Saturday, September 23, 2017

အထူးေဒသ (၆)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ခမ္း၊ နယ္း၊ အြိဳင္း အဖြဲ႕မွ ဘုရားျဖဴဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္

အထူးေဒသ (၆)၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါအင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘုရားျဖဴဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ခမ္း၊ နယ္၊ အြိဳင္း ႏွင့္ ျပည္သူလူထုေတြ႔ဆံုပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၃) ရက္၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာပြဲတြင္ ေရွးဦးစြာ ဘုရားျဖဴဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဆရာေတာ္ထံမွ ငါးပါးသီလခံယူျခင္းႏွင့္ ၾသ၀ါဒစကားခံယူၿပီးေနာက္ အထူးေဒသ (၆)၊ စႏၱာခမ္း ဒု- ခမ္းေဗြ ျဖားခြန္ထြန္းတင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လႈမႈေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မိဘျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား မပေပ်ာက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အထက္တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက လာေရာက္ေဟာေျပာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား ရပ္ရြာဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရသည္လည္းတာ၀န္ရွိသလို မိမိတို႔မိဘျပည္သူမ်ားသည္လည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ (၂၀) အတြင္းတြင္ လွ်င္စစ္မီးမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  ပညာေရးျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳႏိုင္ရန္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကို ၁၀ တန္းေအာင္သည္သာမက ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ား မ်ားျပားလာေစရန္ မိဘျပည္သူမ်ားလည္း ပညာေရးကိုအဓိကအားေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အထူးေဒသ (၆)၊ စႏၱာခမ္း၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဒု-ဥကၠဌ ျဖားခြန္ေသာင္းတင္ မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာ ပေဒသရာဇ္စနစ္မွစ၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ဦးေဆာင္လာေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွ မိမိတို႔ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပံု အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား ဘ၀လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္လာသည္မွာ ယေန႔မွမဟုတ္ဘဲ ယခင္လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းကပင္ ဘ၀ကံက်မၼာအရ ဘယ္လိုနည္းျဖင့္ရပ္တည္ေနထိုင္ရမည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ထမ္းေဆာင္လာသည့္အဆိပ္မွာ ယခုထိတိုင္ပ်က္စီးမႈမရွိေသးေၾကာင္း၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းသည္ တိုက္ပြဲႏွင့္ဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရယူျခင္းမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒတရာ၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ တြဲဖက္ကြပ္ကဲေရးမွဴး (၁) ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေအာင္သန္းမွ  ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး၊ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူတန္းတူညီမွ်ေနထိုင္ႏိုင္ေစေရး၊ အထူးေဒသ(၆) လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ယခုသြားေနသည့္လမ္းစဥ္သည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ ခြန္ေအာင္ႏုိင္က ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊  ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ ဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ စီမံဌာန၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာန၊ သုေတသနႏွင့္နည္းဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊ စည္းရံုးေရးဌာန၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန၊ ၀က္ဆိုဒ္ဌာန၊ ဥပေဒေရးရာဌာန တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတာ၀န္ခံ၊ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN)၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ (PDN)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း(GIC) တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ ျဖားခြန္တင္ထြ႗္ က  ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား၊  ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စႏၱာခမ္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ေပါအင္ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ ျဖားခြန္ေက်ာ္သင္းက ယခုလိုေဟာေျပာေပးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိမိတို႔ေက်းရြာေဒသရွိ မတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးရန္၊ တက္ေရာက္နားေထာင္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားသာမက မတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ယခုလိုအမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူတိုင္းသိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲကို (PNA) အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသာအဖြြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ေပါအင္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေမြးျပင္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား (၃၀၀) ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.