Thursday, November 16, 2017

အမ်ဳိးသမီးတို႔ဘဝ နားလည္ေပးေစခ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၇)ရက္


လူတိုင္းသည္ ခံစားခ်က္ကိုယ္စီရွိၾကေသာ္လည္း တခါတရံ မိမိ၏ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ေျပာရန္အတြက္ ရင္ေလးေနၾကပါသည္။ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ေနရာမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိမိ၏ခံစားခ်က္ကို အျခားသူတစ္ဦးဦးထံသို႔ ဖြင့္ေျပာလိုက္လွ်င္ လူအမ်ား၏ အထင္ျမင္ေသးမႈခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနသလို “နားေထာင္ေပးပါ့မလား၊ နားလည္ေပးႏိုင္ပါ့မလားဟူေသာ” စိုးရိမ္စိတ္ရွိေနတတ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခြဲျခားဆက္ခံရေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ရင္ဖြင့္လိုက္လွ်င္ လူအမ်ား၏ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္အထင္ေသးမႈကို ပိုၿပီးေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကပါသည္။

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္သည္မွစ၍ ခင္ပြန္း၏ဝတၱရား၊ သား/သမီးမ်ား၏ ဝတၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ရသည္သာမက အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးသည္ မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြဖူလုံမႈရွိေအာင္ စီးပြားရွာေဖြတတ္ၾကသည္ကိုလည္း လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကိုသာ အခ်ိန္ကုန္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕သည္ ခင္ပြန္း၏အထင္ျမင္ေသးမႈကို ပိုၿပီးခံစားတတ္ရပါသည္။ ထိုသို႔ ခံစားေနရျခင္းအေၾကာင္းရင္းသည္ အိမ္မႈကိစၥကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရေသာအမ်ဳိးသမီးဆိုသည္မွာ အျပင္ ဗဟုသုတ အေတြ႕အႀကံဳအားနည္းေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေတာရြာမွာ ရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥ၊ သား/သမီးေဝယ်ာဝစၥ၊ ခင္ပြန္းေဝယ်ာဝစၥမ်ားကို ပိုၿပီးလုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္း ပိုၿပီးပင္ပန္းရတတ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသေလာက္ ခင္ပြန္းသည္၏ နားလည္အားေပးမႈမရရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သား/သမီးမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ပညာေရးကိုလည္းပူျပင္ရပါသည္။

အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အပ်ဳိအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းေၾကာင့္ ခံစားရသည့္ခံစားခ်က္ရွိသက့ဲသို႔ အလုပ္ခြင္လုပ္ငန္းအဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ခံစားရသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားလည္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဓမၼတာေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ ခံစားရသည့္ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားကို ရင္ဖြင့္ရန္ခက္ခဲသည့္အေျခအေနလည္း ရွိလိမ့္္မည္။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း တစ္ဦးကတိုးတက္ျမင့္မားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးကမနာလို ဝန္တိုစိတ္ေမြးျခင္း၊ စိတ္ညစ္ဝမ္းနည္းသည့္အခါမွာ အခ်င္းခ်င္းပံ့ပိုးေဖးမအားေပးကူညီမႈ မရွိၾကပါ။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈဆိုသည္မွာ လက္နက္(သို႔မဟုတ္)အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကို အသုံးျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ အသုံးမျပဳဘဲျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသမီး၏ ခႏၶာကိုယ္ကို(သို႔)ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို ထိခိုက္နာက်င္ေစရန္၊ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးေစရန္(သို႔)အသက္ဆုံးရႈံးေစရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသို႔ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေသာ အႏိုင္ထက္ျပဳမႈ၊ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ထိပါးေစာ္ကားမႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈ၊ ပိတ္ေလွာင္ထားမႈႏွင့္ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္မႈ(သို႔မဟုတ္)လြတ္လပ္ခြင့္ပိတ္ပင္မႈမ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို အၾကမ္းဖက္သည့္ျပဳလုပ္မႈမ်ား အားလုံးကိုဆိုသည္။ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးသမီး၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစရန္၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ က်ဆင္းေစရန္ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမႈျဖင့္ျဖစ္ေစျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕သေရာ္မႈျပဳျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕သိမ္ငယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အထီးက်န္ျဖစ္ေစ ျခင္း၊ စိတ္ၿငိဳျငင္ေစၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနေစရန္ျပဳျခင္း(သို႔မဟုတ္)အရွက္တကဲြ အက်ဳိးနည္းျဖစ္ေစရန္ ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ပစၥည္း(သို႔မဟုတ္) ေငြေၾကးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး၊ ဝင္ေငြရရန္အခြင့္အလမ္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအမွီအခိုကင္းစြာ ေနထိုင္မႈကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကၽြန္ျပဳမႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ(သို႔မဟုတ္)တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူ၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ကို အျခားသူၾကည့္ရႈႏို္င္ရန္ ထုတ္ေဖာ္ျဖန္႔ေဝမႈကို ဆိုလိုသည္။ အထက္ပါ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္း ဖက္မႈတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခံစားရသည့္အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္၊ အမ်ိဳးသားအလုပ္ဟူ၍ မခဲြျခားဘဲ မိမိအားလပ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ ျပႆနာကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားခံစားရသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာေအာင္ အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခ်င္းခ်င္းလည္းေကာင္း ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေပးသင့္ပါသည္။ နားေထာင္ရုံတင္မကဘဲ ေဖးမကူညီအားေပးသည့္စကား ေျပာဆိုရမည္၊။ နားေထာင္သည့္ေနရာ မွာလည္း အပ်က္သေဘာမ်ဳိးေလွာင္ရယ္သည့္ပုံစံျဖင့္ နားမေထာင္ဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းျဖင့္ နားေထာင္ေပးသင့္ပါမည္။ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ တစ္ဦးကဘဝတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္အခါ မနာလိုဝန္တိုစိတ္မထားဘဲ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္သည့္စကား ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုသင့္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ဦးက ျပႆနာတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးရသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာေသာစိတ္ျဖင့္ ေဖးမ ကူညီေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ခံစားခ်က္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာတက္သည့္စိတ္၊ အျပဳသေဘာေ္ဆာင္သည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံစကားကို အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ နားေထာင္ေပးၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

မူေပမုဲင္းေကာင္
Powered by Blogger.