Tuesday, February 27, 2018

မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအားသင္ၾကားျပသေပးျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၈)ရက္


ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအားလုံးလိုလိုသည္ အေတြ႕အႀကံဳမွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိေနာက္လိုက္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာကို နားလည္တတ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ သင္ၾကားရာ၌ ယင္းတို႔ဘာသာအေတြ႕အႀကံဳယူ၍ အမွားလုပ္မိၿပီးမွ သင္ခန္းစာရယူျခင္းအစား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစ၊ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သူတစ္ဦးကျဖစ္ေစ လမ္းညႊန္သင္ၾကားျပသေပးျခင္းက ပို၍ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေပသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဗဟုသုတတိုးတက္ေရးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ ျမင့္မားေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္၏ျပင္ပတြင္ သင္တန္းတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္တန္းတစ္ခုခုသို႔ တက္ေရာက္ေစျခင္းသည္ သာမာန္အားျဖင့္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ ယင္းတို႔အား လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသေပးျခင္းေလာက္ ထိေရာက္မႈမရွိပါ။ စင္စစ္တြင္မူ အလုပ္ခြင္အတြင္း၌ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ရင္း သင္ၾကားျပသေပးျခင္းသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ေစေရး၊ စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ တိုးတက္မႈအတြက္သာမက အဖဲြ႕အစည္းလိုက္တိုးတက္မႈအတြက္ပါ မ်ားစြာထိေရာက္လွေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သင္ၾကားျပသေပးျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ တာဝန္မ်ားကို ပိုမို၍ယူခ်င္စိတ္တိုးပြားေစသကဲ့သို႔ မိမိကုိယ္မိမိယုံၾကည္မႈလည္း ႀကီးထြားေစပါသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ထိုသူတို႔သည္ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဖဲြ႕အစည္းအေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္သိမႈ ကိုပါတိုးတက္ေစသည္သာမက အျခားဌာနမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းထမ္းေဆာင္မႈႏႈန္းကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သင္ၾကားျပသေပးျခင္းစြမ္းရည္သည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္ဟုဆုိရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားအား ယင္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိ၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားသင္ၾကားေပးသင့္သည္ဟု ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ထိုသူတို႔သည္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အခ်ိန္္မရေၾကာင္းေျဖၾကားတတ္သည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိအလုပ္တာဝန္မ်ားကိုပင္ မႏိုင္မနင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာတတ္ၾကပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္းဟူ၍ နည္းလမ္းမ်ားရွာႀကံစဥ္းစားၾကမည္ဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔သင္ၾကားျပသေပးႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အသစ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္မည္ဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ သင္လိုလားသည့္အေျခအေနႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာမည္မလဲႊေပ။ “လိုလွ်င္ႀကံဆနည္းလမ္းရ”ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ သင္၏ေနာက္လိုက္ဝန္ထမ္းမ်ားက သင့္အေပၚမည္သို႔ထင္ျမင္ယူဆၾကမည္နည္းဟူေသာ အခ်က္မွာလည္း ယင္းတို႔၏စြမ္းရည္တိုးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏တုန္႔ျပန္မႈသေဘာထား ပမာဏအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ကိုစနစ္တက်စီမံ၍ အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက သင္လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ကို မလဲြမေသြရရွိမည္သာျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင့္အေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာကို သင္ၾကားျပသေပးမည္ဟူ၍ ဦးစြာ မေျပာၾကားသင့္ေပ။ ထိုသူတို႔အေနျဖင့္ ယင္းသို႔သင္ၾကားျပသေပးမႈမ်ဳိးကို လိုလားေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ သင္ၾကားျပသေပးမႈကို မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ၾကမည္ဟူေသာ ဝန္ခံခ်က္မ်ဳိးကိုလည္းေကာင္း ပထမဆုံးရယူရပါမည္။ ယင္းအစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ သင္သည္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း ယင္းတို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္အေပၚ၌ ထားရွိသည့္ သင္၏သေဘာထားကို အသိေပးျခင္း ယင္းတို႔၏ေျပာဆိုမႈကို စိတ္ပါဝင္စားစြာနားေထာင္ျခင္း စသည့္နည္းနာအခ်ဳိ႕ကို အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။

မိမိ၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးေနခ်ိန္တြင္ သင့္အားမည္သည့္အေႏွာက္အယွက္မွ် မရွိေစရန္လည္းေကာင္း၊ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလုံး သက္ေသာင့္သက္သာႏွင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိေနေစရန္လည္းေကာင္း၊ သင့္အားကူညီမည့္သူမ်ား အသင့္ရွိေနေစရန္ ႀကိဳတင္စီမံထားရပါမည္။ သင္ၾကားျပသေပးရမည္ဟုဆိုသျဖင့္ သင္ကခ်ည္းေျပာဆိုသင္ၾကားေနရမည္ဟု ထင္မွတ္မိလွ်င္ ထိုထင္ျမင္မႈသည္မွားေနပါသည္။ သင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ ထိုသူတို႔ေျပာသမွ်ကို ဦးစြာနားေထာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္အခါတြင္သာ လိုအပ္ခ်က္ကို အနည္းငယ္ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ျပရေသာ္မိမိဝန္ထမ္းမ်ားေျပာသမွ်ကို နားေထာင္ရမည့္ပမာဏသည္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး သင္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရမည့္ပမာဏသည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေပသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သင္သည္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ သတိထားရန္လိုပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ယင္းတို႔အေနျဖင့္ သင္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသုံးမျပဳဘဲ ယင္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အယူအဆ၊ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သည္က ပို၍ေကာင္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္ၾကားျပသေပးေနသည့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္စုံတစ္ေယာက္အား သင္ရရွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သမွ်ေသာ စိတ္ကူး၊ အႀကံဉာဏ္၊ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ျပဳပါ။ ယင္းသို႔ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္းအားေပးပါ။ ထုိပုဂၢဳိလ္အေနျဖင့္ စိတ္ကူး၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ႏို္င္ျခင္း မရွိသည့္အခါမွသာ သင္၏အႀကံျပဳခ်က္ကို ေပးသင့္ပါသည္။

မူေပးမုဲင္းေကာင္
Powered by Blogger.