

နန္းခမ္းရား
Powered by Blogger.