Thursday, January 11, 2018

သူေဌးေလာင္းအတြက္ဆူး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂)ရက္လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဆူးဟူသည့္အမ်ိဳးမ်ားထဲမွ လူ႔အတြက္ဆူးျဖစ္ေစမည့္ အဟန္႔အတား မ်ားစြာရိွသည္။ သူေဌးေလာင္းတို႔၏စိတ္ဓါတ္၊ သူေဌးေလာင္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ လူတိုင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတိုင္းေကာင္းစားခ်င္ စိတ္ရိွသည္။ လူတိုင္းၿပီးျပည့္စံုေသာဘဝကို ပုိင္ဆိုင္ခ်င္ၾကသည္။ လူတိုင္း ကံတစ္ခုဆိုသည့္အတိုင္းသာ ဆင္းရဲေသာ သူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္ေသာဘဝသည္ ဆင္းရဲသည့္ဘဝမဟုတ္သလို ကံေကာင္း ေထာက္မ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ဘဝကို ပိုင္ဆုိုင္သူမ်ား အတြက္လည္း အၾကြင္းမဲ့ ၿပီးျပည့္စံုလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

မည္သုိ႔ပင္ရိွေစကာမူ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတေသာ ဘဝအတိုင္းအတာအထိ ၿပီးျပည့္စံုေစရန္ မိမိဘဝလမ္းေၾကာင္း အတြက္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ျဖစ္ေစမည့္ အရာမွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။ ထိုသို႔ ဘဝတက္လမ္းအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားစြာကို ေရွာင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးမား ေသာ အဟန္႔အတားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဟူသည္အႏၱရာယ္တံုးႀကီးကို တက္သစ္စလူငယ္မ်ား အတြက္ အထူးေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္လိုအပ္ေပသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားသည္လည္း ထုိအရာကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရန္လို ေၾကာင္း ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအမ်ားဆံုးေနထိုင္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ ေတာင္ေလးလံုးေထာင္ကို “ပအိုဝ္းေထာင္”ဟု အမည္တြင္စျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ပအိုဝ္းေက်းရြာမ်ားလည္း ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ဆီးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ ပအိုဝ္း မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာမ်ားလည္း က်ဆင္းခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းရြာဆုတ္ယုတ္ပ်က္ဆီးရျခင္းမွာ အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ပအိုဝ္းေက်းရြာမ်ားအမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ျခင္းကို လူတိုင္းသိရိွေနေပသည္။ ထိုသို႔စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပၿပီး ေနထိုင္ခဲ့ၾက ၍ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြသူမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူ နည္းပါးလာကာ တိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈမရိွဘဲ စားေသာက္ ေနေသာေၾကာင့္ အိမ္တြင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္လာကာ စားေသာက္ရမည့္အစာအဟာရမ်ားလည္း ရွားပါး လာရသည္။ ထုိသို႔ ဝမ္းစာအတြက္စားသံုးရန္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွိႏွင့္ေနေသာ လယ္ယာ၊ ကြ်ဲႏြားမ်ားကို ေရာင္းစားရသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ဖန္မ်ားလာ၍ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာျဖစ္ေသာ လင္မယား ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးဝယ္ယူရန္ ေငြအခက္အခဲရိွေသာေၾကာင့္ ခုိးမႈျဖစ္ပြားျခင္း၊ ခိုးဖန္မ်ားလာ၍ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဓါးျပတိုက္ျခင္း အဆင့္ထိေရာက္ရိွလာတတ္ပါသည္။

ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးဆံုးစဲြသူမ်ားျပားလာလွ်င္ ရြာတြင္းရိွရြာသူရြာသားမ်ားလည္း စိတ္ေအး ခ်မ္းသာစြာ မေနထိုင္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔ ေခြ်းနဲစာျဖင့္ ရွာေဖြစုေဆာင္းထား ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ မိရိုးဖလာအတိုင္း ထားသိုသိမ္းဆည္း၍ မရ ေတာ့ဘဲ သူခိုးမ်ား၏ရန္ကို ေၾကာက္ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥစၥာပစၥည္းအေပၚ စိတ္ဆင္းရဲေနရသည္။

ပအိုဝ္းေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြသူေပါမ်ားလာရျခင္းမွာ အျခားေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ပအိုဝ္းေဒသကို လက္နက္ၾကဥ္ဆံႀကီးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲအႏုနည္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားသည္ ေစာစီးစြာသတိထားႏိုင္မႈမရိွလွ်င္ မိမိတို႔ ဘဝသာ ဒုကၡေရာက္ရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္မႈဘ၀ ဆုတ္ယုတ္ေစျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာလူမ်ိဳးဘ၀သို႔ေရာက္ရိွသြားျခင္းစသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး (ေဆးျပား၊ ဘိန္း)မ်ားသည္ လက္နက္ႀကီးသဖြယ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနသည္ကို ပအိုဝ္းမိဘ ျပည္သူတိုင္း သတိဝိရိယထားသင့္ေပသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြလိုက္ေသာ လူတစ္ဦးသည္ က်န္ေသာေရးရာမွန္သမွ်ကို စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ မ်ားမရိွေတာ့ဘဲ အရာရာေရစံုေမွ်ာလိုက္သည့္အတိုင္း ဆံုးရံႈးသြားရၿပီျဖစ္သည္။ သားသမီးပညာေရး၊ စားဝတ္ေနေရး စသည့္အရာအားလံုးထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြရေရးသာလွ်င္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြသြားေသာလူတစ္ဦးသည္ ဘဝမရိွေသာ လူသားႏွင့္တူေနေပသည္။ ပအို၀္းျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ေယာင္မွား၍ေသာ္လည္းေကာင္း သံုးစဲြမိခဲ့ျခင္းမ်ားရိွလွ်င္ ထိုသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ဆူးပံုႏွင္းမိေသာလူတစ္ဦးကဲ့သုိ႔  မိမိဘဝသည္လည္း မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းကို မည္ေသာအခါမွ ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိေမ်ာ္မွန္းထားေသာ၊ ေတာင္းတေနေသာ၊ အိပ္မက္မက္ေနေသာ သေဌးဘဝ၊ အဆင့္ျမင့္ေသာဘဝ၊ လူရာဝင္ေသာဘဝႏွင့္ ေဝးကြာေသာလမ္းေၾကာင္းသို႔ ေရာက္ရိွသြား ႏိုင္သည္။

မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားအတြက္ မိမိအိပ္မက္မက္ေနေသာ ဆႏၵရိွေနေသာ သူေဌးေလာင္းဘဝ၊ သူေဌးဘဝမ်ားအတြက္ လူကိုအညႊန္႔တုံးေစတတ္ေသာဤမူယစ္းေဆး၀ါး (ယာဗြာ၊ ယာမ)ကို “ေရွာင္ေလ ေ၀းေ၀း၊ တို႔အေရး” ဟူသည္ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္အတိုင္း သတိဝိရိယျဖင့္ ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။ ဥာဏ္ႀကီးရွင္္ မ်ား၏ စစ္လက္နက္သည္ အထင္ေသး၍မရသလို ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ အင္မတန္အဆိပ္ျပင္းေသာ လက္ နက္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္သာအားကိုရာဆိုသည့္အတိုင္း လံု႔လဝိရိယျဖင့္သာဆင္ျခင္ ၾက ပါကုန္ေလာ့။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး သူေဌးေလာင္းလူငယ္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ အဆိပ္ျပင္းေသာ၊ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းအတြက္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္သဖြယ္ကန္႔လန္႔ေနေသာ မူးယစ္းေဆးဝါး( ေဆးျပား၊ ယာဗြာ၊ ယာမ) ကို မိမိတို႔ပအိုဝ္းဘဝအတြင္းသို႔ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္သြားဖူးၿပီျဖစ္ေသာ ဆူးခလုတ္မ်ားကို အျမစ္ပါ မက်န္ဆဲြႏုတ္တားဆီးကာကြယ္သြားႏိုင္မွသာလွ်င္  မိမိတို႔၏လူေနမႈဘဝ လူမႈေရး၊ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္ အဘက္ဘက္သည္လည္း ျပည့္စံုလွပေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ေပ်ာ္ရြင္စြာ ေနထိုင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရႈရခ်ိန္မွစ၍ မိမိေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတေနေသာ သူေဌးေလာင္းဘ၀ကို ခလုတ္မထိ၊ ဆူးမၿငိဘဲ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

နန္းေလဗြာ (အံြအား)

Powered by Blogger.