Wednesday, November 8, 2017

လူငယ္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၉)ရက္


ယဥ္ေက်းမႈ၏ အဓိပၸာယ္သည္ လူသားမ်ားကို သက္သာမႈ၊ ေခ်ာင္လည္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ ႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာမႈအတြက္ လူသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားေသာအရာမ်ားကို ေခၚေဝၚျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ စကား၊ စာေပ၊ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈ၊ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ဂီတအႏုပညာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားသည္ လူသားမ်ား ဖန္တီးေသာအရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားသည္ဟု ဂုဏ္ယူလ်က္ရွိၾကေသာ တိုင္းျပည္၊ ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးဟူသမွ်သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက မိမိတို႔ ဘိုးေဘးဘီဘင္တို႔ ခ်န္ထားခ့ဲေသာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြသမိုင္းတို႔ ျဖင့္ ေဖၚျပလ်က္ရွိေနၾကသည္။

ယဥ္ေက်းမႈကြယ္ေပ်ာက္လွ်င္ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအသိကို လူမ်ိဳးတိုင္းက ခံယူနားလည္ထားၾကရမည္။ လူမ်ိဳးတိုင္း မိမိယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဘဝတည္ေဆာက္ျပဳျပင္ပုံ၊ ဘဝပုံစံပင္ျဖစ္သည္။ လူတို႔၏ အသိဥာဏ္ဗဟုသုတလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ နည္းမ်ားအျပင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေတြးေခၚႀကံဆဖန္တီးခ်က္မ်ား အဆင့္ဆင့္သို႔ သိုမွီးစုေဆာင္းထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ဗုဒၶစာေပမ်ားေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပိုမိုတိုးတက္ျမွင့္မားလာခဲ့သည္။ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဟူ၍ ရွိသည္။ ရုပ္ပိုင္းတြင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ပါဝင္သည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈတြင္ အမူအရာယဥ္ေက်းမႈ၊ အေျပာအဆိုယဥ္ေက်းမႈ၊ စိတ္ေနစိတ္ထား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗုဒၵဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈအဆုံးအမျဖင့္ ႀကီးျပင္းၾကရသူမ်ားျဖစ္ရာ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္မၾကမ္းတမ္း၊ မရိုင္းစိုင္းသူကိုမွ ယဥ္ေက်းသူဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ကိုယ္အမူအရာ၏ ရိုင္းစိုင္းမႈ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၏ ရိုင္းစိုင္းမႈ၊ စိတ္ထားရိုင္းစိုင္းမႈ မရွိသူကိုမွ မရိုင္းစုိင္းသူ၊ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာရွိသူဟူ၍ သတ္မွတ္တတ္ၾကရာ ေရွးအခါက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ငယ္စဥ္ကပင္ ဆုံးမပဲ့ျပင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတို႔၏ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ငယ္စဥ္ကပင္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ထား အမူအရာတို႔ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေအာင္ ဆုံးမထားတတ္သည္။

ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား စကားေျပာရာ၌ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာတတ္ျခင္း၊ ရုန္းရင္းၾကမ္း တမ္းေသာ စကားလုံးမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း၊ စိတ္ျမန္ျခင္း၊ သည္းခံမႈနည္းျခင္း၊ ႏႈတ္လွံထိုးျခင္း စသည္တို႔သည္  လူႀကီးမိဘတို႔အား ႏႈတ္အမူအရာ၏ ရိုင္းစိုင္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္တို႔၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာမ်ားသည္ ေရွးရိုးစြဲလူႀကီးမ်ား၏ မ်က္စိထဲ၌သာ မယဥ္ေက်းသလိုရွိေသာ္လည္း သူတို႔အဖို႔ကား ရိုင္းစိုင္းေသာ စိတ္သေဘာထားျဖင့္ ျပဳမူၾကျခင္း မဟုတ္ၾကေပ။ ေရွးရိုးဆန္ေသာ လူႀကီးအမ်ားစုက ယေန႔လူငယ္မ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈ နည္းလာသည္ဟု ျမင္တတ္ၾကသည္။ ၎တို႔အျမင္၌ ယဥ္ေက်းမႈနည္းလာသည္ဆိုသည္မွာ သိမ္ေမြ႔ေသာအမူအရာမ်ိဳး နည္းလာသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻေပၚရွိ လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈကိုယ္စီရွိၾက၏။ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကုိယ္၊ ေရေျမ သဘာဝ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ဓေလ့ထုံးစံတို႔ကိုလိုက္၍ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ယဥ္ေက်းမႈျခင္း မတူၾကေပ။ တခ်ဳိ႕တူညီသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္း မရွိမဟုတ္၊ အနည္းငယ္ေတာ့ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားရွိၾကသလိုပင္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာမ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။ စာေပ၊ ဂီတစေသာ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း လူငယ္မ်ားက အေလးထားတတ္ရေပမည္။ စာေပဟူရာတြင္ အေရး၊ အေျပာဘာသာစကား ပါဝင္ေၾကာင္း နားလည္းေစလိုပါသည္။ ကိုယ့္ဘာသာ စကားကို ေရးထုံးအမွန္၊ ေျပာထုံးအမွန္အတုိင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။

လူငယ္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းရမည့္တာဝန္ရွိၾကရာ၌ သက္ဆိုင္ရာမိမိတို႔ ဘာသာစကားမွန္ကန္စြာ ေျပာတတ္ဖို႔၊ မွန္ကန္စြာ သုံးႏႈန္းတတ္ဖို႔လည္းလိုအပ္သလို ဂီတဘက္တြင္လည္း ယခင္ကရွိၿပီး မူရင္းအတိုင္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကဖို႔လည္း လိုအပ္ေပသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္မွာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ တာဝန္ယူထားေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕၌တာဝန္ရွိသလို ႏိုင္ငံသားတိုင္း၊ ျပည္သူတိုင္းတြင္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတို႔ကို ဂရုစိုက္ၾကသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အမ်ိဳးသားေရးယဥ္ေက်းမႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွ လူမ်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေပမည္။ လူငယ္မ်ားလည္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ဖို႔လိုသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးမွာ သမိုင္းေပးတာဝန္တစ္ရပ္ဟု မွတ္ယူထားရေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ သူမ်ားျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။ အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကရေပမည္။ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူမ်ိဳး၏ အသက္ျဖစ္ေပရာ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ၾကရပါေပမည္။

မိြဳးပိုမူ   - စႏၱာခမ္း (ပင္ေလာင္း)
ကိုးကားခ်က္   - လူငယ္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား၏ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား
Powered by Blogger.