Monday, September 25, 2017

ပညာတတ္လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတေယာက္အတြက္ ပညာဟုေျပာလို႔ရသလို အမ်ိဳးသားေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ တြဲဖက္အတြင္ေရးမွဴး (၃)ျဖားခြန္တင္ထြ႗္ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္

စႏၱာခမ္း၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းျပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ကားမွီးဘုန္းေတာ္ႀကီး၌ ေက်းရြာေဒသရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ခမ္း၊ နယ္၊ အြိဳင္းအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာ(၂၅)ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၃) ျဖားခြန္တင္ထြ႗္က ဤတြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ စႏၱာခမ္း ဒု-ခမ္းေဗြ ျဖားခြန္ထြန္းတင္ က ေဒသရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ ဒု- ဥကၠဌ ျဖားခြန္ေသာင္းတင္ က ေက်းရြာစည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိေစေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျပန္ၾကားေရးဌာန နန္းမိုးမိုးခိုင္က ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လႈမႈေရး၊ ပညာေရး စသည့္ အခန္းက႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၀င္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈအရ ယခင္ေခတ္စနစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးမရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ ခတ္အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား/သမီးမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ရင္ေဘာင္သန္းႏိုင္ေအာင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္က မိမိအားသာရာအခန္းက႑မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွသာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

" ယခုသြားေနေသာလမ္းစဥ္သည္ ျဖားဗြာလွေဖ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီိမိုကေရစီ သံဖိုခေနာက္ႏွင့္သံေခြ လမ္းစဥ္အတိုင္းက်င့္သံုးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို သံဖိုခေနာက္ (၃) ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ ရပ္တည္၍မရႏိုင္သလို သံဖိုခေနာက္ (၃) ေခ်ာင္းသည္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈရွိေစရန္ သံေခြ ပါမွသာလွ်င္ရပ္တည္၍ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမ၊ ေက်းရြာေဒသအတြင္းရွိ သူခိုး၊ ဓါးျပ မ်ားေက်းရြာထဲ၀င္ေရာက္လာမႈမရွိေစရန္ ေက်းရြာလံုၿခံဳမႈလဲအလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊  ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေက်းရြာေစာင့္မ်ားထားရွိျခင္းသည္ ေက်းရြာလံုၿခံဳမႈမ်ားရွိေစရန္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူသည့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အထူးေဒသ (၆) အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိတိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း” (PNO ) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေအာင္သန္းက  ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ခြန္ေအာင္ႏုိင္ က ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး ဖြဲ႕စည္းပံု ႏွင့္ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊  ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၃)  ျဖားခြန္တင္ထြ႗္ က ပညာတတ္လူငယ္မ်ားသည္ မိမိသင္ယူထားသည့္ ပညာမ်ားကို မိမိတေယာက္အတြက္ ပညာဟုေျပာလို႔ရသလို တဖက္တလွမ္းအမ်ိဳးသားေရး အတြက္သည္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ား အေရး ႀကံဳလာရင္စည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

"ယခုလို ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊  ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးးအေၾကာင္းမ်ား အစရွိသည့္အခန္းက႑မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္ အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာအက်ိဳေက်းဇူးရရွိသည္" ဟု   ျဖားခြန္ခ်စ္သာ   ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကို အထူးေဒသ (၆) စႏၱာခမ္း မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ (PNO)အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ဘန္းျပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေပါယာေက်းရြာအုပ္စု၊ လံုးဖိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ တီက်စ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘုရားျဖဴေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမင္းတြင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စု တို႔ မွ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား (၅၀၀) ခန္႕တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္းခမ္းစႏၱာ

Powered by Blogger.