Wednesday, January 10, 2018

ႏိုင္ငံေရးက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ရန္လိုအပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁)ရက္


ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူသားဘဝ၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၊ လူသားတို႔၏ အေရးအရာမွန္သမွ်ကို ဆိုလိုသည္။ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး အစရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရေသာက္ျမစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ လူသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပန္းတိုင္မ်ား လွ်င္ျမန္စြာေရာက္လိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရပါဝင္မႈ နဲပါးေနေသးသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသား ဦးေရ မွာ(၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း မျပည့္မီေသးသည္ကို ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူအခြင့္အေရး မရေသးသည္ ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အစရွိေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ခဲြျခားခံရမႈ ရွိေနေသးသည္။ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ဝင္ခြင့္ကို ေဆးတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ စေသာ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသား၀င္ခြင့္အမွတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ဝင္ခြင့္ အမွတ္မွာ (၂၀)မွတ္ေက်ာ္ေက်ာ္ပင္ ကြာဟေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းတပါးသို႔ ထြက္ခြါၿပီး အလုပ္လုပ္ ရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိန္းကေလးသဘာဝ အိမ္ရွင္မအလုပ္သာ အိမ္တြင္းပုန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ထိုမွ်မက လူမႈေရးတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ဦးစားေပးမႈ ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေသာ ေက်းရြာအတြင္း အစည္းအေ၀းတြင္ပင္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စကားသံမ်ား ထဲ့သြင္းမႈ မရရွိ ေသးေခ်။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရွိၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကိုင္တြယ္လွ်င္ ပိုု၍ေအးခ်မ္းလြယ္သည္ဟု သုေတသနစာတမ္း တစ္ခုတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိခင္ေမတၱာဓါတ္အျပည္႔ ရွိေသာေၾကာင့္ စစ္ပဲြမ်ားၾကားတြင္ မိသားစုအသိုက္အကို ပ်က္စီးမည္ကို မလိုလား ေခ်။ ဤသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားသားမ်ားႏွင့္တသားတည္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိ သည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ႏိုင္ရန္  လိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီး၏ ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ရပ္လံုး၏ အေရးအရာ မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးကသာလွ်င္ ပိုမိုသိရွိနားလည္လြယ္ၿပီး၊ ရပ္ရြာေက်းရြာမွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အထိ  အမ်ိဳးသမီး ထုတစ္ရပ္လံုး၏ အခက္အခဲမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးထုတစ္ရပ္လံုးကိုယ္စား ေအာ္ဟစ္ခြင့္၊ ေတာင္းဆိုခြင့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ရာထူးကို အမ်ိဳးသမီးကသာ ျဖစ္သင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးထု တစ္ရပ္လံုးကိုယ္စားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္တြင္ေနရာရရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္၏ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ဆြဲေခၚမႈလည္းလိုအပ္သည္။ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေသာေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး၊ စည္းရံုး လံႈ႕ေဆာ္ေရး၊ စည္းရံုးေရး အားေကာင္း သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္း  ျပည္႔မီေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ ျပည္သူလူထု အားကိုးအားထား ရေသာ၊ စြမ္းရည္ျပည္႔ဝေသာ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္မည္။

ပါတီ၏လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လ်ာထားျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ပါတီပံုရိပ္ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ သုေတသနပညာရပ္၊ စည္းရံုးေရးပညာရပ္မ်ားကို ထိမိပိုင္ႏိုင္စြာ ေလ့လာထားရန္လိုအပ္ သည္္။ မိမိပါတီ၏ မိတ္ဖက္၊ ၿပိဳင္ဖက္အစရွိေသာ ပါတီႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားကို မိမိဘက္က ေလ့လာထားရ မည္။ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ကိုယ္ပြားသေဘာအျဖစ္ မိမိ၏လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကိုလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တြင္ ပုခံုးလဲြေျပာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ မိမိ၏အေတြ႕အႀကံဳ ပညာရပ္မ်ားက္ို လက္ဆင့္ကမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိ၏ပါတီအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ မျဖစ္မေန ဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်မႈရရွိေရး၊ အမ်ိဳးသမီး၏ အခက္အခဲ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရး အစရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးအေရးအရာမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္  အတြက္လည္းေကာင္း၊ တန္းတူညီမႈရရွိၿပီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ တန္းတူညီမွ်မႈ မရရွိေသးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တန္းတူညီမႈရရွိလာေအာင္ ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစားၾကရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္္။ မတူညီေသာပါတီ၊ ကြဲျပားေသာလူမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုး၏ အခက္အခဲမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးထုတစ္ရပ္လံုး၏ အခက္အခဲ၊ ရင္တြင္းျဖစ္ ခံစားခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္စား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိႏိုင္ေသာေနရာျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္  မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားၾကရန္လိုအပ္လွပါသည္။


နန္း ခမ္း ညာ
ေကာင္တန္ပင္တ၀ီးေဒသ

Powered by Blogger.