Tuesday, November 21, 2017

အေျခခံသုေတသန နည္းနာသင္တန္း (Basic Research Method Training)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၁)ရက္


၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂၁)ရက္၊ နံနက္(၉း၃၀)နာရီတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကံႀကီးရပ္ကြက္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒဲဥ္္သီးေဗြကြင္းတြင္ အေျခခံသုေတသနနည္းနာသင္တန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ‘ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအို၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္သင္ဒီပလုိမာသင္တန္းေက်ာင္းအတြက္ အေျခခံသုေတသနနည္းနာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္သင္ဒီပလိုမာ သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ အနာဂါတ္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုေတသနအေျချပဳေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သို႔မွသာ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း (Enlightened Myanmar Research Foundation- EMReF) အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီးသင္ၾကားေပးကာ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္သင္ဒီပလိုမာသင္သန္းမွ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စုစုေပါင္း (၃၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို စာေတြ႔ျဖင့္သင္ၾကားေပးေသာ ‘သင္ခန္းစာမ်ားမွာ သုေတသနဆိုသည္မွာ၊ အရည္အေသြးအေျချပဳ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ပံုစံမ်ား၊ အရည္အေသြးအေျချပဳ အေရအတြက္အေျချပဳ သုေတသနနည္းလမ္းမ်ား၏ သေဘာတရားမ်ား၊ သုေတသနဒီဇိုင္း၊ သုေတသနက်င့္၀တ္မ်ား၊ က်ား/မဆိုင္ရာသေဘာတရားမ်ား၊ အရည္အေသြးအေျချပဳႏွင့္ အေရအတြက္အေျချပဳ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားသံုးသပ္ေလ့လာျခင္း သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းေရးသားျခင္း’တုိ႕ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းရက္မွာ( ၁၈.၁၁.၂၀၁၇)မွ (၂၄.၁၁.၂၀၁၇) ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္ဟုပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ၀င္း (သုေတသနမန္ေနဂ်ာ)မွ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရွိရပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ေဒၚခ်ိဳခ်ဳိ၀င္း၊ ေဒၚလွျမတ္မြန္ႏွင့္ ေဒၚေအးလဲ့ထြန္းတို႔မွ သင္ၾကားေပးေနပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နန္းတဆံထီ
Powered by Blogger.