Thursday, January 25, 2018

မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးစည္းလံုးညီညြတ္မႈ Version ေျပာင္းဖို႔အခ်ိန္တန္ၿပီ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆)ရက္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လူသားအားလံုးသည္  လူ႔ေလာကတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အားျဖင့္ သီးျခားေန၍ မရႏိုင္ေပ။ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ျပန္လွန္ၾကည့္ပါက လူသားတို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မိသားစု၊ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အေပါင္းအသင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ ေက်းရြာ၊ ႏိုင္ငံ စေသာ စုဖြဲ႔မႈအမ်ဳိးမ်ိဳးႏွင့္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအစုအဖြဲ႔မွေန၍ လူသားတို႔သည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ အေရြ႕၊ ပန္းတိုင္၊ အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၾကသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးလွေၾကာင္း သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

စည္းလံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ေဒသ၊ မည္သည့္အလုပ္တြင္မဆို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အစဥ္အၿမဲမရိုးႏိုင္ေအာင္ ၾကားေနရသည္မွာ “ စည္းလံုးၾကပါ”၊ “စည္းလံုးမႈရွိမွ ေအာင္ျမင္မယ္”၊ “အားလံုးတက္ညီလက္ညီလုပ္မွ တိုးတက္မယ္” စသည့္ စကားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။  စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ပံုျပင္မ်ားလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ၾကားခဲ့ဖူးမည္ ထင္ပါသည္။ စည္းလံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာဖြဲ႔လွ်င္ ကုန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ စည္းလံုးျခင္းတြင္ စြမ္းအားမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယေန႔လူသားတို႔သည္ စည္းလံုးျခင္း စြမ္းအားကို ဦးတည္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္းလံုးျခင္းသည္ အရာရာကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ အဆံုးအမ၊ လူႀကီးမိဘ ၾသ၀ါဒကို နာခံတတ္ေသာလူမ်ိဳးပီပီ စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမိ်ဳးမ်ား အတြက္  တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဘုရားေပးေသာဆုပင္ ျဖစ္သည္။  ဤ “စည္းလံုးညီညြတ္မႈ”ျဖင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးကို ေတာ္လွန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤ “စည္းလံုးညီညြတ္မႈ”ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤ “စည္းလံုးညီညြတ္မႈ”ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္တြင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးကို “ပအို၀္း”ဟု လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ ဤ “စည္းလံုးညီညြတ္မႈ”ျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ရရွိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္းမွာ စည္းလံုးျခင္း၏ စြမ္းအား၊ စည္းလံုးျခင္းမွရေသာ ရလဒ္မ်ားဟုဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စည္းလံုးကာ ရိုင္းပင္းကူညီတတ္ၾကၿပီး ခ်စ္စရာဓေလ့မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကို မိ္မိတို႕ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး၊ ရွင္ေလာင္းပြဲ၊ လူမူေရးပြဲမ်ားအား ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းဓေလ့ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စည္းလံုးျခင္း၏ စြမ္းအားကို အသံုးခ်တတ္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ မိ္မိတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေသာအပိုင္းတြင္သာ အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ဤသို႔ အသံုးျပဳခဲ့သည္မွာလည္း ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ေရွ႕က်ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း သတိတရား၊ အသိတရား အားနည္းခဲ့မႈေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး၏ ကံၾကမၼာသည္ ဆိုးရြားခဲ့ရ၏။ ဤသည္မွာ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးကို ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းခံခဲ့ရျခင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္း လူမ်ိဳးမ်ားသည္ သီးျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ရိုးရာမ်ားကို စည္းစည္းလံုးလံုး ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကရသည္မွာ မဆန္းလွေပ။  ထိုသို႔ စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ထိန္းသိမ္း၊ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ သီးျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း၏ စြမ္းအားပင္ မဟုတ္ေလာ။

ေခတ္စနစ္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေန၏။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ယခုလက္ရွိ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ စည္းလံုးျခင္းစြမ္းအားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ မည္ကဲ့သို႔က်င့္သံုးမည္နည္း။ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ယခုလက္ရွိ စည္းလံုးမႈကို အဆံုးရႈံးမခံဘဲ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးခြန္အားတစ္ခုအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။  ထုိ႔ျပင္  တစ္ဖက္တြင္လည္း ေခတ္စနစ္၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ မိမိတို႔၏ စည္းလံုးမႈစြမ္းအားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ လိုက္ပါက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ထိုသို႔ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ လိုက္ပါက်င့္သံုးႏိုင္ရန္မွာ လူငယ္မ်ားအခန္းက႑ႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္ ေနပါသည္။ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ဖန္တီးႏိုင္သည္မွာ လူငယ္မ်ားပင္ မဟုတ္ေလာ။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔မိမိတို႔လူငယ္မ်ားလက္၀ယ္တြင္ရွိေသာ စည္းလံုးမႈကို ေခတ္စကားအရ Update လုပ္ရန္ႏွင့္ Version ျမွင့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယခင္မိမိတို႔ဘုိးဘြားေဘဘင္ လက္ထက္က ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စည္းလံုးမႈ စြမ္းအားကို  မူလတစ္ေနရာတည္းတြင္ မထားရွိဘဲ နည္းပညာတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ယေန႕ေခတ္တြင္ ေခတ္ေရစီး ေၾကာင္းကိုလိုက္၍ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး တစ္ခုတည္းကို အားမကိုးဘဲ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမွကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဟာ္တယ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အဆင့္ျမွင့္စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား စသျဖင့္ အစရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိိတို႔လူမ်ိဳးစီးပြားေရးသမားမ်ား စုေပါင္းညွိႏိႈင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ အတူတကြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ စီးပြားေရးႏွုင့္ ပတ္သက္၍ စည္းလံုးမႈစြမ္းအားတစ္ရပ္ ေပၚထြက္ လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္က အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္းရန္ စည္းစည္းလံုးလံုး က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို Version ျမင့္ၿပီး ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးဘက္သို႔ ေရြ႕ရန္လိုအပ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၂)၊ပုဒ္မ ၅၆၊(ဂ)အရ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္းဟူ၍ (၃)ၿမိဳ႕နယ္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထို(၃)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစိုးရယႏၱာရားတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနမႈကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အင္မတန္ပင္ နည္းပါးလွပါသည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ (၃)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုး၀န္ထမ္း (၆၀၀၀)ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမွာ ရာဂဏန္းေလာက္သာ ရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈသည္ အရာမေရာက္ေသးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အစိုးရယႏၱရားတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူငယ္မ်ား တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္မွသာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး စည္းလံုးမႈစြမ္းအားတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး စည္းလံုးမႈ အားေကာင္းမွသာလွ်င္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ အနာဂတ္အိပ္မက္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စည္းလံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး Update လုပ္ ျပဳျပင္ရမည့္ အေရးႀကီး ေသာအခ်က္မွာ  မိမိတို႔ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ ဘ၀ဦးတည္ခ်က္ ဆံုးျဖတ္တတ္ေသာ အေလ့အထကို စုေပါင္းပ်ိဳးေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းက႑သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ပညာသင္ၾကားေနေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သား/သူမ်ား အေနျဖင့္ “မိမိဘာေၾကာင့္/ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ပညာသင္ေနသနည္း။ မိမိဘ၀ အနာဂတ္ခရီးလမ္းကို မည္သို႔ စိတ္ကူးထားသနည္း” စသျဖင့္ မိမိကိုယ့္မိမိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး မိမိဘ၀ဦးတည္ခ်က္ကို တိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိသည္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မွန္ကန္ေသာ ဘ၀ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အနီးကပ္ဆရာျဖစ္ေသာ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းညြန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အားလပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ျပင္ပဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ မိမိတုိ႔ပအို၀္း ပညာတတ္လူငယ္မ်ားတြင္ ဘ၀ဦးတည္ခ်က္ တိတိက်က်ရွိျခင္းအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားထံတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ စည္းလံုးမႈစြမ္းအားတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ရွိျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈသည္လည္း ျမန္ဆန္လာမည္ဟု ျမင္မိပါသည္။

အေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စည္းလံုးမႈကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ မိမိပအို၀္းလူမိ်ဳးမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဂုဏ္ယူခ်ီးက်ဴးေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုစည္းလံုးမႈကို လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ Update လုပ္ Version ျမင့္ေပးရန္မွာ လူငယ္မ်ား၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္။ စည္းလံုးမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစရွိသည္မ်ားမွာ မူလအစတြင္ က်င့္သံုးျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- မီးရွဴးပြဲ (ပြယ္လူးဖဲုင္)သည္ မူလအစတြင္ မိမိတို႔ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မဟုတ္ခဲ့ေပ။ ေရွ႕အခါက ေစာ္ဘြားမ်ားေခတ္တြင္ မိဘျပည္သူမ်ားထံမွ ေလာင္းကစားအခြန္ရရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာပြဲမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ေရွ႕လူႀကီးမ်ားထံမွ ၾကားသိခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာင္အခါ ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ၿပီး မီးရွဴးပြဲမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း မီးရွဴးပြဲကို စြဲလမ္းေသာသူမ်ားက မိမိတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအသြင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ မီးရွဴးပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္လာၾကသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုး သိရွိလက္ခံေနသည္မွာ မီးရွဴးပြဲကို ေတာင္သူမ်ား မိုးရာသီတြင္ လယ္ယာသီးႏွံမ်ား အဆင္ေျပစြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ႏွင့္္ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မိုးႀကိဳေသာ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားကို မီးပူေဇာ္ေသာ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားၾကပါသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါ မီးရွဴးပြဲ(ပြယ္လူးဖဲုင္)သည္ မိမိတို႔အသည္းစြဲ ရိုးရာပြဲတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။  ဒီေနရာတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ မီးရွဴးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းကို ေျပာခ်င္သည္ မဟုတ္ေပ။  စုေပါင္းက်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ဓေလ့၊ ရိုးရာျဖစ္လာၿပီး မိမိတို႔အားလံုး လက္ခံလာသည့္အခါ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္လာရသည္ဟူသည့္ အေၾကာင္းကုိသာ ျမင္ေစခ်င္ပါသည္။

စုေပါင္းစည္းလံုးျခင္းသည္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတိၱရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိမိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ စည္းလံုးမႈကို အေျခခံၿပီး မိမိတို႔အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ဘက္တြင္လိုအပ္ေနေသာ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူငယ္မ်ားလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အားလံုး၀ိုင္း၀န္း သယ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုပါက ေနာင္အခါတြင္ က်င့္သံုးမႈတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး ထိုက်င့္သံုးမႈမွ ခိုင္မာေသာ ေခတ္သစ္အဆင့္ျမွင့္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား စည္းစည္းလံုးလံုး တည္ရွိႏိုင္ေနႏိုင္မွသာလွ်င္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ မိမိတို႔ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေနရာတိုင္းတြင္ အရွိန္အ၀ါရွိမည္ ျဖစ္သည္။   ထို႔ေၾကာင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔ဘံုအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာမငယ္ရေစရန္ႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ေခတ္သစ္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္မွာ  “ယခုလက္ရွိ  မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးစည္းလံုးမႈကို Update လုပ္ၿပီး Version ေျပာင္းရန္လိုအပ္ၿပီ ” ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;

Powered by Blogger.